Javni natječaji


23. listopada 2020.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene – Povile/Dugno-Golubinac

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog (SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/20-10/33, UR.BROJ: 2107/02-01-20-2 od 8. listopada 2020. godine, Grad Novi Vinodolski javno objavljuje:

NATJEČAJ ZA PRODAJU ATRAKTIVNOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA MJEŠOVITE NAMJENE – POVILE/DUGNO-GOLUBINAC

 

23. listopada 2020.

Natječaj za prodaju atraktivnog gradilišta namjene T1 u Novom Vinodolskom

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu  i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog (SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11) te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/20-10/33, UR.BROJ: 2107/02-01-20-2 od 08. listopada 2020. godine, Grad Novi Vinodolski javno objavljuje:

NATJEČAJ ZA PRODAJU ATRAKTIVNOG GRADILIŠTA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE T-1 HOTEL U NOVOM VINODOLSKOM KRALJA TOMISLAVA 20 – PARK IVANA MAŽURANIĆA

 

15. listopada 2020.

Obavijest zainteresiranim ponuditeljima za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta Lokvica u Novom Vinodolskom

Poziv za dostavu ponude za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta Lokvica u Novom Vinodolskom objavljen je na Portalu ponuda (https://www.apprrr.hr/): Mjera: 19.2 – […]

Poziv za dostavu ponude za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta Lokvica u Novom Vinodolskom objavljen je na Portalu ponuda (https://www.apprrr.hr/):

Mjera: 19.2 – Provedba LRS – 7.4.1 – LAG, Ulaganje u građenje i/ili opremanje dječjeg igrališta

Naziv ulaganja: Ulaganje u građenje i/ili opremanje dječjeg igrališta

Šifra ulaganja: 15756-18226

9. listopada 2020.

Javni oglas (otkup zemljišta) – Hrvatske autoceste d.o.o.

U svrhu provođenja postupka otkupa zemljišta odnosno uspostava prava služnosti (postupaka nepotpunog izvlaštenja), a u svrhu izgradnje A7 Križišće – Žuta Lokva, dionice: […]

U svrhu provođenja postupka otkupa zemljišta odnosno uspostava prava služnosti (postupaka nepotpunog izvlaštenja), a u svrhu izgradnje A7 Križišće – Žuta Lokva, dionice: Selce – Novi Vinodolski od km 17+500,00 do km 25+144,55 1.etapa, 3.faza – izmještanje vodovodnih instalacija radi uspostave prava služnosti vodovoda na nekretninama u k.o. Ledenice, k.o. Novi i k.o. Selce Nova, Hrvatske autoceste d.o.o. objavljuju javni oglas odnosno opću ponudu vlasnicima zemljišta:

JAVNI OGLAS-Ledenice, Novi, Selce nova

7. listopada 2020.

Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku  godinu 2020./2021.

Na temelju članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći   N A T […]

Na temelju članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku  godinu 2020./2021.

 1. Na natječaj pravo pristupa imaju učenici srednjih škola i redovni studenti fakulteta svih smjerova s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski.
 2. Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.
 3. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju učenici i redovni studenti s prosjekom ocjena:
  • najmanje 4,00 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvu godinu srednje škole,
  • najmanje 3,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći i četvrti razred srednje škole,
  • najmanje 3,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,
  • najmanje 3,00 iz prethodne godine studija za studente
 4. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju učenici i studenti pod uvjetom ispunjenja socijalnog uvjeta ili uvjeta prihoda iz članka 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi.
 5. Zainteresirani moraju ispuniti obrazac ZAHTJEVA koji mogu podignuti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, tel.051/554-353 (kontakt osoba: Dino Stošić) ili na web stranici Grada Novog Vinodolskog.
 6. Zahtjevu treba priložiti:
  • životopis,
  • za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
  • za učenike potvrdu o upisu u školu
  • preslike svjedodžbi, odnosno potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija,
  • presliku rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb, ukoliko su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osovnu invalidninu,
  • dokaz o primanjima članova zajedničkog obiteljskog domaćinstva (mirovina, dohodak, primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta, poslovnih prostora i sl.),
  • potvrde o prijavi na Zavodu za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
  • preslika osobne podnositelja zahtjeva i ostalih članova kućanstva,
  • izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba.
 1. Zahtjeve s pratećom dokumentacijom iz točke 6. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 22. listopada 2020. godine osobno ili poštom preporučeno na adresu GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE (SOCIJALNA SKRB) – NE  OTVARAJ»

O rezultatima natječaja, po provedenom postupku, podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni dostavom rješenja od strane Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti.

