Novosti


25. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI PRIHVAĆEN AKCIJSKI PLAN RAZVOJA TURIZMA

Gradsko vijeće prihvatilo je Akcijski plan razvoja turizma, Odluku o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Marina te Sporazumni raskid Ugovora o izgradnji objekata komunalne infrastrukture DPU “Ričina – Studenac” od 27. rujna 2000. godine s Dodatkom Ugovora od 24. svibnja 2006. godine. Donesena je i Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. Na početku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić čestitao je svim vijećnicama i zaposlenicama Gradske uprave Međunarodni dan žena, a gradonačelnik Oleg Butković i Neven Pavelić darivali su ih ružama.

Program “Pomoć u kući starijim osobama” angažirat će sedam zaposlenih osoba, kojim će biti obuhvaćeno or­ganiziranje »servisa« za po­moć u kući starijim osobama, poticanje zapošljavanja teško zapošljivih skupina žena, po­ticanje volonterstva u radu sa starijim osobama, sprečava­nje socijalne isključenosti starijih osoba, senzibiliziranje javnosti za povećane po­trebe starijih ljudi, kao i po­trebu uzajamnog pomaganja, brige o starijima i dobrosus­jedske pomoći te poticanje međusobne suradnje tijela državne, lokalne i regionalne uprave, zdravstvenih, socijalnih i drugih službi te nevladi­nih organizacija u lokalnoj zajednici.
Prema kriterijima progra­ma, korisnici su osobe starije od 65 godina iz samačkih sta­račkih domaćinstava, ali mo­gu biti iznimno i mlađe oso­be teško narušenog zdravlja, kronični bolesnici, teže po­kretne i nepokretne osobe. Ministarstvo će novljanski program financirati sa 120 ti­suća kuna mjesečno, bit će nabavljen i jedan automobil, a gradske vlasti do početka provedbe programa dužne su osigurati prostor. Programom će biti obuhvaćeno najmanje stotinu ljudi, što će se utvrdi­ti s Centrom za socijalnu skrb, Udrugom umirovljeni­ka, Domom zdravlja i patronažnom službom, liječnicima iz Novog Vinodolskog i Gradskim društvom Crvenog križa. U službi “Pomoći u kući starijim osobama”, uz voditelja, još će biti zaposle­ne četiri gerontodomaćice, medicinska sestra i pomoćni radnik, a u realizaciju će vje­rojatno biti uključeni volon­teri i civilni ročnici.

Skip to content