Novosti


Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), te članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) zamjenik gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog koji obnaša dužnost gradonačelnika, Velimir Piškulić, oec., dana 2. siječnja 2017. godine objavljuje

 

Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

 

I.

Javne potrebe u športu i tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Novog Vinodolskog su projekti i programi od interesa za Grad Novi Vinodolski.

 

II.

Sukladno Zakonu o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15) i Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski financirat će se programske djelatnosti udruga i druge organizacije civilnog društva u okviru područja:

– programi redovne djelatnosti športskih udruga i udruga tehničke kulture

– poticanje i promicanje športa

– provođenje sportskih aktivnosti djece i mladih

– edukacija trenera

– športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja

– športsko-rekreacijske aktivnosti građana

– održavanje te korištenje športskih građevina značajnih za Grad Novi Vinodolski.

 

III.

Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 700.000,00 kn.

Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći 550.000,00 kuna.

Grad Novi Vinodolski osigurao je na aktivnostima Financiranje u športskim i rekreacijskim udrugama potrebna sredstva za provođenje programskih djelatnosti iz točke II. ovog Natječaja.

 

IV.

Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:

– sve pravne osobe sa sjedištem u Gradu Novom Vinodolskom, a koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda;

– prijavitelj je upisan u Registar udruga RH/Sudski registar te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija / pri Trgovačkom sudu, kao i u Registar sportskih djelatnosti;

Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Novi Vinodolski ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Novi Vinodolski te provode programe na području Grada Novi Vinodolski.

Prijave se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Grada Novog Vinodolskog, www.novi-vinodolski.hr, zajedno s obrascima, istovremeno s objavom Natječaja.

Prijavitelji na Natječaj dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Ispunjen obrazac – „PODACI O PRIJAVITELJU“

– Ispunjen obrazac – „REDOVNA DJELATNOST“

– Ispunjen obrazac – „FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA“ (sadrži financijski plan, odnosno specificirani troškovnik predloženog programa s podacima o ukupnim troškovima programa, iznosu sredstava koji se financiraju iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog, vlastitih prihoda i drugih izvora)

-Ispunjen obrazac – „KORIŠTENJE SPORTSKIH DVORANA I OBJEKATA“

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU„

-Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O PARTNERSTVU„

Uz opisane obrasce dostavlja se slijedeća dokumentacija:

  1. izvadak iz registra – preslika, za udruge: Izvadak o upisu u Registar udruga,

ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (može ispis s elektronske

stranice Registra udruga)

  1. Preslika obavijesti o upisu u Registar neprofitnih športskih djelatnosti
  2. Preslika statuta prijavitelja. Ukoliko udruga nije uskladila svoj Statut, potrebno je dostaviti presliku dokaza da je Statut predan Uredu državne uprave u PGŽ radi usklađivanja u skladu sa Zakonom
  3. Preslika dokaza o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema Državnom proračunu (Porezna uprava) i Proračunu Grada, ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja

 

V.

Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.

Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:

  1. naziv i adresu prijavitelja
  2. naznaku ” Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu – ne otvarati”.

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno.

Poštom se prijave dostavljaju na adresu:

Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti,

Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

Osobno se prijave dostavljaju u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

 

VI.

Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu Novom Vinodolskom, u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

VII.

Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava, sastavljeno od tri člana koje će imenovati Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog.

Nakon toga će sve formalno valjane prijavljene programe Povjerenstvo razmatrat i sadržajno vrednovat i ocjenjivat.

Programi se vrednuju temeljem kriterija za vrednovanje programa objavljenih u

Uputama za prijavitelja i obrasca za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta.

 

VIII.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 3. veljače 2017. godine.

 

IX.

Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati.

 

X.

S prijaviteljima za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu.

 

XI.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne obavijesti na adresu:

Grad Novi Vinodolski

Gradonačelnik

Trg Vinodolskog zakona 1

51250 Novi Vinodolski

 

XII.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i  društvene djelatnosti, te putem e-maila navedenog u Uputama za prijavitelje.

 

                                    ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

                                KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA

                                  Velimir Piškulić, oec., v.r.

Natječaj sport
Upute sport
01._Obrazac_Podaci_o_prijavitelju
02._Obrazac_Redovna_djelatnost
03._Obrazac_Koristenje_sportskih_dvorana_i_objekata
04._Obrazac_Financijski_plan_Programa
05. Obrazac_Izjava_o_tocnosti_i_istinitosti_podataka
06._Obrazac_PARTNER
07._Obrazac_NEKAZNJAVANJE
08._Obrazac_DVOSTRUKO FINANCIRANJE
09. Opisni obrazac programa
10. Obrazac Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava 

———————————————————————————-

Zahtjev_za_isplatu_sredstava
Obrazac za procjenu kvalitete programa ili projekta
Prijedlog Ugovora
OPĆI UVJETI
Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski
Skip to content