Novosti


JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU ZA RADNO MJESTO REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU I SPOMENIČKU RENTU

Na temelju članka 17. i članka  19.  stavak 1. i 4.    Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08  i 61/11)  pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno
planiranje Grada Novi Vinodolski raspisuje

                                    J A V N I    N A T J E Č A J

– za prijam u službu  za radno mjesto – referent za komunalnu naknadu i spomeničku rentu – u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca 
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a  te sljedeće posebne

uvjete:
–    srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili druge struke
–    najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
–    poznavanje rada na računalu.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u

muškom rodu upotrebljeni  su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u preslici:
–    životopis
–    dokaz o hrvatskom državljanstvu -domovnica ili osobna iskaznica
–    dokaz o stručnoj spremi –  svjedodžba
–    uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
–    original uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6          mjeseci
–    vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje prepreke iz      članka 15. i 16. Zakona
–    dokaz o poznavanju  rada na računalu
–    dokaz o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u   trajanju  od jedne godine :
–    elektronički zapis, odnosno potvrda iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko   osiguranje i preslika ugovora ili rješenja o rasporedu  ili potvrda poslodavca   (sadrži vrste poslova koji su se obavljali i vremenski periodi)
Poseban uvjet je položen državni stručni ispit, ali natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože  u roku od godine dana  od prijama u službu.
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijama u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi .
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijamu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu priložiti  sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a  prije donošenja rješenja o prijamu u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pismenim testom i intervjuom.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navest će se  na web stranici Grada Novi Vinodolski
www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave  najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Novi Vinodolski ili poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski,  Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski , s naznakom «Natječaj za referenta za komunalnu naknadu i spomeničku rentu».
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor  te se donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                         GRAD   NOVI VINODOLSKI

 

Javni natječaj za prijam za službu za radno mjesto referent za komunalnu naknadu i spomeničku rentu

 

******************

 

Klasa: 112-02/16-20/1
UR. broj: 2107/02-05-16-2
Novi Vinodolski, 04. ožujka 2016.
Tel. 051/554 – 353
e-mail: [email protected]

    Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11), a u svezi s Javnim natječajem   objavljenim u Narodnim novinama RH broj 19/16 dana 02. ožujka 2016. godine  i na  web stranicama Grada Novi Vinodolski, objavljuje se

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja  za radno mjesto – referent za komunalnu naknadu i spomeničku rentu – u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
1.Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13, 147/14 i 36/15),
2. Odluka o komunalnoj naknadi (Službene novine PGŽ broj 53/13)
3. Odluka o visini spomeničke rente (Službene novine PGŽ broj 7/04)

Imena i prezimena kandidata  prijavljenih na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada
www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Grada najmanje 5 dana prije održavanja provjere znanja.

Pravila testiranja
Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja.
Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatražene osobne iskaznice radi utvrđivanja identiteta .
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Javni natječaj .
Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja sastoji se od :
1. – 5 pitanja iz Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13, 147/14 i 36/15),
2. – 5 pitanja iz Odluke o komunalnoj naknadi (Službene novine PGŽ broj 53/13),
3. – 5 pitanja iz Odluke o visini spomeničke rente (Službene novine PGŽ broj 7/04)

Pismena provjera znanja ukupno traje 60 minuta .
Za svaki odgovor dodjeljuje se određeni broj bodova  –  do  10.
Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za pismeni dio provjere znanja ostvario 50% bodova te se sa njim provodi intervju.
Intervju se provodi istog dana kada i provjera znanja.
Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjera znanja odnosno za svaki odgovor kandidat može dobiti  do 10 bodova.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja listu  pročelnici Upravnog odjela koja donosi rješenje o prijmu. Navedeno rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u Javnom natječaju.

