Novosti


II. Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava 2014

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10, 44/12 i 7/14) i Zaključka, KLASA: 372-03/14-01/47, URBROJ: 2107/02-04-14-2 od 18.06.2014. godine   r a s p i s u j e

NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava

Tekst natječaja, word
Tekst natječaja, pdf
Grafički prikaz – lokacija

 

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama, s naznakom «ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE – NE OTVARAJ – lok.br. ____» neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI, na Ured Grada ili poštom na adresu: GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1, KOMISIJI ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE

zaključno sa 30.06.2014. godine (ponedjeljak) do 12.00 sati

 

Skip to content