Novosti


GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Na temelju članka 78.Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N.RH 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 21. i članka 90. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 28. sjednici održanoj dana 03.08.2012.godine donosi

                 O  D  L  U  K  U

 o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

naselja Novi Vinodolski

ODLUKA O IZMJENAMA UPU NASELJA NOVI VINODOLSKI 

Skip to content