Novosti


26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

Na 26. sjednici, održanoj 1. lipnja, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata. Odluka u prilogu.

Na temelju članka 10.stavak 3.Zakona o trgovini (N.N.RH 87/08 ,116/08, 76/09-Odluka USRH), članka 13.stavak 1. i stavak 3.Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (N.N.RH 138/06), Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (N.N.RH 37/98, 73/02,153/02 i 12/06), članka 21. i članka 90. Statuta Grada Novi Vinodolski ( Službene novine Primorsko-goranske županije br.28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 26.sjednici održanoj dana 01.lipnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata

Članak 1.

U Odluci o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije br.17/09 ,19/10 ,15/11 , 29/11 i 51/11) mijenja se članak 2.koji sada glasi:

«Lokacije za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama sa vrstom privremenog objekta i naznakom djelatnost određuje gradonačelnik Planom rasporeda privremenih objekata na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša i Upravnog odjela za urbanizam i razvoj na način da se ne ometa nesmetano kretanje pješaka.

Privremeni objekti na zemljištima u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba mogu se postavljati isključivo uz prethodno odobrenje gradonačelnika.

Za vrijeme održavanja manifestacija manifestacijski štandovi mogu se postavljati na slijedećim lokacijama:

2.1.Novi Vinodolski: Frankopanski trg, Trg Vinodolskog zakona, Korzo hrvatskih branitelja, Trg Ivana Mažuranića, parkiralište iznad tržnice, Ulica Lokvica, parkiralište ispred igrališta malih sportova, igralište malih sportova, Stari Grad, Obala kneza Branimira, Obala kneza Domagoja, Pavlomir.

2.2.Povile:područje luke.

2.3.Klenovica: Ribarska obala.

2.4.Smokvica: na cijelom području naselja.

2.5.Za sva naselja u zaobalju :na cijelom području naselja.

Točnu lokaciju za postavljanje manifestacijskih štandova sa naznakom djelatnosti određuje Upravi odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša.»

Članak 2

U članku 4. Odluke briše se stavak 1.

Dosadašnji stavak 2,3 i 4 postaje stavak 1,2 i 3.

Članak 3.

Odluka o izmjenama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:372-03/11-01/11

URBROJ:2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 01.lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić

Skip to content