Novosti


Izbori za vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina na izbore za vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Izbori će se održati u nedjelju, 10. srpnja 2011.

 

Pripadnici nacionalnih manjina putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalne manjine u lokalnim jedinicama imaju pravo predlagati mjere za unapređenje položaja nacionalnih manjina, isticati kandidate za dužnosti u tijelima lokalne jedinice, biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice, a tiče se položaja nacionalne manjine, davati mišljenje na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namjenjene nacionalnim manjinama te brinuti o pravima i slobodama pripadnika nacionalnih manjina u lokalnim sredinama.

Predmetni prostor planiran je da ostane kamp sa sportskim centrom i rekreacijskim područjem. Plan obuhvaća dvije rekreacijske zone (sportski centar, kupalište, te zonu kampa. Prostor obuhvata ovog Urbanističkog plana uređenja obuhvaća zone kampa, kupališta i sportsko-rekreacijskog centra, površine 26,2 ha. Kamp je smješten na području Kozice, na padini između morske obale na jugozapadnoj i državne ceste D8 (Jadranska magistrala);, poteza Senj-Novi Vinodolski, na sjeveroistočnoj strani. Površina obuhvata je 6,87 ha (bez koridora magistrale);, uključujući kupalište površine 10.51 ha. Dio površine od 4.4 ha u vlasništvu je ”Risnjaka” d.d. Postojeća djelomično uređena površina koja se koristi za kampiranje iznosi oko 3-3.5 ha, s jednoredno organiziranim smještajnim jedinicama za kampiranje do kojih se dolazi pristupnim putevima urezanim u blagu padinu i osiguranim niskim podzidima. Površina je bogata vegetacijom, a smještajne jedinice međusobno su odvojene makijom i niskim stablima. Obala kupališta uglavnom je strma i stjenovita s pojedinim blago skošenim dijelovima prekrivenim pijeskom. Oblikovana je prirodno i bez ljudskih intervencija. Unutar obuhvata nalaze se tri građevine različitih namjena i kvalitete izgradnje. Uz pristupnu površinu kampa smještena je armirano-betonska građevina s terasom, ugostiteljsko-trgovačke namjene, koja ujedno služi kao recepcija kampa. Preostale dvije građevine, građene mješavinom kamena i opeke, koriste se kao sanitarni čvorovi, no ne zadovoljavaju svojom kvalitetom ni kapacitetom.

Skip to content