Novosti


GRADSKO VIJEĆE PRIHVATILO I. IZMJENU PRORAČUNA GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA 2015. GODINU

grv1

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na svojoj 15. sjednici, održanoj 18. ožujka 2015. godine u Gradskoj vijećnici, prihvatilo je Izvješće o sigurnosnoj situaciji u Gradu Novi Vinodolski za 2014. godinu koje je obrazložio načelnik Policijske postaje Crikvenica Damir Volf. Načelnik je istaknuo da se broj kaznenih djela u odnosu na godinu prije smanjio, a isto tako i broj prekršaja protiv javnog reda i mira. Konstatirano je da su na području Grada Novog Vinodolskog u 2014. godini evidentirana 123 kaznena djela (2013. je bilo 168), od čega je za jedno kazneno djelo počinitelj uhvaćen na licu mjesta, tri su kaznena djela bila po poznatom počinitelju i 119  po nepoznatom počinitelju. Za 81 kazneno djelo počinitelj je naknadno otkriven, dok je 38 kaznenih djela ostalo neistraženo, a iz ranijih godina istraženo je pet kaznenih djela. U strukturi kaznenih djela najzastupljenije su krađe (28), povreda djetetovih prava (19) i teška krađa (16).  Otkrivenost je bila 68,06 posto, a učnikovitost 73,17 posto.

vije 2

 

Što se tiče stanja javnog reda i mira tijekom 2014. godine na području Grada Novog Vinodolskog evidentirana su 33 prekršaja protiv javnog reda i mira (2013. godine bilo ih je 43). Težih oblika narušavanja javnog reda i mira i naslilničkog ponašanja nije bilo. Nadalje, što se tiče počinjenih prekršaja iz domene drugih zakonskih propisa za 2014. godinu zabilježeno je 116 prekršaja (dok je 2013. bilo 93). Najčešći prekršaji su bili po Zakonu o osobnoj iskaznici (56), po Zakonu o strancima (29) i Zakonu o prebivalištu i boravištu(13). Smanjen je broj i prometnih nezgoda u 2014. u odnosu na 2013. Naime, lani su na području Grada bile 42 prometne nezgode (2013. ih je bilo 53). Nije bilo poginulih.

vi 3

 

 

U raspravi je Marinko Buljat (HDZ) upozorio na pojavu prošenja djece i upitao kako to spriječiti i djecu uputiti u školu, što je i zakonska obveza.

– Grad Novi Vinodolski je siguran grad – zaključio je predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić i zahvalio Policijskoj postaji na rezultatima, a zadovoljstvo rezultatima i pohvale uputio je i Mihael Jovanović (SDP).

 

Gradsko vijeće je prihvatilo I. Izmjenu i dopunu proračuna Grada Novi Vinodolski za 2015. godinu prema kojoj se proračun povećava s 38.312.750 kuna za iznos od 723.400 kuna ili za 1,89 posto te sada iznosi 39.036.150 kuna. Izmjenu proračuna obrazložio je Zoran Tomić, pročelnik Upravnog odjela za financije i javnu nabavu. Tomić je naglasio da je Ministarstvo gospodarstva RH odobrilo Gradu Novi Vinodolski 176 tisuća kuna bespovratnih sredstava za zamjenu energenta kotlovnice ( s nafte na pelete) te da je ranije zauzeta praksa da se kod izrade proračuna ne planiraju projekti za koje se tek očekuje odobrenje bespovratnih sredstava, već će se po njihovoj dodjeli planirati proračunski prihodi i rashodi. Pored toga planiraju se šire aktivnosti na poboljšanju postojećeg sustava bežičnog interneta, ali i budući razvoj mreže širokopojasnog interneta. Ostale izmjene rashoda odnose se najvećim dijelom na pripremu sezone. Za izmjenu proračuna glasovali su vijećnici vladajuće koalicije s HDZ-om, a protiv su bila četiri vijećnika oporbenog SDP-a. Prihvaćena je i I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

