Novosti


GRAD NOVI VINODOLSKI ČLAN LAG-A “VINODOL”

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski priihvaćena je Odluka o sudjelovanju Grada Novog Vinodolskog kao člana osnivača u osnivanju Udruge Lokalna akcijska grupa “Vinodol” – LAG.

 

Na temelju članka 12. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 21.  Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 28. sjednici održanoj dana 03. kolovoza 2012. godine  donosi slijedeću

O D L U K U

 

I.

 

                   Grad Novi Vinodolski sudjelovati će kao član – osnivač na Osnivačkoj skupštini Udruge Lokalne akcijske grupe «Vinodol» – LAG.

II.

 

                   Ovlašćuje se Igor Uremović,dipl.ing., da kao predstavnik Grada Novog Vinodolskog- člana osnivača LAG-a,  u ime i za račun Grada pristupi svim radnjama osnivanja Udruge na Osnivačkoj skupštini  Lokalne akcijske grupe «Vinodol» – LAG, kao i u daljnjem radu i aktivnostima u tijelima LAG-a, a nakon registracije Udruge.

Klasa: 302-01/12-01/3

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, dana 03. kolovoza 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADANOVIVINODOLSKI

                                                                           PREDSJEDNIK

                                                                                           NevenPavelić

Skip to content