Novosti


Javni natječaj za ravnatelja/icu Narodne čitaonice i knjižnice

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine RH broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (Narodne novine RH broj 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09) i članka 12.a Statuta Narodne čitaonice i knjižnice, Grad Novi Vinodolski raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za ravnatelja/icu Narodne čitaonice i knjižnice u Novom Vinodolskom može biti imenovana osoba koja ima:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
  • položen ispit za diplomiranog knjižničara;
  • najmanje pet godina radnog iskustva u knjižničarskoj struci.

Ravnatelj/ica imenuje se na četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokaze:

  • životopis s opisom dosadašnjeg rada;
  • dokaz o stručnoj spremi – diploma;
  • dokaz o položenom stručnom ispitu;
  • dokaz o radnom stažu – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji;
  • potvrda o radnom iskustvu o radu u knjižničarskoj struci;
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica;
  • uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.

Dokazi se dostavljaju u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:

 

GRAD NOVI VINODOLSKI

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA

Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski

„Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Narodne čitaonice i knjižnice“

– NE OTVARAJ –

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Novom listu“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

 

GRAD NOVI VINODOLSKI

 

Javni natječaj – ravnatelj Narodna čitaonica i knjižnica
Skip to content