Novosti


GRADSKO POGLAVARSTVO

Gradsko poglavarstvo priprema prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće, predlaže Vijeću donošenje općih akata i mjera, daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagači, utvrđuje prijedlog gradskog proračuna, godišnjeg obračuna proračuna, te odluke o privremenom financiranju, izvršava ili osigurava izvršenje općih akata Gradskog vijeća, usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave koji se obavljaju u Gradu, nadzire rad upravnih tijela Grada u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave, upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada, upravlja prihodima i rashodima Grada, imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada, te obavlja i druge poslove predviđene zakonom i Statutom.

Pčelarska izložba

U petak i subotu navečer od 20 sati biti će priređen i kulturno – zabavni program, a sve dane Sajma na Frankopanskom trgu i Trgu Vinodolskog zakona biti će upriličena pčelarska izložba sa mogućnošću kupnje.

Skip to content