vi 6

Vijeće je upoznato s Analizom turističke sezone 2014. godine na području Grada Novog Vinodolskog, koju je ukratko obrazložio Vladimir Butković, direktor Turističkog ureda. Vijećnik SDP-a Saša Đujić uputio je niz primjedbi na analizu i rad TZ, kazavši da se podaci ponavljaju iz prijašnjih godina, a da se o stvarnim problemima ne govori. Butković je rekao kako Turistička zajednica po zakonu ima utvrđene nadležnosti, da o programima odlučuje Turističko vijeće i Skupština TZ i da se izvješće po zakonu ne treba davati na Gradsko vijeće. Dodao je da ne može utjecati na hotele i njihovo poslovanje i da želi čuti od vijećnika konkretne prijedloge. Saša Đujić misli da bi trebalo održati jednu tematsku sjednicu Vijeća o turizmu, kako je naglasio, u interesu za cijeli Grad.

Gradsko vijeće je donijelo odluku o imenovanju  Đurđice Krišković, prof. za ravnateljicu Narodonog muzeja i galerije Novi Vinodolski te odluku o imenovanju Marija Butorca, prof. za ravnatelja Centra za kulturu. Vijećnici SDP-a bili su suzdržani pri glasovanju, budući da je Saša Đujić rekao da u materijalima za Vijeće nisu priloženi svi traženi uvjeti kandidata.

Prihvaćena je i Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski u 2015. godini. Sredstva planirana za rad političkih stranaka u Vijeću u proračunu Grada za 2015. godinu iznose 60 tisuća kuna. Za svakog vijećnika u Gradskom vijeću iznos se utvrđuje u visini od 3.846,15 kuna. Tako HDZ-u koji ima u Gradskom vijeću 9 vijećnika pripada 34.615,38 kuna, SDP-u s četiri vijećnika 15.384,62 kuna, HSS-u s jednim vijećnikom 3.846,15 kuna i jednom vijećniku s liste grupe birača također 3.846,15 kuna. Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama pripada i pravo u visini od deset posto predviđenog iznosa po svakom članu Vijeća i to HDZ-u s pet vijećnica 1.923,08 kuna i SDP-u s jednom vijećnicom 384,62 kune.

Gradsko vijeće je prihvatilo i Odluku o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog. Prihvaćena je i Odluka o izmjenama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu oprivremenih objekata, odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi, Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup javne površine te imovinsko pravni predmeti.

vi 4

Vijećnička pitanja i prijedlozi

Najviše rasprave, na trenutke i vrlo burne, bilo je vezano za pitanje Saše Đujića o preimenovanju Trga Ivana Mažuranića u Trg Franje Tuđmana i da li se od toga odustalo te o proceduri oko promjene imena trga. Gradonačelnik Oleg Butković rekao je da on o tome od komisije još nije dobio nijedan prijedlog kako bi se utvrdio konačan prijedlog te da će se  o tome raspravljati na jednoj od narednih sjednica Gradskog vijeća. – I Ivan Mažuranić i Franjo Tuđman imaju mjesta u Novom Vinodolskom i nitko nije želio umanjiti značaj Ivana Mažuranića, čijim imenom se naziva osnovna škola, kuća Mažuranića i park čije ime formalno nije nikad proglašeno – kazao je gradonačelnik Butković. – Stav je SDP-a, kazao je Đujić,  da bi Trg Ivana Mažuranića trebao ostati u centru Novog gdje je i sada te da se podržava da antifašist dr. Franjo Tuđman dobije svoju ulicu ili trg u Novom Vinodolskom.

U sklopu aktualnog sata vijećnici SDP-a Marko Tomljanović i Mihael Jovanović te Saša Đujić iznijeli su primjedbe na ažurnost nekih podataka na web stranici Grada, dostavi materijala za sjednicu te pitanja vezana za odgovore na vijećnička pitanja o ulaganjima u komunalnim društvima Vodovodu Žrnovnica, o korištenju službenog automobila direktora Vodovoda u privatne svrhe te zapošljavanju djelatnika u mirovini u Ivanju, a odgovorili su direktor KTD Vodovoda Žrnovnica Igor Uremović i direktor KTD Ivanj Alen Bruketa da je sve u skladu sa zakonom.

 

 

 

 

Skip to content