Javni natječaji


26. rujna 2023.

Javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

Na temelju članka IV. Odluke Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade o raspodjeli financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu […]

Na temelju članka IV. Odluke Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade o raspodjeli financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini (Klasa: 001-01/23- 01/29, URBROJ 519-02-1/6-23-1 od 3. srpnja 2023. g.), Ugovora o dodjeli financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini sklopljenog između Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Grada Novog Vinodolskog, 12. srpnja 2023. godine, članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog dana 26. rujna 2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

Predmet ovog Javnog poziva je usmjeren na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023.g. (u daljnjem tekstu: Korisnici) do najvišeg ukupnog iznosa od 18.000,00 eura za sveukupno 10 mladih obitelji i mladih. Središnji državni ured za demografiju i mlade utvrdio je financijske potpore kako slijedi:

 1. 180,00 eura ( 1.356,21 kuna) mjesečno za mladu obitelj sa djecom

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj mladoj obitelji sa djecom iznosi 2.160,00 eura (16.274,52 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1.1.2023.-31.12.2023. g.

 1. 120,00 eura (904,14 kuna) mjesečno za mladu osobu i mladu obitelj bez djece.

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj mladoj osobi i mladoj obitelji bez djece iznosi 1.440,00 eura (10.849,68 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1.1.2023.-31.12.2023. godine.

 

Tekst Javnog poziva

Prilog 1 – Obrazac prijave SSMO

Prilog 2 – Predložak Izjave

6. rujna 2023.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, […]

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Domagoj Kalanj, dipl. ing. građ. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto:
Savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo
– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

1.Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo

2. Obavijest i upute vezane uz provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto: Savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo

3. Obrazac Izjave o nepostojanju zapreke temeljem čl. 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 68/08, 61/11, 4/18 i 112/19)

14. srpnja 2023.

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/23-01/43, KLASA: 944-06/23-01/44 KLASA: 944-06/23-01/45, KLASA: 944-06/23-01/47 i KLASA: 944-06/23-01/48, KLASA: 944-06/23-01/53, KLASA: 944-06/23-01/54 i KLASA: 944-06/23-01/55.

N A T J E Č A J

ZA  PRODAJU  GRADSKOG  ZEMLJIŠTA ZA FORMIRANJE GRADILIŠTA I OKUĆNICA

I. Predmet natječaja:

 1. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uža lokacija Krasa, k.č. br. 1402/1, gradilište površine 108 m2 upisana u z.k. ul. 3223 k.o. Novi za proširenje okućnice, po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 6.100,00 €ura, uz jamčevinu od 610,00 €,
 2. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uža lokacija Dolac, k.č. br. 3200/14, gradilište površine 8 čhv ili 29 m2 upisana u z.k. ul. 2116 k.o. Novi za proširenje okućnice, po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 2.050,00 €ura, uz jamčevinu od 205,00 €,
 3. zemljište u Krmpotama, uži lokalitet „Omar“, k.č. br. 1896/4, oranica zemljišnoknjižne površine 36 čhv ili 129 m2, stvarne površine 146 m2 upisana u z.k. ul. 1231 k.o. Ledenice za proširenje okućnice, po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 542,00 Eura uz jamčevinu od 55,00 Eura.

Posebni uvjeti  natječaja za zemljišta oglašena u prethodno navedenim  rednim brojevima  ( 1., 2. i 3. ) ovog natječaja utvrđuju se na strani onih natjecatelja kojima isto ima služiti za proširenje okućnica uz dokaz prilaganjem gruntovnih i katastarskih podloga vlastitih nekretnina u izvorniku-kopije katastarskog plana i izvadaka iz zemljišnih knjiga.

 1. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uži lokalitet „Pridol“, k.č. br. 3093/3, pašnjak površine 47 čhv ili 169 m2 upisana u z.k. ul. 4833 k.o. Novi za proširenje okućnice ili formiranje gradilišta, po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 9.244,30 Eura uz jamčevinu od 925,00 Eura.

Posebni uvjeti natječaja za zemljište oglašeno pod prethodno navedenim rednim brojem 4. natječaja utvrđuje se na strani onih natjecatelja kojima isto ima služiti za proširenje okućnica ili formiranje gradilišta uz dokaz prilaganjem gruntovnih i katastarskih podloga vlastitih nekretnina u izvorniku-kopije katastarskog plana i izvadaka iz zemljišnih knjiga.

 1. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uža lokacija Prisika koje se sastoji od:

             5.1.  16/126 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 16277/2, gradilište površine 126 m2 upisana u z.k. ul. 28 k.o. Novi,  što iznosi  16 m2 zemljišta, za proširenje okućnice, po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 920,00 €ura, uz jamčevinu od 92,00 eura,

            5.2.  27/133 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 3204/1, cesta površine 133 m2 upisana u z.k. ul. 3997 k.o. Novi, što iznosi 27 m2 zemljišta, za proširenje okućnice , po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 1.552,00 Eura, uz jamčevinu od 156,00 Eura.

