Novosti


Iskaz interesa za korištenje – nabavku rotacijske freze traktorske/gredičar sa sijačicom

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ planira nabaviti frezu gredičarku sa sijačicom koja bi bila na korištenju poljoprivrednim gospodarstvima za potrebe sanacije šteta od divljih životinja, a prvenstveno divljih svinja na travnjacima, pašnjacima i livadama, te ovim putem provodi iskaz interesa namijenjen je poljoprivrednim gospodarstvima.

Freza gredičarka sa sijačicom je priključni stroj na traktoru namijenjen pripremi tla, poravnavanju tla te time saniranju šteta od divljih svinja i ujedno usijavanju sjemena djetelina ili trava i to sve u jednom prohodu.

Poljoprivrednici (korisnici izravnih plaćanja) koji koriste travnjake, pašnjake, livade i krške pašnjake u području ekološke mreže Natura 2000 ne smiju ih preorati niti prenamijeniti u drugu vrstu korištenja, već trajno čuvati i koristiti kao livade ili pašnjake odnosno trajne travnjake.

U praksi to znači da vlasnici/upravitelji/korisnici zemljišta u okviru mreže Natura 2000 zbog očuvanja ugroženih vrsta i stanišnih tipova moraju izbjegavati sve radnje koje će imati negativan učinak na ekološku strukturu i funkcije zaštićenih staništa.

Budući da je veći dio Gorskog kotara u području ekološke mreže Natura 2000, sanacija travnjaka, pašnjaka, livada i krških pašnjaka nakon štete od divljih svinja mogla bi biti moguća sa predmetnim strojem (rotacijskom frezom traktorska / gredičar sa sijačicom) jer su sa istom prilikom sanacije izbjegnuti klasični agrotehnički zahvati (oranje, frezanje, sjetva, valjanje itd).

S obzirom da je Centar proračunski korisnik Primorsko-goranske županije te predmetni stroj neće moći dati na korištenje poljoprivrednom gospodarstvu bez naknade već uz simboličan iznos, koji će biti određen naknadno od strane Upravnog vijeća Centra mole se gospodarstvenici da daju mišljenje jesu li u mogućnosti predmetni stroj preuzimati i isti vraćati u sjedište Centra ili da se takav stroj nabavi za područje pojedine jedinice lokalne samouprave kao bi se izbjegli prijevozni troškovi.

U cilju što lakšeg iskaza interesa molimo Vas da popunite anketu te ju dostavite na adresu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ (Karolinska cesta 87, Stara Sušica, 51314 Ravna Gora), a najkasnije do 18. rujna 2023. godine.

Skip to content