Novosti


Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članka 17. i članka  19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski raspisuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J

 

– za prijam u službu  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca  za sljedeće radno mjesto:

 • viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo – u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje – 1 izvršitelj/ica

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a  te sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke,
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu u MS OFFICE I AUTOCAD,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u preslici:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica ili osobna iskaznica
 • dokaz o stručnoj spremi – diploma
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje prepreke iz članka 15. i 16. Zakona
 • dokaz o poznavanju rada na računalu u MS OFFICEU i AUTOCADU (preslike indexa o položenim kolegijima u sklopu kojih su se polagali programi MS OFFICE i AUTOCAD ili preslike potvrda o položenim informatičkim tečajevima i sl.)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od jedne godine :

– elektronički zapis, odnosno potvrda iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

i

– preslika ugovora ili rješenja o rasporedu  ili potvrda poslodavca   (sadrži vrste poslova koji su se obavljali i vremenski periodi)

 • vozačku dozvolu B kategorije
 • vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka. (Tekst izjave o prihvaćanju javne objave podataka može se preuzeti na web-stranici Grada Novog Vinodolskog www.novi-vinodolski.hr ili u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski).

Poseban uvjet je položen državni stručni ispit, ali natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože  u roku od godine dana  od prijama u službu.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijama u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijamu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu priložiti  sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju javno su objavljeni na web stranici Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicki-sustav/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a  prije donošenja rješenja o prijamu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pismenim testom i intervjuom.

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navest će se  na web stranici Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Novi Vinodolski ili poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski,  Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, s naznakom „Natječaj za višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor te se donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

GRAD NOVI VINODOLSKI

 

 Javni natječaj
Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti
Izjava o prihvaćanju javne objave podataka
Skip to content