 1. građevinsko zemljište u Klenovici, uža lokacija „Grabići“, k.č. br. 3499/418, gradilište površine 33 čhv ili 119 m2, upisana u z.k. ul. 791-833 k.o. Ledenice, za proširenje okućnice, po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 9.950,00 Eura, uz jamčevinu od 995,00 Eura,
 2. građevinsko zemljište u Klenovici, uža lokacija ulica Vinodolska 33/151613 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 3379/99, prirodno neplodno zemljište površine 151.613 m2, upisana u z.k. ul. 6510 k.o. Ledenice za proširenje okućnice, po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 2.656,00 Eura, uz jamčevinu od 270,00 Eura.

 Posebni uvjeti natječaja  za zemljišta oglašena u prethodne tri  redna broja sa podbrojevima (5.1., 5.2., 6. i 7. ) ovog natječaja utvrđuju se na strani onih natjecatelja kojima isto ima služiti za proširenje okućnica uz dokaz prilaganjem gruntovnih i katastarskih podloga vlastitih nekretnina u izvorniku-kopije katastarskog plana i izvadaka iz zemljišnih knjiga, te Prijedloga parcelacije izrađenog po geodetskom stručnjaku iz ureda ovlaštene geodetske tvrtke.

 1. građevinsko zemljište u Povilama, uži lokalitet „Dugno“, 157/323 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 3281/8, put površine 323 m2 upisana u z.k. ul. 2753 k.o. Ledenice za formiranje gradilišta, po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 11.272,00 Eura uz jamčevinu od 1.128,00 Eura

 Posebni uvjeti natječaja  za zemljište oglašeno u prethodno navedenom rednom broju 8. ovog natječaja utvrđuju se na strani onih natjecatelja kojima isto ima služiti za formiranje gradilišta uz dokaz prilaganjem gruntovnih i katastarskih podloga vlastitih nekretnina u izvorniku-kopije katastarskog plana i izvadaka iz zemljišnih knjiga, te Prijedloga parcelacije izrađenog po geodetskom stručnjaku iz ureda ovlaštene geodetske tvrtke.

 

Ponude se predaju zaključno sa 31.srpnja 2 023. godine, ( ponedjeljak) u radne dane unutar radnog vremena od 07,00 -14,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

Sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i  prostorno planiranje, na tel. 051/554-360 (Stošić) i na broj 051/554-372 (Tomić), svakog radnog dana od 08,00-14, 00 sati.

 

Tekst Natječaja

Ispravak Natječaja

7. srpnja 2023.

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11, 37/11, 28/16, 16/18)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/23-01/24, URBROJ: 2170-11-04-23-2, KLASA: 944-06/23-01/34 URBROJ: 2170-11-04-23-2, KLASA: 944-06/23-01/34, URBROJ: 2170-11-04-23-4, KLASA: 944-06/23-01/37, URBROJ: 2170-11-04-23-2, KLASA: 944-06/23-01/37, URBROJ: 2170-11-04-23-4, KLASA: 944-06/23-01/51, URBROJ: 2170-11-04-23-2, KLASA: 944-06/23-01/52, URBROJ: 2170-11-04-23-2, KLASA:944-06/23-01/50, URBROJ: 2170-11-04-23-2, Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Predmet natječaja:

 1. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, 224/2401 idealna suvlasnička dijela nekretnine označene kao k.č.br. 5858/55, Dumboko, pašnjak, površine 2401 m², upisane u z.k. ul. 28 k.o. Novi, za formiranje okućnice u površini od 224 m², po početnoj cijeni za natječaj u visini od 79,90 €/m², ukupno 17.900,00 EUR, uz jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene odnosno 1.790,00 EUR,
 2. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, 38/72 idealna suvlasnička dijela nekretnine označene kao k.č.br. 5858/383, Dumboko, pašnjak, površine 72 m², upisane u z.k. ul. 6946 k.o. Novi, za proširenje okućnice u površini od 38 m², po početnoj cijeni za natječaj od 66,53 €/m², ukupno 2.530,00 EUR, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta odnosno 253,00 EUR,
 3. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, 34/72 idealna suvlasnička dijela nekretnine označene kao k.č.br. 5858/383, Dumboko, pašnjak, površine 72 m², upisane u z.k. ul. 6946 k.o. Novi, za proširenje okućnice u površini od 34 m², po početnoj cijeni za natječaj od 66,53 €/m², ukupno 2.260,00 EUR, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta odnosno 226,00 EUR,
 4. građevinsko zemljište u Klenovici, Novi Vinodolski, 43/151613 od ukupno 151491/151613 gradskog suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 3379/99, neplodno zemljište, ukupne površine 151613 m², upisane u zk.ul. 6510, k.o. Ledenice, radi proširenja okućnice u površini od 43 m², po početnoj cijeni od 83,00 €/m², ukupno 3.570,00 EUR, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta u iznosu od 357,00 EUR.
 5. građevinsko zemljište u Klenovici, Novi Vinodolski, 230/151613 od ukupno 151491/151613 gradskog suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 3379/99, neplodno zemljište, ukupne površine 151613 m², upisane u zk.ul. 6510, k.o. Ledenice, radi proširenja okućnice u površini od 230 m², po početnoj cijeni od 85,70 €/m², ukupno 19.700,00 EUR, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta u iznosu od 1.970,00 EUR.
 6. građevinsko zemljište u Klenovici, Novi Vinodolski, 80/151613 od ukupno 151491/151613 gradskog suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 3379/99, neplodno zemljište, ukupne površine 151613 m², upisane u zk.ul. 6510, k.o. Ledenice, radi proširenja okućnice u površini od 80 m², po početnoj cijeni od 86,00 €/m², ukupno 6.880,00 EUR, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta u iznosu od 688,00 EUR.
 7. građevinsko zemljište u Povilama, Novi Vinodolski, 36/290 idealnog suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 3347/170, prirodno neplodno zemljište, površine 290 m², upisane u z.k. ul. 6526 k.o. Ledenice, radi proširenja okućnice u površini od 36 m², po početnoj cijeni od 64,14 €/m², ukupno 2.310,00 EUR, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta u iznosu od 231,00 EUR.

Sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i  prostorno planiranje te na tel. 051/554-360 (Stošić) svakog radnog dana od 08,00-14, 00 sati.

16. lipnja 2023.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, […]
Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec. raspisuje
4. lipnja 2023.

Natječaj za davanje na korištenje dijela javno – prometne površine

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju  Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ, br. 40/10 i 16/15), raspisuje […]
Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju  Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ, br. 40/10 i 16/15), raspisuje
NATJEČAJ
za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine: dijela k.č.1390/1 k.o. Novi, u naravi parkiralište na Bahalinu za potrebe prometnog vježbališta, ukupne površine 510,00 m²
Pismene ponude predaju se zaključno s 15.6.2023. godine (četvrtak) do 12.00 sati, a pristigle ponude otvarat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog 16.6.2023. (petak) s početkom u 11.00 sati.
4. lipnja 2023.

Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19 i 18/23) i Zaključka, […]
Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19 i 18/23) i Zaključka, KLASA: 372-06/23- 01/26, URBROJ: 2170-11-04-23-7 od 2.06.2023. godine, raspisuje
NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska
Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-371 svakim radnim danom od 12,00 do 14,00 sati.
Pismene ponude predaju se zaključno s 15.6.2023. godine (četvrtak) do 12.00 sati, a pristigle ponude otvarat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog 16.6.2023. (petak) s početkom u 12.00 sati.
4. lipnja 2023.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Smokvici Krmpotskoj

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 ), raspisuje

NATJEČAJ 

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

poslovni prostor se nalazi u Smokvici Krmpotskoj, Krčevina 1A,

izgrađen na kat.čest.br. 825/2 k.o. Krmpote, upisana u z.k.ul.br. 1566.

 

Tekst Natječaja

27. svibnja 2023.

Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima – trajni

Sukladno članku 9. Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/23) i točke II. […]

Sukladno članku 9. Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/23) i točke II. Odluke o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog od dana 24.svibnja 2023. godine, gradonačelnik Grada Novi Vinodolski objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu (u modalitetu trajnog poziva – do iskorištenja sredstava).

Zahtjev za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu, podnosi se Gradu Novom Vinodolskom na obrascu prijave. Uz zahtjev za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva prilaže dokumentaciju naznačenu u Javnom pozivu, a detaljne upute o uvjetima, kriterijima, načinu podnošenja prijave i proceduri dodjeli nalaze se u Javnom pozivu.

Javni poziv u modalitetu trajnog poziva – do iskorištenja sredstava, otvoren je od 27. svibnja 2023. godine do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 31. listopada 2023. godine.

Sve dodatne informacije vezane uz postupak dodjele potpora mogu se dobiti na brojeve telefona 051/554-355 i 051/554-367 ili na mail adresi [email protected].

 

27. svibnja 2023.

Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima – privremeni

Sukladno članku 9. Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/23) i točke II. […]

Sukladno članku 9. Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/23) i točke II. Odluke o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog od dana 24.svibnja 2023. godine, gradonačelnik Grada Novi Vinodolski objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu (u modalitetu privremeno otvorenog poziva s krajnjim rokom dostave zahtjeva).

Zahtjev za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu, podnosi se Gradu Novom Vinodolskom na obrascu prijave. Uz zahtjev za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva prilaže dokumentaciju naznačenu u Javnom pozivu, a detaljne upute o uvjetima, kriterijima, načinu podnošenja prijave i proceduri dodjeli nalaze se u Javnom pozivu.

Javni poziv u modalitetu privremeno otvorenog poziva s krajnjim rokom dostave zahtjeva je otvoren od 27. svibnja 2023. godine do 16. lipnja 2023. godine, do 12:00 sati.

Sve dodatne informacije vezane uz postupak dodjele potpora mogu se dobiti na brojeve telefona 051/554-355 i 051/554-367 ili na mail adresi [email protected].

 

Skip to content