Novosti


I.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski

Na 12. sjednici Gradskog vijeća održanoj 14. lipnja 2010. donesene su Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Novog Vinodolskog i Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski. Riječ je o dva temeljna prostorno-planska dokumenta koji su vrlo bitni za daljnji razvoj grada.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski korigirana je  trasa autoceste koja prolazi kroz područje grada, a Plan se mijenja i u dijelu usklađenja uvjeta gradnje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Najznačajnije u izmjenama i dopunama Prostornog plana jest određivanje uvjeta za legalizaciju izgrađenih objekata.

Najznačajnije u izmjenama i dopunama Prostornog plana jest određivanje uvjeta za legalizaciju izgrađenih objekata koji nisu bili u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja Grada, to jest bespravno sagrađenih objekata najkasnije u roku od dvije godine, računajući od dana stupanja na snagu izmjena i dopuna. Nakon proteka tog roka više neće biti u mogućnosti legalizirati bespravno izgrađene objekte, po uvjetima legalizacije. Legalizacija jedino neće biti moguća na području „Bribirske obale“.

Uvjeti legalizacije bi bili za obiteljske kuće i stambene objekte s pomoćnim objektima te poslovne i stambeno poslovne objekte s pomoćnim objektima do maksimalnog koeficijenta izgrađenosti od 60 posto, katnosti P + 3, maksimalne visine 12,50 metara za osnovni objekt, odnosno P + 1 maksimalne visine šest metara za pomoćne objekte, dok je po odredbama Prostornog plana maksimalna katnost obiteljskih kuća i stambenih objekata je P + 2, s potkrovljem bez nadozida i isključivo je moguća gradnja samostojećih objekata s maksimalnim koeficijentom izgrađenosti 30 posto. Za legalizaciju objekata građani će morati platiti komunalni doprinos, vodni doprinos i takozvani kazneni doprinos.

UPU obuhvaća cijelo područje naselja Novog Vinodolskog i njime su propisani uvjeti odnosno područja na kojima je moguća izgradnja građevina društvene, ugostiteljsko-turističke namjene, mješovite i poslovne namjene, te uvjeti za gradnju infrastrukture.

DOKUMENTI:

PPUG, slika 1 (jpg; 147115Byte)
ppug, detalj, slika 2 (jpg; 134281Byte)
Odluka o I. izmjenama i dopunama PPUG Novi Vinodolski (pdf; 433751Byte)
Odluka o donošenju UPU naselja Novi Vinodolski (pdf; 740417Byte)
Skip to content