Novosti


JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice upravnih odjela Grada Novog Vinodolskog na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rok od tri mjeseca

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta ZSN)), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/pročelnice upravnih odjela Grada Novog Vinodolskog na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca:

 

1. pročelnik/ica Upravnog odjela za opće poslove i duštvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ljica

Posebni uvjeti:

–        magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,

–        najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–        organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

–        poznavanje jednog stranog jezika

–        poznavanje rada na računalu

–        položen državni stručni ispit.

 

2. pročelnik/ica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje –1 izvršitelj/ljica

Posebni uvjeti:

–        magistar inžinjer ili stručni specijalist inžinjer građevinske struke,

–        najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–        organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

–        poznavanje rada na računalu

–        položen državni stručni ispit.

 

3. pročelnik/ica Upravnog odjela za financije i javnu nabavu – 1 izvršitelj/ljica

Posebni uvjeti:

–        magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,

–        najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–        organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

–        poznavanje rada na računalu

–        položen državni stručni ispit.

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/inje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. ZSN, a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po prijašnjim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana imenovanja.

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji ne mogu dokazati ispunjavanje posebnog uvjeta – poznavanje rada na računalu, te mogu biti primljeni u službu uz uvjet da u roku od  godine dana od dana imenovanja steknu odgovarajuću potvrdu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnost i putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za tu provjeru objavit će se na web-stranici Grada Novog Vinodolskog www.novi-vinodolski.hr . Na istoj web-stranici i na Oglasnoj ploči Grada, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnih tijela Grada objavit će  vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje su obvezni priložiti u preslici:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi – diploma,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznice ili domovnica),

– dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 5 godina na odgovarajućim poslovima – dostaviti slijedeće:

a) elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji,

b) potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu, rješenja o i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima tražene stručne spreme i struke,

 – dokaz o znanju jednog stranog jezika – preslika isprave iz koje je vidljivo da je kandidat položio ispit stranog jezika kroz školovanje kojim je stečena stručna sprema tražena ovim natječajem – uvjet na radno mjesto pod točkom 1. ovog natječaja

– dokaz o poznavanju rada na računalu – potvrda, uvjerenje ili položen ispit kojim je stečena stručna sprema tražena ovim natječajem

– ako kandidati/kinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (uvjerenje odnosno svjedodžba),

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kinje da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN,

– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseca.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po donošenju rješenja o imenovanju, te dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će se o tome obavijestiti pisanim putem.

Pisane prijave na natječaj, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Novi Vinodolski,Trg Vinodolskg zakona 1,51250 Novi Vinodolski. s naznakom: »Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela_____ (navesti naziv Upravnog odjela) – ne otvaraj«.

Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Grada Novog Vinodolskog.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku. Po raspisanom Natječaju ne mora se izvršiti izbor te se donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Grad Novi Vinodoski


Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnica upravnih odjela Grada Novog Vinodolskog


***


Klasa: 112-01/15-10/2

UR. broj: 2107/02-05-15-2

 Novi Vinodolski, 20. veljače 2015.

Tel. 051 554 353

e-mail: [email protected]


 

            Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11),  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja  objavljenog u «Narodnim novinama»  broj 18/15 od 18.02.2015. godine i na službenim web stranicama Grada  www.novi-vinodolski.hr  ,  a  za službenička radna mjesta:

 1. pročelnik/ica Upravnog odjela za opće poslove i duštvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ljica

 2. pročelnik/ica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje – 1 izvršitelj/ljica

3. pročelnik/ica Upravnog odjela za financije i javnu nabavu – 1 izvršitelj/ljica

provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje su :

1.      Za službeničko radno mjesto pročelnik/ica Upravnog odjela za opće poslove i duštvene djelatnosti 

–         Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)

–         Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11)

–         Zakon o pravu na pristup informacijama (NN RH 25/13)

–         Statut Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 12/13 i 18/14)

–         Poslovnik Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ 28/09 i 12/13)

2.      Za službeničko radno mjesto – pročelnik/ica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje 

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14)

– Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13)

– Zakon o gradnji (NN RH 153/13)

– Zakon o općem upravno postupku (NN RH 47/09)

 

3. Za službeničko radno mjesto pročelnik/ica Upravnog odjela za financije i javnu nabavu 

 Zakon o proračunu (NN RH 87/08136/1215/15)

–  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)    samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14)

 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14)

 Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15)

 Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09 i 139/10).

