Novosti


IZRADU PROJEKTNE I OSTALE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE FINANCIRA EUROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

Cilj programa je kroz financiranje izrade projektne i ostale investicijske dokumentacije kreirati poticajno okruženje za ulaganje u investicijske projekte i time indirektno poticati razvoj proizvodnje proizvoda i pružanja usluga namijenjenih realizaciji investicijskih projekta uključivo  i projekata koji će se nominirati za financiranje u okviru plana ulaganja za Europu.

Korisnici kredita mogu biti: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi te županije i Grad Zagreb), komunalna društva, trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove. 

Krediti su namijenjeni za financiranje izrade projektne i ostale investicijske dokumentacije i to: idejno rješenje, istražni radovi; dokumentaciju i troškove provedbe prethodnih istraživanja od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta, ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu, strateška procjena utjecaja na okoliš, studija utjecaja na okoliš, ostala dokumentacija i troškovi vezani uz procjenu utjecaja na okoliš odnosno prihvatljivosti za ekološku mrežu, idejni projekt, elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom, elaborati čija izrada prethodi izradi glavnog projekta, glavni projekt, izvedbeni projekt, tipski projekt, projekt uklanjanja, troškovnik, poslovni plan/predinvesticijska/ investicijska studija, energetski certifikat, ostala dokumentacija i troškovi vezani uz ishođenje lokacijske i građevinske i uporabne dozvole, dokumentacija za nadmetanje za odluku o odabiru projektanata/izvođača/nadzornog inženjera/revidenta, trošak ostalog tehničkog savjetovanja i analiza od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta, i sva ostala dokumentacija potrebna za provedbu investicijskog projekta.

Sredstvima kredita financira se priprema projekata javnog i privatnog sektora. Preduvjet za uklapanje u ovaj Program je vlasništvo ili posjedovanje drugog pravnog interesa (koncesija, pravo građenja, posjed i sl.) na imovini koja je predmet investicijskog projekta. 

Za korisnike koji posluju dulje od 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit najviši iznos kredita nije ograničen i ovisi o veličini projekta za koji se dokumentacija ishodi, za korisnike koji posluju kraće od dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit iznos kredita je ograničen do najviše 300.000,00 kuna, najmanji iznos kredita je 100.000,00 kuna. Rok otplate je do 5 godine ili jednokratno o dospijeću do najdulje 5 godine. Najmanja kamatna stopa je 6% godišnje, koja je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, a prema kriterijima Odluke o kamatnim stopama i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a.

Program kreditiranja provodi se do iskorištenja limita ili najkasnije do 31.12.2016. godine.

Detaljnije informacije dostupne su na sljedećem linku: http://www.hbor.hr/kreditiranje-izrade-projektne-dokumentacije01.

Skip to content