Javni natječaji


4. ožujka 2022.

Natječaji za udruge: Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta propisanih natječajima

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15 i 37/21) i čl. 25., stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava je na sjednici održanoj 14. veljače 2022. godine donijelo Odluku o ispunjavanju formalnih uvjeta propisanih natječajima.

2. veljače 2022.

Obavijest o izravnoj dodjeli sredstava udrugama u 2022. godini

Obavijest o izravnom sklapanju ugovora s udrugama 2022

Obavijest o izravnom sklapanju ugovora s udrugama 2022

21. siječnja 2022.

Natječaj za davanje u zakup javne površine za kiosk na Obali kneza Branimira

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19) i Zaključka, KLASA: 372-01/22-10/3, […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19) i Zaključka, KLASA: 372-01/22-10/3, URBROJ: 2170-11-04-22-2 od 18.01.2022. godine,  raspisuje Natječaj za davanje u zakup javne površine za kiosk na Obali kneza Branimira.

Sadržaj Natječaja možete preuzeti ovdje, a sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

Pristigle ponude otvarat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog dana  01.02.2022. godine (utorak), s početkom u 12.00 sati.

 

7. siječnja 2022.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2022. godini

Zaključkom gradonačelnika od 7. siječnja 2022. godine odobrava se raspisivanje javnih natječaja za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro udruga […]

Zaključkom gradonačelnika od 7. siječnja 2022. godine odobrava se raspisivanje javnih natječaja za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro udruga u 2022. godini.

Tekstovi javnih natječaja s pripadajućom natječajnom dokumentacijom mogu se pregledavati i preuzimati u nastavku.

  • Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruga u športu i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski za 2022. godinu

SPORT I TEHNICKA KULTURA_natjecajna dokumentacija

  • Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture Grada Novi Vinodolski za 2022. godinu

KULTURA_natjecajna dokumentacija

  • Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2022. godinu

SOCIJALA, ZDRAVSTVO I OSTALA PODRUCJA_natjecajna dokumentacija

  • Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novi Vinodolski za 2022. godinu

MANIFESTACIJE_natjecajna dokumentacija

7. siječnja 2022.

Godišnji plan raspisivanja natječaja/javnih poziva u 2022. godini za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Novi Vinodolski

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima […]

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) te članka 12. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), Grad Novi Vinodolski objavljuje

Godišnji plan raspisivanja natječaja

Godišnji plan_tablica

9. prosinca 2021.

Odluka o dodjeli stipendija za šk./ak. godinu 2021/2022

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 25/19) i članka 44. […]
Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 25/19) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., donosi dana 8. prosinca 2021. godine sljedeću
8. prosinca 2021.

Javni poziv umirovljenicima o ostvarivanju prava na božićnicu u 2021. godini

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (božićnica), KLASA: 550-01/19-01/17, URBROJ: 2107/02-04-21-5, od 22. studenog 2021. godine, u skladu s člankom 29. […]

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (božićnica), KLASA: 550-01/19-01/17, URBROJ: 2107/02-04-21-5, od 22. studenog 2021. godine, u skladu s člankom 29. Odluke o socijalnoj skrbi (SN PGŽ broj 21/16) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., raspisuje Javni poziv umirovljenicima s područja Grada Novog Vinodolskog o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu) u 2021. godini

Pozivaju se umirovljenici s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog da ostvare pravo na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu). Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku određen je prema visini mirovinskih primanja.

Javni poziv i detaljne upute preuzmite ovdje.

6. prosinca 2021.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog (SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11) te Odluka Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/21-10/69, UR.BROJ: 2107/02-01-21-2, od 1. prosinca 2021.godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene, Povile, uvala Golubinac.

Predmet natječaja je nekretnina označena kao k.č.br. 3270/5, dio gradilišta površine 98 čhv ili 352 m² upisane u z.k. ul. 791-833 k.o. Ledenice vlasništvo Grada Novog Vinodolskog.

Prema Prostornom planu uređenja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ, broj: 55/06, 23/10, 36/10, 1/13, 19/13, 13/14, 16/14, 41/15, 18/17 i 32/17)  radi se o građevinskom području naselja u kojem se mogu graditi građevine stambene namjene koje se dijele na obiteljsku kuću, stambenu građevinu i vikend građevinu, poslovne ili ugostiteljsko-turističke namjene, a detaljni uvjeti gradnje propisani su  PPU Grada Novi Vinodolski.

Početna cijena 1 m² zemljišta iznosi 1.128,29 kuna, odnosno sveukupno zaokruženo na 398.000,00 kuna za 352 m² zemljišta.

Ponude se predaju zaključno sa 20. prosincem 2021. godine, (ponedjeljak) u radne dane unutar radnog vremena: od 07,00 -15,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog

Natječaj možete preuzeti ovdje, a sve informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje na tel. 051/554-362 (Kalanj), 051/554-360 (Stošić) svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

 

 

6. prosinca 2021.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta poslovne namjene

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluka Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/21-10/62, UR.BROJ: 2107/02-01-21-2, od 1. prosinca 2021.god , Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta poslovne namjene.

Predmet natječaja je nekretnina označena kao k.č.br. 6442/10, Antona Mataije, dvorište, površine 4985 m², upisana u zk.ul. 6895 k.o. Novi.

Navedena nekretnina nalazi se u Poslovnoj zoni Zapad, te sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad ( Sl.novine PGŽ, br. 11/07 i 4/17).

Početna cijena za 1 m² zemljišta iznosi 457,82 kn/m² odnosno ukupno zaokruženo na 2.280.000,00 kn za 4985 m² zemljišta.

Ponude se predaju zaključno s 20. prosincem 2021. godine, (ponedjeljak) u radne dane unutar radnog vremena: od 07,00 -15,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

Natječaj možete preuzeti ovdje, a sve informacije vezane uz Natječaj mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje na tel. 051/554-362 (Kalanj), 051/554-360 (Stošić), svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

2. prosinca 2021.

Ispravak natječaja za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Zbog greške u pisanju, Grad Novi Vinodolski objavljuje Ispravak natječaja za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica, objavljenog 19. studenog 2021.godine. […]

Zbog greške u pisanju, Grad Novi Vinodolski objavljuje Ispravak natječaja za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica, objavljenog 19. studenog 2021.godine.

Ispravak natječaja preuzmite ovdje.

 

 

 

 

Skip to content