 

Imena i prezimena kandidata  prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Grada najmanje 5 dana prije održavanja provjere znanja.

Pravila testiranja

Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja.

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatražene osobne iskaznice radi utvrđivanja identiteta .

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate po grupama ovisno za koje službeničko radno mjesto je podnesena prijava na Javni natječaj.

 

Pismena provjera znanja sastoji se od 15 pitanja za svako službeničko radno mjesto.

 

Pismena provjera znanja ukupno traje 45 minuta .

Za svaki odgovor dodjeljuje se određeni broj bodova – od  1 do  10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za pismeni dio provjere znanja ostvario 50% bodova te se sa njim provodi intervju.

Intervju se provodi istog dana kada i provjera znanja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjera znanja odnosno za svaki odgovor kandidat može dobiti od 1  do 10 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja Rang listu gradonačelniku Grada Novog Vinodolskog, Olegu Butkoviću, dipl.ing.,  koji donosi rješenja o imenovanju izabranih kandidata. Navedena rješenja će biti dostavljena svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u Javnom natječaju.

 

Opis poslova za službenička radna mjesta kako slijedi:

 

1.      Za službeničko radno mjesto –  pročelnik/ica Upravnog odjela za opće poslove i duštvene djelatnosti:

– rukovodi radom Upravnog odjela i vodi  brigu za efikasno, zakonito i racionalno obavljanje zadataka Upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, državnim tijelima i ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama te udrugama civilnog društva i građanima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela, 

          – neposredno rukovodi službenicima i namještenicima koji su raspoređeni izvan Odsjeka ustrojenih u Upravnom odjelu i  pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima

– prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, smjernice i planove gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela, osigurava zakonitost rada u odnosu na prava, obveze i ovlaštenja gradonačelnika, Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća

– prati propise i stručnu literaturu, te obavlja poslove pripreme i praćenja izrade općih akata i dokumenata Grada

– obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika

 

2.      Za službeničko radno mjesto – pročelnik/ica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje:

– rukovodi radom Upravnog odjela i vodi  brigu za efikasno, zakonito i racionalno obavljanje zadataka Upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, državnim tijelima i ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama te gradskim komunalnim trgovačkim društvima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela

– neposredno rukovodi službenicima i namještenicima koji su raspoređeni izvan Odsjeka ustrojenih u Upravnom odjelu i  pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima

– prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, smjernice i planove gradonačleniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela

– prati propise i stručnu literaturu, te obavlja poslove  pripreme i praćenja izrade općih akata i dokumenata Grada kao i gradskih razvojnih projekata

obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika

 

3.      Za službeničko radno mjesto –  pročelnik/ica Upravnog odjela za financije i javnu nabavu:

– rukovodi radom Upravnog odjela i vodi  brigu za efikasno, zakonito i racionalno obavljanje zadataka Upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, državnim tijelima, trgovačkim društvima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama i građanima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela

– neposredno rukovodi službenicima i namještenicima u Upravnom odjelu i  pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima

– prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, smjernice i planove gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela

– prati propise i stručnu literaturu, te obavlja poslove  pripreme i praćenja izrade općih akata i dokumenata Grada kao i gradskih razvojnih projekata

– obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika

Podaci o plaći: temeljem članka 2. točka 2, pročelnik, klasifikacijski rang 1.,  Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 40/10) službenik  ima pravo na  koeficijent za obračun plaće – 2,87, uz osnovicu za izračun plaće 4.171,61 kn.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA


OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Skip to content