Opis poslova za radno mjesto :
–    utvrđuje obvezu plaćanja komunalne naknade i spomeničke rente, obrađuje zahtjeve za oslobađanje i umanjenje obveze komunalne naknade, vrši njen obračun i izdaje račune.
–    obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika, pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

Podaci o plaći : temeljem članka 2. točka 11.,tajnik, referent (administrativni, upravni, računovodstveni), referent – komunalni redar – prometni redar, referent – komunalni redar, klasifikacijski rang 11., Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 40/10 i
8/15) službenik ima pravo na  koeficijent za obračun plaće – 1,44.

                                                         GRAD NOVI VINODOLSKI

 

Obavijest i upute za testiranje kandidata – referent za komunalnu naknadu i spomeničku rentu

 

 

*******

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG

        NATJEČAJA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
Klasa: 112-02/16-20/1
Urbroj: 2107/02-05-16-3
Dana 14. ožujka 2016. godine
       

              I. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG

                    NATJEČAJA  ZA  PRIJAM U RADNI ODNOS

       

Temeljem Odluke zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika, Velimira Piškulića, oec., od 15. veljače 2016. godine raspisan je Javni natječaj za  radno mjesto – Referent za komunalnu naknadu i spomeničku rentu – 1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili druge struke,  najmanje jednom godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, a na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, koji je objavljen u NN RH broj 19/16 od 02. ožujka 2016. godine. Javni natječaj je bio otvoren do 10. ožujka 2016. godine.

Prijava Matee Rubčić, A. Mažuranića 79, Novi Vinodolski je nepravodobna te se ista ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
       

Podneseno je deset (10)  prijava u roku i to:
1. Renato Puhalo, Matije Mažuranića 23/a, Novi Vinodolski
     Prijava pravovremena i potpuna
2. Dunja Kranjac Gregorović, Petra Jurčića 4, Rijeka
     Prijava pravovremena i potpuna
3. Eni Stilin, Istarska 10, Novi Vinodolski
     Prijava pravovremena i potpuna
4. Aleksandar Antić, Andrije Antića 8, Selce
     Prijava pravovremena i neuredna
5. Snježana Karlović, Korzo hrvatskih branitelja 17, Novi Vinodolski
     Prijava pravovremena i potpuna
6. Maja Stošić, Panos 8, Novi Vinodolski
    Prijava pravovremena i potpuna
7. Ivana Bogati, Zametska ulica 3, Rijeka
    Prijava je pravovremena i potpuna
8. Ivana Rubčić, Prisika 17, Novi Vinodolski
     Prijava je pravovremena i potpuna
9. Katika Kalanj, Zagonjska 10, Novi Vinodolski
     Prijava je pravovremena i neuredna
10.Barbara Sparožić, Martina Kontuša 12, Rijeka
      Prijava je pravovremena i neuredna

            Prijave Barbare Sparožić i Katike Kalanj su neuredne jer podnositeljice u prijavi nisu podnijela presliku ugovora ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca (sadrži vrste poslova koji su se obavljali i vremenski periodi) kao niti izjavu da za prijam u službu ne postoje prepreke iz članka 15. i 16. Zakona.
            Prijava Aleksandra Antića je neuredna jer podnositelj u prijavi nije podnio presliku ugovora ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca (sadrži vrste poslova koji su se obavljali i vremenski periodi) kao niti dokaz o poznavanju rada na računalu.

            Gore navedene neuredne prijave neće se razmatrati, te se Barbara Sparožić, Katika Kalanj i Aleksandar Antić  ne smatraju  kandidatima prijavljenim na natječaj.

                  Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa  kandidatima:

1. Renato Puhalo, Matije Mažuranića 23/a, Novi Vinodolski
2. Dunja Kranjac Gregorović, Petra Jurčića 4, Rijeka
3. Eni Stilin, Istarska 10, Novi Vinodolski
4. Snježana Karlović, Korzo hrvatskih branitelja 17, Novi Vinodolski
5. Maja Stošić, Panos 8, Novi Vinodolski
6. Ivana Bogati, Zametska ulica 3, Rijeka
7. Ivana Rubčić, Prisika 17, Novi Vinodolski

             provesti dana 22. ožujka 2016. s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare 50 % bodova, provesti intervju.
 
