19. ožujka 2023.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 ), raspisuje

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

poslovni prostor se nalazi u Ledenicama, Ledenice 38,

nasuprot poštanskog ureda Ledenice, u prizemlju zgrade

izgrađenoj na kat.čest.br. 2310/6 k.o. Ledenice, upisana u z.k.ul.br. 1241

 

1. POSLOVNI PROSTOR

Osnovni podaci:

1. Površina poslovnog prostora 42,54 m².
Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.
2. Namjena poslovnog prostora:
* zabavna i rekreacijska djelatnost sa skladištenjem materijala ,
3. Vrijeme trajanja zakupa: 5 godina počevši od dana zaključenja Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
4. Početak obavljanja djelatnosti: 8 dana od dana potpisa Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
5. Jamčevina: 42,54 EUR (320,52 kn).
Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća.
6. Ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude, odnosno sklapanja ugovora, uplaćena jamčevina mu se ne vraća.
7. Početni iznos zakupnine: 1,00 EUR (7,53450 kn)/m²/mjesečno uvećano za iznos PDV-a,
Ukoliko u tijeku trajanja zakupa odlukom Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski dođe do povećanja cijene zakupnine, zakupnik je dužan pristati na              plaćanje više zakupnine.
8. Najpovoljniji natjecatelj je onaj koji je uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudio najviši iznos mjesečne zakupnine.
9. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
10.Natjecatelj ima pravo prigovora Gradonačelniku u roku od 5 dana od dana primitka Odluke o odabiru, ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.
11.Ugovor o zakupu poslovnog prostora s najpovoljnijim natjecateljem sklopit će se u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru.
Poslovni prostor može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 09.00 -12.00 sati uz prethodnu najavu dan ranije na tel. 051/554-363.

 

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama s naznakom

«ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ»

neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI, u pisarnicu ili poštom na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1.

KOMISIJI ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA

u roku od 10 dana od dana objave Natječaja

odnosno zaključno s 29.03.2023. godine do 10.00 sati

        

Javno otvaranje pisanih ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 29.03.2023. (srijeda) godine u 12.00 sati.

Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne izabrati niti jednu od dostavljenih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

 1. Ime i prezime, odnosno naziv s adresom prebivališta ili sjedišta, OIB
 2. Iznos ponude u EURIMA (kn)/m²/mjesečno za predmetni prostor,
 3. Dokaz o državljanstvu za fizičke osobe ili o registraciji za pravne osobe,
 4. Rješenje Trgovačkog suda ili Izvod iz obrtnog registra o registraciji ili drugi akt koji sadrži podatke iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti u izvorniku ili preslici s pravom uvida u izvornik na dan otvaranja ponuda, ne stariji od 30 dana,
 5. Dokaz o uplati jamčevine uplaćene na IBAN Grada Novi Vinodolski br. HR3923400091829000002, model plaćanja: HR68, s naznakom poziva na broj: 7722-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: Jamčevina za poslovni prostor,
 6. Potvrda o podmirenim obvezama ponuditelja prema Gradu Novi Vinodolski (Upravni odjel za financije), komunalnim trgovačkim društvima pri Gradu Novom Vinodolskom (KTD Ivanj d.o.o., VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.), ne stariji od 30 dana,
 7. Potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama prema državnom proračunu, odnosno dokaz da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se natjecatelj pridržava rokova otplate, ne starije od 30 dana,
 8. Dokaz o pravu prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, koji proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 9. Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz Natječaja.

Zakašnjele i nepotpune ponude neće se uzimati u obzir. Otvaranje ponuda izvršiti će Komisija za provođenje javnog natječaja za zakup poslovnog prostora, a odabir najpovoljnijeg natjecatelja obavit će Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski.

O izboru najpovoljnijeg natjecatelja svi sudionici natječaja bit će obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja Odluke, a s najboljim natjecateljem zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Sve informacije o oglašenom Natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1 ili na tel. 051/554-363.

