Novosti


Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19) i Zaključka, KLASA: 372-06/22- 01/21, URBROJ: 2170-11-04-22-3 od 20.05.2022. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska.

Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

Pismene ponude predaju se zaključno s 1.06.2022. godine (srijeda) do 10.00 sati, a pristigle ponude otvarati će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog dana istog dana s početkom u 12.00 sati.

Skip to content