Novosti


I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/15-30/1

Urbroj: 2107/02-05-15- 3

Dana 28. siječnja  2015. godine

 

 

 I. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA    ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

                   Temeljem Odluke gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog Olega Butkovića dipl. ing., od 13. siječnja 2015. godine  raspisan je Oglas na Zavodu za zapošljavanje dana 15. siječnja 2015. godine za radno mjesto – Savjetnik za pravna pitanja i komunalne poslove u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, magistar struke ili stručni specijalist pravne struke sa najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a na određeno vrijeme, a zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice.

Podneseno je  pet (5)  prijava i to:

1. Ivana Blažević, Radićeva 65, 51000 Rijeka

Prijava pravovremena i nepotpuna – ne posjeduje potrebno radno iskustvo (tri godine)

                        2. Wanda Svrakić, Strossmayerova 50, 51262 Kraljevica

                             Prijava pravovremena i nepotpuna – ne posjeduje potrebno radno iskustvo (tri godine)

                        3. Dijana Kapović, Maria Špilera 11, 51000 Rijeka

                            Prijava pravovremena i nepotpuna – ne posjeduje potrebno radno iskustvo (tri godine)

                        4. Maja Stošić, Panos 8, 51250 Novi Vinodolski

Prijava pravovremena i nepotpuna – ne posjeduje potrebno radno iskustvo (tri godine)

                         5. Dolores Stanojević, Marči 10, 51000 Rijeka

                              Prijava pravovremena i potpuna

 

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatom iz točke 5. provesti dana 05. veljače 2015. godine s početkom u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatom, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvari 50 % bodova, provesti intervju.

 

 POVJERENSTVO:

1. Vesna Mrzljak, predsjednik

2.     Maja Pilepić, član

3. Tomislav Cvitković, član

 

I. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno

 

 

*******

 

 

Klasa: 112-03/15-30/1

UR. broj: 2107/02-05-15-2

Novi Vinodolski, 26. siječanj 2015.

Tel. 051/554 – 353

e-mail: [email protected]

 

         Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11), a u svezi s oglasom  objavljenim na web stranicama Zavoda za zapošljavanje  dana 15. siječnja 2015. godine , Grad Novi Vinodolski objavljuje

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa  za radno mjesto – savjetnik za pravna pitanja i komunalne poslove – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1.     Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13)

2.     Zakon o općem upravnom postupku (NN RH broj 47/09)

3.     Opći porezni zakon (NN RH 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13)

4.     Ovršni zakon (NN RH 112/12, 25/13 i 93/14)

Imena i prezimena kandidata  prijavljenih na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Grada najmanje 5 dana prije održavanja provjere znanja.

Pravila testiranja

Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu Oglasa.

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatražene osobne iskaznice radi utvrđivanja identiteta .

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

 

Pismena provjera znanja sastoji se od :

1.     5 pitanja iz Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13)

2.     5 pitanja iz Zakona o općem upravnom postupku (NN RH broj 47/09)

3.     2 pitanja iz Općeg poreznog zakona (NN RH 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13)

4.     3 pitanja iz Ovršnog zakona (NN RH 112/12, 25/13 i 93/14)

Pismena provjera znanja ukupno traje 60 minuta .

Za svaki odgovor dodjeljuje se određeni broj bodova  –  do  10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za pismeni dio provjere znanja ostvario 50% bodova te se sa njim provodi intervju.

Intervju se provodi istog dana kada i provjera znanja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjera znanja odnosno za svaki odgovor kandidat može dobiti  do 10 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja listu v.d. pročelnici Upravnog odjela koja donosi rješenje o prijmu. Navedeno rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu.

 

Opis poslova za radno mjesto :

obavljasavjetodavneisloženepravneposloveizdjelokrugaradaOdjela,

prati, proučava i razrađuje zakonske i druge propise,

– izrađuje nacrte općih akata iz nadležnosti Odjela,

– izrađuje i nadzire izradu pojedinačnih upravnih akata i ugovora,

– vodi upravne postupke, upravne sporove i sudske sporove s osnova prisilne naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente, te sudske sporove iz oblasti komunalnog redarstva, zakupa poslovnih prostora i javne površine,

– donosi rješenja za komunalnu naknadu i komunalni doprinos,

– vodi druge upravne postupke i upravne sporove iz djelokruga rada ovog Odjela,

– zastupa Grad pred sudovima i drugim nadležnim tijelima u svezi svih predmeta vezanih za ovaj Odjel,

– vodi sve imovinsko pravne poslove, te provodi postupke u pravnom prometu nekretnina vezanih uz komunalnu infrastrukturu kojom direktno upravlja Grad,

– obavlja pravne i strukovne poslove vezane uz ovjeru svih vrsta elaborata koji su vezani uz promjenu vlasničkog i posjedovnog stanja komunalne infrastrukture,

– obavlja poslove na ustrojavanju trajne evidencije komunalne infrastrukture Grada sa upisom vlasništva Grada,

– predlaže uvjete korištenja stanova u vlasništvu Grada (visinu najamnine, općih i posebnih uvjeta natječaja za dodjelu stanova na korištenje),

– priprema ugovora o najmu stana, te vodi evidenciju o zaključenim ugovorima, vodi brigu o stanju stanova u vlasništvu Grada,

– vrši ostale poslove iz oblasti stanovanja,

– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 

 

Podaci o plaći : temeljem članka 2. točka 4, savjetnik, klasifikacijski rang 5.,  Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 40/10) službenik ima pravo na  koeficijent za obračun plaće – 2,43.

 

 

GRAD NOVI VINODOLSKI

 

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti

 

 

*****

Na temelju članka 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08  i 61/11)  v.d. pročelnica Upravnog Odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski raspisuje

O G L A S

– za prijam u službu  za radno mjesto – savjetnik za pravna pitanja i komunalne poslove – u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca, a  zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice 

Uvjeti:

–          magistar struke  ili stručni specijalist pravne struke,

–          najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–          poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz čl. 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijama u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona.

Uvjet magistar struke  ili stručni specijalist struke, na temelju  članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrebljeni  su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Poseban uvjet je i položen državni stručni ispit, ali natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože  u roku od godine dana  od prijama u službu.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijamu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu priložiti  sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Uz pisanu prijavu na oglas kandidati su obvezni priložiti:

–         životopis

–         dokaz o hrvatskom državljanstvu -preslik domovnice ili osobne iskaznice

–         dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome

–         uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu- preslika

–         uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci – preslika

–         vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje prepreke iz članka 15. i 16. Zakona

–         dokaz o poznavanju  rada na računalu (preslika iz index-a)

–         dokaz o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od tri godine koje se dokazuje:

       a) elektronički zapis, odnosno potvrda iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

       b) preslika ugovora ili rješenja o rasporedu  ili potvrda poslodavca (sadrži vrste  poslova koji su se obavljali i vremenski periodi)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a  prije donošenja rješenja o prijamu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pismenim testom i intervjuom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navest će se  na web stranici Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave  najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranicama Zavoda neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Novi Vinodolski ili poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski,  Ured Grada, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski , s naznakom «Oglas za savjetnika za pravna pitanja i komunalne poslove».

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor  te se donosi odluka o poništenju oglasa. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                         GRAD NOVI VINODOLSKI

 

OGLAS za prijam u službu  za radno mjesto – savjetnik za pravna pitanja i komunalne poslove – u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca, a zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice
Skip to content