GRADONAČELNIK   

        Tomislav Cvitković, univ.spec.oec.

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                           

14. ožujka 2023.

Info dan HBOR-a u Novom Vinodolskom

HBOR područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji sa Udruženjem obrtnika Grada Novi Vinodolski organizira individualne razgovore poduzetnika sa područja Grada […]

HBOR područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji sa Udruženjem obrtnika Grada Novi Vinodolski organizira individualne razgovore poduzetnika sa područja Grada Novi Vinodolski s voditeljicom Područnog ureda Vesnom Bartolović Stančić. Info dan održat će se u ponedjeljak 20.03.2023. godine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Predviđeno trajanje razgovora sa pojedinim poduzetnikom je 30 min.

Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati,  mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR, uključujući program subvencionirane kamate u suradnji sa PGŽ za mlade poduzetnike, žene i početnike kao i najnovije mjere po Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, na tel. 051/244-491 ili e-mail: [email protected].

6. ožujka 2023.

Hrvatski zavod za zapošljavanje i u 2023. godini dodjeljuje poticaje za samozapošljavanje

Potpore su namijene nezaposlenim osobama koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a za pokrivanje troškova osnivanja i početak poslovanja poslovnog subjekta. Potpora za samozapošljavanje […]

Potpore su namijene nezaposlenim osobama koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a za pokrivanje troškova osnivanja i početak poslovanja poslovnog subjekta.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika, ovisno o NKD-u:

 1. Skupina – do 15.000,00 EUR (građevinarstvo i prerađivačka industrija – popravak i instaliranje strojeva i opreme; proizvodnja nakita, imitacije nakita i srodnih proizvoda, i dr.)
 2. Skupina – do 10.000,00 EUR (informacije i komunikacije, kao i prerađivačka industrija – proizvodnja prehrambenih proizvoda; proizvodnja piće; prerada drva i proizvoda od drva, i dr.)
 3. Skupina – do 7.000,00 EUR (trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala; prijevoz i skladištenje; djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane; administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti; umjetnost, zabava i rekreacija, i dr.)

Podnositeljima zahtjeva koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a pripadaju prethodno nabrojenim djelatnostima, mogu se dodijeliti sljedeće potpore:

 1. Skupina – do 20.000,00 EUR
 2. Skupina – do 15.000,00 EUR
 3. Skupina – do 10.000,00 EUR.

Zahtjev se predaje putem online aplikacije najkasnije do 30.09.2023. godine ili do utroška osiguranih sredstava. Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NASA sustava e – građani.

Više informacija možete dobiti u Upravnom odjelu za razvoj i gospodarstvo na broj 051/554-367 I 051/554-355 i na linku https://mjere.hr/.

6. ožujka 2023.

Poziv na iskaz interesa za korištenje mljekomata

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije objavio je Javni poziv na iskaz interesa za korištenje mljekomata. Mljekomat zapremnine 200 […]

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije objavio je Javni poziv na iskaz interesa za korištenje mljekomata. Mljekomat zapremnine 200 litara, marke Letina VEM d.o.o. izrađen 2017. godine, daje se na korištenje pod sljedećim uvjetima:

 • novčana naknada za korištenje 159,27 eura godišnje po ispostavljenom računu;
 • zabrana davanja na korištenje trećim osobama,
 • korištenje marom dobrog gospodara uz korisnikovo pokrivanje troškova popravaka, servisiranja te redovitog održavanja;
 • prodaja mlijeka isključivo proizvedenog na području Primorsko – goranske županije;
 • korisnik snosi troškove dostave, montaže i najma prostora na kojem ni mljekomat bio postavljen.

 Iskaz interesa za korištenje mljekomata korisnici mogu dostaviti na adresu Centra, Karolinska cesta 87, Stara Sušica, 51314 Ravna Gora ili putem e-maila: [email protected] najkasnije do 17.ožujka 2023. godine. Iskaz interesa mora sadržavati ime, prezime, adresu i kontakt.

Skip to content