                                                              POVJERENSTVO:
                                                             

                                                             1. Maja Pilepić, predsjednik,

                                                             2.    Vesna Mrzljak,član,

                                                             3. Tomislav Cvitković,član

 

I. Izvješće Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u radni odnos – referent za komunalnu naknadu i spomeničku rentu

 

*******

 II. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA  O  RANG LISTI  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
Klasa: 112-02/16-20/1
Urbroj: 2107/02-05-16-4
Novi Vinodolski, dana 31. ožujka 2016. godine
        Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi dana 31. ožujka 2016. godine

 II. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA  O  RANG LISTI  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

Provedena   je prethodna provjere znanja kandidata za radno mjesto – referent za komunalnu naknadu i spomeničku

rentu, dana 22. ožujka 2016. godine  s početkom u 9,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili

obaviješteni putem web stranica Grada,  oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to slijedeći kandidati:
1. Renato Puhalo, Matije Mažuranića 23/a, Novi Vinodolski
2. Dunja Kranjac Gregorović, Petra Jurčića 4, Rijeka
3. Eni Stilin, Istarska 10, Novi Vinodolski
4. Snježana Karlović, Korzo hrvatskih branitelja 17, Novi Vinodolski
5. Maja Stošić, Panos 8, Novi Vinodolski
6. Ivana Bogati, Zametska ulica 3, Rijeka
7. Ivana Rubčić, Prisika 17, Novi Vinodolski

Pismenoj provjeri znanja pristupili su:
1. Snježana Karlović, Korzo hrvatskih branitelja 17, Novi Vinodolski
2. Maja Stošić, Panos 8, Novi Vinodolski
3. Ivana Bogati, Zametska ulica 3, Rijeka
4. Ivana Rubčić, Prisika 17, Novi Vinodolski

Provjeri znanja i sposobnosti nisu  pristupili:
1. Renato Puhalo, Matije Mažuranića 23/a, Novi Vinodolski
2. Dunja Kranjac Gregorović, Petra Jurčića 4, Rijeka
3. Eni Stilin, Istarska 10, Novi Vinodolski
te se smatra da su  povukli svoju prijavu na javni natječaj.

            Pismenoj provjeri znanja  pristupile su slijedeće kandidatkinje i ostvarile rezultate iznad 50% te pristupile intervjuu:

1. Snježana Karlović, Korzo hrvatskih branitelja 17, Novi Vinodolski – pismena provjera  6,4 boda i intervju 8 bodova
2. Maja Stošić, Panos 8, Novi Vinodolski- pismena provjera  9,9 bodova i intervju 8,6 bodova

3. Ivana Bogati, Zametska ulica 3, Rijeka – pismena provjera  9,1 bod i intervju 8 bodova
4. Ivana Rubčić, Prisika 17, Novi Vinodolski –  pismena provjera 10 bodova i intervju 9,4 boda.

    Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

1. Ivana Rubčić, Prisika 17, Novi Vinodolski – ukupno bodova 19,4
2. Maja Stošić, Panos 8, Novi Vinodolski – ukupno bodova 18,5
3. Ivana Bogati, Zametska ulica 3, Rijeka – ukupno bodova 17,1
4. Snježana Karlović, Korzo hrvatskih branitelja 17, Novi Vinodolski – ukupno bodova    14,4 boda   

i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje  na donošenje Rješenja o prijamu i Rješenja o rasporedu .

                                                                                   POVJERENSTVO

                                                                       1. Maja Pilepić, predsjednik, v.r.

                                                                       2. vesna Mrzljak, član, v.r.

                                                                       3. Tomislav Cvitković, član, v.r.

 

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA O RANG LISTI ZA PRIJAM U RADNI ODNOS -(REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU I SPOMENIČKU RENTU)
Skip to content