Novosti


Festival MIK 2007.

37. Festival Melodija Istre i Kvarnera gostovat će u utorak, 26.06.07. u Novom Vinodolskom. Održat će se na Frankopanskom trgu u 21,00 sat, nakon dvanaestogodišnje pauze. U konkurenciji ovogodišnjeg MIK-a nalaze se 22 kompozicije, za koje će u svakom mjestu glasati po 500 gledatelja. Program će voditi Robert Ferlin. Posebni uvjeti i suglasnosti

Tijelo uprave nadležno za prostorno uređenje pribavit će suglasnosti, uvjete, potvrde i mišljenja tijela državne uprave ili pravnih osoba, na predloženi zahvat u prostoru, kada je to određeno posebnim zakonima. S obzirom na prirodu predloženog zahvata u prostoru i lokaciju parcele, posebni propisi upućuju da se u tijeku postupka izdavanja lokacijske dozvole pribave sljedeće suglasnosti odnosno uvjeti:

– posebni protupožarni uvjeti Ministarstva unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite,

– prethodna elektroenergetska suglasnost za priključenje građevine na elektrovodove HEP-a, DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Crikvenica

– posebni uvjeti KTD “Vodovod Žrnovnica” d.o.o. Novi Vinodolski, Stjepana Mažuranića 1,

– posebni uvjeti GKTD “Ivanj” d.o.o. Novi Vinodolski, Trg I. Mažuranića 1

– Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti Odsjeka Sanitarne inspekcije, Crikvenica, Kralja Tomislava 85a,

– druge suglasnosti ukoliko Ured obzirom na narav i složenost zahvata u prostoru odredi da ih je potrebno pribaviti.

Budući da je lokacijska dozvola upravni akt, to u postupku njenog izdavanja, radi zaštite svojih prava i pravnih interesa sudjeluju zainteresirane stranke. O zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole Ured je dužan odlučiti u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, te pribavljene potrebne dokumentacije, posebnih uvjeta i suglasnosti, na koje upućuje poseban propis.

Lokacijska dozvola dostavlja se investitoru i svim strankama koje su sudjelovale u postupku. Ukoliko u zakonskom roku od 15 dana po primitku lokacijske dozvole nitko od navedenih ne uloži žalbu, lokacijska dozvola postaje pravomoćna, te se može pokrenuti postupak za izdavanje građevne dozvole.

Protiv lokacijske dozvole dopuštena je žalba. O žalbi odlučuje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. Protiv drugostupanjskog rješenja može se podnijeti tužba Upravnom sudu Hrvatske, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 3.

Skip to content