Novosti


Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom za 2016.g.

 

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), te članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Oleg Butković, dipl.ing. objavljuje

Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom za 2016.g.

I.
Manifestacije za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Novog Vinodolskog su projekti od interesa za Grad Novi Vinodolski.

II.
Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski financirat će se prijedlozi projekata koji predstavljaju različite događaje, oblike predstavljanja i izražavanja kvalitete u području kulture i kulturne baštine, športa, a koji se organiziraju u cilju zabave, informiranja, te doprinose podizanju kvalitete i količini ponude na području Grada Novog Vinodolskog.

III.
Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 60.000,00 kn.
Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći
10.000,00 kuna.
Grad Novi Vinodolski osigurao je na aktivnostima:
–    Ostale manifestacije u športu (30.000,00 kn)
–    Ostale manifestacije u kulturi (30.000,00 kn)
potrebna sredstva za provođenje programskih djelatnosti iz točke II. ovog Natječaja.

IV.
Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:
– sve pravne osobe sa sjedištem u Gradu Novom Vinodolskom, te koje djeluju na području Grada Novi Vonodolski ;
– prijavitelj je upisan u Registar udruga RH/Sudski registar te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu

financija / pri Trgovačkom sudu, kao i u Registar djelatnosti;
Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Novi

Vinodolski ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Novi Vinodolski te provode programe na području Grada Novi Vinodolski.
Prijave se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima.
Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Grada Novi Vinodolski, www.novi-vinodolski.hr, zajedno s obrascima, istovremeno s objavom Natječaja.

Prijavnicu na Natječaj potrebno je dostaviti s odgovarajućom dokumentacijom:
–    Ispunjen obrazac – „PODACI O PRIJAVITELJU“
–    Ispunjen obrazac – „PODACI O MANIFESTACIJI“
Ispunjen obrazac – „FINANCIJSKI PLAN MANIFESTACIJE“ (sadrži financijski plan, odnosno specificirani troškovnik predložene manifestacije s podacima o ukupnim troškovima manifestacije, iznosu sredstava koji se financiraju iz

Proračuna Grada Novog Vinodolskog, vlastitih prihoda i drugih izvora)
–    Ispunjen obrazac – „KORIŠTENJE SPORTSKIH DVORANA I OBJEKATA“
–    Ispunjen obrazac – „IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA„
–    Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU„
–    Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA„
–    Ispunjen obrazac – „IZJAVA O PARTNERSTVU„
Uz opisane obrasce dostavlja se slijedeća dokumentacija:
1. izvadak iz registra – preslika, za udruge: Izvadak o upisu u Registar udruga,
ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (može ispis s elektronske
stranice Registra udruga)
2. Preslika obavijesti o upisu u Registar neprofitnih djelatnosti
3. Preslika statuta prijavitelja. Ukoliko udruga nije uskladila svoj Statut, potrebno je dostaviti presliku dokaza da je Statut predan Uredu državne uprave u PGŽ radi usklađivanja  u skladu sa Zakonom
4. Preslika dokaza o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema Državnom proračunu (Porezna uprava) i Proračunu Grada, ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja

V.
Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.
Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:
1. naziv i adresu prijavitelja
2. naznaku “Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom za 2016.g. – ne otvarati”.
Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno.
Poštom se prijave dostavljaju na adresu:
Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.
Osobno se prijave dostavljaju Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

VI.
Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio
svoje obveze prema Gradu Novi Vinodolski u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu manifestacija u prethodnoj kalendarskoj godini.

VII.

Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava sastavljeno od tri člana koje će imenovati Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski.
Nakon toga će sve formalno valjane prijavljene manifestacije Povjerenstvo razmatrat i sadržajno vrednovat i ocjenjivat.
Manifestacije se vrednuju temeljem kriterija za vrednovanje manifestacija objavljenih u Uputama za prijavitelja i obrasca za ocjenu kvalitete/vrijednosti manifestacija ili projekta.

VIII.
Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava za 2016. godinu..

IX.
Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati.

X.
S prijaviteljima za čije prijedloge manifestacija se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu manifestacije Grada Novi Vinodolski za 2016. godinu.

XI.
Prijavitelji čiji prijedlozi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji
prijedlozi nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o
tome, podnijeti prigovor.
Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne
obavijesti na adresu:
Grad Novi Vinodoski
Gradonačelnik
Trg Vinodolskog zakona 1
51250 Novi Vinodolski

XII.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, te na web stranicama Grada Novog Vinodolskog.

                                                                 GRADONAČELNIK
                                                                 Oleg Butković,  dipl.ing.

 

 

03.Obrazac PODACI O PREDLAGATELJU (MANIF.)

04. Obrazac PODACI O PROGRAMU/PROJEKTU (manifestacije)

05. Obrazac FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA (MANIF.)

06. Izjava o točnosti i istinitosti podataka (Manif.)

07. Obrazac PARTNER – ako je primjenjivo (manif.)

08. Obrazac NEKAŽNJAVANJE (manife.)

09. Obrazac DVO-FIN 2. (manif.)

14. Obrazac PROT – POT 1. (manif.)

15. ZAHTJEV ZA ISPLATU SREDSTAVA (Manif.)


OBRAZAC ZA KORIŠTENJE SPORTSKIH DVORANA I DRUGIH OBJEKATA
Obrazac OPIS (manif.)
Obrazac za procjenu kvalitete programa ili projekta (manif.)
OPĆI UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU NA UGOVORE SKLOPLJENE U OKVIRU NATJEČAJA
PRAVILNIK O FINANCIRANJU PROGRAMA I PRIOJEKATA OD INTERSA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI (MANIF.)
PRIJEDLOG UGOVORA (MANIF.)
UPUTE – manifestacije
Skip to content