Novosti


26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

ODLUKA O POVJERAVANJU UGOVORNOG OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI – ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 26. sjednici, održanoj 1. lipnja 2012. godine, donijelo je Odluku o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti – održavanja javne rasvjete. Odluka je u prilogu.

Na temelju čl. 15. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09 i 49/11) i čl. 27. st. 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (Sl. novine PGŽ broj 53/10 i 8/12) i čl. 21 Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 26. sjednici održanoj dana 01. lipnja 2012. godine, donijelo je

O D L U K U

o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti – održavanja javne rasvjete

Članak 1.

Na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog u javnom glasilu „Narodne novine“ dana 18. travnja 2012. godine, sukladno Odluci o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti-održavanje javne rasvjete, KLASA: 310-02/12-01/2, URBROJ: 2107/02-04-12-2, koju je donio gradonačelnik dana 16. travnja 2012. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: naručitelj) prihvaća ponudu KABEL d.o.o. Novi Vinodolski, A. Mažuranić 39 (u daljnjem tekstu: odabrani ponuditelj), te im povjerava obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Grada Novi Vinodolski.

Za poslove iz stavka 1. ovog članka naručitelj i odabrani ponuditelj, sklopit će Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete (u daljnjem tekstu Ugovor).

Članak 2.

Komunalna djelatnost – održavanje javne rasvjete za koju se sklapa Ugovor temeljem ove Odluke određena je čl. 3. st. 1. točkom 11. i čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09 i 49/11), te čl. 25. i 27. Odluke o komunalnim djelatnostima (Sl. novine PGŽ broj 53/10 i 8/12).

Održavanje javne rasvjete obuhvaća tekuće održavanje postojećih objekata i uređaja javne rasvjete, te pojačano održavanje, odnosno rekonstrukcija i proširenje postojeće javne rasvjete na dionicama na kojima se izvode radovi uzdužnih raskopa radi polaganja druge infrastrukture, prespajanje postojećih elemenata sa ciljem uštede na troškovima održavanja, a sve u skladu s godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.

Članak 3.

Odabrani ponuditelj dužan je radove na održavanju javne rasvjete obavljati tehnički prihvatljivim sredstvima uz mjere tehničke zaštite i druge mjere osiguranja radnika, prolaznika, prometa i susjednih objekata, uvažavajući mjere zaštite okoliša.

Članak 4.

Ugovor iz čl. 1. st. 2. ove Odluke sklapa se na vrijeme od četiri (4) godine.

Taj rok teče od dana obostranog potpisa Ugovora, koji sukladno čl. 29. Odluke o komunalnim djelatnostima (Sl. novine PGŽ broj 53/10 i 8/12) sklapa gradonačelnik Grada Novi Vinodolski.

Sastavni dio ove Odluke i Ugovora je ponuda KABEL d.o.o. Novi Vinodolski, A. Mažuranića 39.

Članak 5.

Na ime jamstva za uredno ispunjenje Ugovora, izvođač radova prilikom sklapanja Ugovora, dostavlja bianco akceptiranu vlastitu mjenicu sa naznakom „bez protesta“ sa mjeničnom izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika na iznos od 10% vrijednosti Ugovora, koja će se deponirati u Upravnom odjelu za financije Grada Novi Vinodolski.

Članak 6.

Grad Novi Vinodolski, kao naručitelj radova, koji su predmet ove Odluke, snosit će troškove istih na objektima i javnim površinama, kojih je vlasnik, koje koristi i kojima upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem gradskih i državnih tijela nisu dati na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima.

Obračun troškova izvršenih radova iz prethodnog stavka ovog članka vršit će se sukladno cijenama utvrđenim u ponudbenoj dokumentaciji iz prethodnog članka, a prema stvarno izvedenim količinama.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 310-02/12-01/4

Ur.broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 01. lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić

Skip to content