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Natječaj_ socijalne stipendije 2020

Obrazac zahtjeva – socijalne stipendije

Izjava o neprimanju druge stipendije_2020

7. listopada 2020.

Natječaj za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha za 2020./2021. godinu

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) […]

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2020./2021. godinu, temeljem školskog/akademskog uspjeha i to:

10 stipendija za učenike srednjih škola,

10 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha ima redoviti učenik srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

-da je državljanin Republike Hrvatske,

-da učenik/student ima prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

-da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog,

-da je postigao opći uspjeh, i to:

-najmanje 4,80 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole

-najmanje 4,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju svaki sljedeći razred srednje škole

-najmanje 4,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za studente polaznike prvih godina studija

-najmanje 4,00 za studente koji upisuju višu godinu studija, uz uvjet da je u prethodnoj godini ostvario najmanje 54 ECTS bodova

III.

Zahtjevu iz točke II. prilažu se sljedeći dokumenti:

Obvezna dokumantacija:

-Kratki životopis sa kontakt podacima,

-Preslika domovnice,

-Izjava o članovima kućanstva i preslike osobnih iskaznica učenika/studenta i svih članova zajedničkog domaćinstva

-Za učenike potvrdu o upisu u školu

-Za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,

-Preslika/e svjedodžbi, odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine,

-Potvrda o ostvarenim ECTS bodovima u prethodnoj godini studija (ukoliko nije navedeno u potvrdi o ostvarenom prosjeku ocjena),

-Izjava o nekorištenju stipendija dodijeljenih od drugih pravnih osoba.

 

Dodatna dokumentacija:

-Za učenike srednjih škola dokaz za  osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnom natjecanju, odnosno dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na županijskom natjecanju,

-Za učenike sportaše dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnim natjecanjima propisanim od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza,

-Preslika rješenja ili potvrde o kategorizaciji sportaša izdano od Hrvatskog olimpijskog odbora,

-Za studente priložiti dokaznice da su nagrađivani za svoje radove (rektorova ili dekanova nagrada),

Potvrda o volonterskom radu.

 

IV.

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 22. listopada 2020. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

  GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Natječaj_stipendije temeljem šk-akademskog uspjeha 2020

Dodatno bodovanje

Izjava_članovi kućanstva

Izjava o neprimanju druge stipendije_2020

7. listopada 2020.

Natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2020./2021. godinu

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) […]

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2020./2021. godinu

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima i to:

3 stipendije za učenike srednjih škola,3 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja ima redoviti učenik i student koji ispunjava sljedeće uvjete:

-da je državljanin Republike Hrvatske,

-da učenik i student ima prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

-da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog,

-da je ostvario opći uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja u visini prosječne ocjene 3,0 i više, i

-da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem.

Stipendija za deficitarna zanimanja raspisuje se prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to za:

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski:

-Kuhar/kuharica

-Konobar/konobarica

-Slastičar/slastičarka

-Pekar/pekarica

-Mesar/mesarica

-Vozač motornog vozila / vozačica motornog vozila

-Zidar/zidarica

-Stolar/stolarica

-Tesar/tesarica

-Limar/limarica

-Keramičar-oblagač / keramičarka-oblagačica

-CNC operater / CNC operaterka

-Bravar/bravarica

-Monter suhe gradnje / monterka suhe gradnje

-Soboslikar ličilac dekorater / soboslikarica ličiteljica dekoraterka

-Vodoinstalater/vodoinstalaterka

-Zavarivač/zavarivačica

-Automehaničar/automehaničarka

-Autoelektričar/autoelektričarka

Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski:

-Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

-Dentalni asistent / dentalna asistentica

Sveučilišni studij:

-Računarstvo

-Strojarstvo

-Elektrotehnika

-Medicina

-Farmacija

-Rehabilitacija

-Logopedija

-Brodogradnja

-Građevinarstvo

-Fizika i matematika, nastavnički smjer

-Matematika, nastavnički smjer

-Matematika i informatika, nastavnički smjer

-Socijalni rad

-Socijalna pedagogija

-Biologija i kemija, nastavnički smjer

-Geografija, nastavnički smjer

-Glazbena pedagogija

-Geodezija i geoinformatika

-Kineziologija, nastavnički smjer

-Informacijske znanosti, smjer Bibliotekarstvo

-Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

 

III.

Zahtjevu iz točke II. prilažu se sljedeći dokumenti:

Obvezna dokumentacija:

-Kratki životopis sa kontakt podacima,

-Preslika domovnice,

-Izjava o članovima kućanstva i preslike osobnih iskaznica učenika/studenta i svih članova zajedničkog domaćinstva

-Za učenike potvrdu o upisu u školu,

-Za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,

-Preslika svjedodžbe, odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine,

-Izjava o nekorištenju stipendija dodijeljenih od drugih pravnih osoba.

 

Dodatna dokumentacija:

-Potvrda o statusu člana obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata izdana od Ureda državne uprave,

-Rješenje o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida za roditelja učenika/studenta izdano od Ureda državne uprave odnosno Ministarstva hrvatskih branitelja,

-Potvrda Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova RH o danima sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

-Rješenje o utvrđivanju invaliditeta učenika/studenta ili člana uže obitelji (roditelj, brat, sestra) izdano od HZMO.

 

IV.

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 22. listopada 2020. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA STIPENDIJE (DEFICITARNA ZANIMANJA) – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

  GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Natječaj_stipendije-deficitarna zanimanja 2020

Preporuke_za_obrazovnu_upisnu_politiku_i_politiku_stipendiranja

Dodatno bodovanje – deficitarna

Izjava_članovi kućanstva

Izjava o neprimanju druge stipendije_2020

5. listopada 2020.

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta u vlasništvu i suvlasništvu za formiranje gradilišta, okućnica i okrupnjavanje posjeda

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog , KLASA: 944-01/20-10/16, KLASA: 944-01/20-10/19, KLASA: 932-01/20-01/7, KLASA: 940-02/20-20/19, KLASA: 940-02/20-20/20 , KLASA: 940-02/20-20/21 i KLASA: 944-01/20-10/31, Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za  prodaju  gradskog  zemljišta u vlasništvu i suvlasništvu za formiranje gradilišta , okućnica i okrupnjavanje  posjeda:

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta

17. lipnja 2020.

OGLAS – REFERENT/KOMUNALNI REDAR: II. izvješće povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno (rang lista)

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA Klasa: 112-03/20-30/1 Urbroj: 2107/02-07-20-5 Novi Vinodolski, dana 17. lipnja 2020. godine Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/20-30/1

Urbroj: 2107/02-07-20-5

Novi Vinodolski, dana 17. lipnja 2020. godine

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa donosi dana 17. lipnja 2020. godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Provedena je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – referent-komunalni redar, dana 17. lipnja 2020. godine  s početkom u 9,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranica Grada, 5 dana prije provjere  i to sljedeći kandidati:

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski
 2. MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka

Pismenoj provjeri znanja pristupili su:

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski
 2. MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka

Kandidat MARINKO SMOKROVIĆ nije ostvario najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja, te kao takav nije ostvario pravo pristupiti intervjuu.

U pismenoj provjeri znanja  kandidat FRANJO TOPOLOVEC ostvario je rezultat iznad 50%, te pristupio intervjuu. 

 Kandidati su ostvatili sljedeće bodove:

 • FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – pismena provjera 9,3 bodova i intervju 7,8 bodova
 • MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka – pismena provjera 2,6 bodova

Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – ukupno bodova: 17,1
 2. MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka – ukupno bodova 2,6,

i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje na donošenje Rješenja o prijmu i Rješenja o rasporedu.

POVJERENSTVO

Dijana Knez, predsjednik, v.r.

Tomislav Cvitković, član, v.r.

Domagoj Kalanj, član, v.r.

II. Izvješće povjerenstva – rang lista
12. lipnja 2020.

OGLAS – REFERENT/KOMUNALNI REDAR: I. izvješće povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA Klasa: 112-03/20-30/1 Urbroj: 2107/02-07-20-4 Novi Vinodolski, dana 12. lipnja 2020. godine   I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/20-30/1

Urbroj: 2107/02-07-20-4

Novi Vinodolski, dana 12. lipnja 2020. godine

 

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Temeljem Odluke pročelnika UO za komunalni sustav i prostorno planiranje, a uz suglasnost gradonačelnika od 28. svibnja 2020. godine, raspisan je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent – komunalni redar – 1 izvršitelj- m/ž, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova uz obvezni probni rad od dva mjeseca, koji je objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Grada dana 29. svibnja 2020. godine.

Podnesene su dvije (2) prijave u roku i to:

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski
 • Prijava pravovremena, potpuna i ispunjava formalne uvjete propisane oglasom
 1. MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka
 • Prijava pravovremena, potpuna i ispunjava formalne uvjete propisane oglasom

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatima pod točkama 1. i 2. provesti dana 17. lipnja 2020. s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan će se s kandidatima, ako za pismeni dio provjere znanja ostvare najmanje 50 % bodova, provesti intervju.

 POVJERENSTVO:

 1. Dijana Knez, predsjednik, v.r.
 2. Tomislav Cvitković,član, v.r.
 3. Domagoj Kalanj, član,v.r.

 

I. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa
Skip to content