Javni natječaji


1. ožujka 2024.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja udruga u 2024. godini

Odluka

Odluka

1. ožujka 2024.

Javni Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Narodnog muzeja i galerije

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 26. stavka […]

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 26. stavka 6. Zakona o muzejima (Narodne novine broj 61/18, 98/19 i 114/22) te Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Narodnog muzeja i galerije, KLASA: 612-01/24-01/3, URBROJ: 2170-11-05-24-2 od 26. veljače 2024. godine, Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Narodnog muzeja i galerije

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, ispunjava i sljedeće uvjete:

 • ima državljanstvo Republike Hrvatske
 • ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • ima najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
 • da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
 • da nema zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su u obvezi priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu u muzeju (5 godina) ili radnom iskustvu u kulturi, znanosti, obrazovanju  (10 godina):
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji i
  • potvrda poslodavca ili preslika ugovora o radu ili ugovora o djelu (sadrži vrste poslova koji su se obavljali i vremenski periodi),
 • potvrde, preporuke, izjave, članke ili druge dokumente koji potvrđuju stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci,
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Narodnog muzeja i galerije,
 • izjava kandidata/kandidatkinje da ne postoji zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (vlastoručno potpisana izjava).

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine, a Odluku o imenovanju donosi Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na prijedlog gradonačelnika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Kandidati/kandidatkinje koji/koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu, članak 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/1, 84/21, 156/23), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), te članak 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21). Kandidat/kandidatkinja koji/koja se u prijavi na Natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. tog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo. Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Ako se kandidat poziva na pravo prednosti pod jednakim uvjetima sukladno posebnom zakonu kao nezaposlena osoba dužan je dostaviti i potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme javnog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

 

Pismene prijave dostaviti na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI

Trg  Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski

«Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Narodnog muzeja i galerije» – NE OTVARAJ

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA

 

Prijavom na natječaj svaki kandidat/kandidatkinja daje privolu Gradu Novom Vinodolskom za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama te na mrežnoj stranici Grada Novog Vinodolskog (www.novi-vinodolski.hr).

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

S kandidatima/kandidatkinjama će se obaviti intervju o čemu će biti obaviješteni telefonskim putem.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

KLASA: 612-01/24-01/3

URBROJ: 2170-11-04-3

GRADONAČELNIK

Tomislav Cvitković, univ. spec. oec.

Izjava

 

1. ožujka 2024.

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto – referent-pomorski-komunalni redar

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, […]

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, Domagoj Kalanj, dipl. ing. građ., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto:

REFERENT – POMORSKI – KOMUNALNI REDAR

– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

 

Osoba mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osoba mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema, odnosno stečeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje upravne, prometne, tehničke, ekonomske struke ili završena srednja škola gimnazijskog usmjerenja,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova pomorskog redara,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • položen državni ispit.

 

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN-a. Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima netom navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit i/ili položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova pomorskog redara, uz obvezu da osoba koja bude primljena u službu, ispite položi u zakonskom roku.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na mrežnoj stranici Grada Novog Vinodolskog (www.novi-vinodolski.hr) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.

Ako se kandidat poziva na pravo prednosti pod jednakim uvjetima sukladno posebnom zakonu kao nezaposlena osoba dužan je dostaviti i potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme javnog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) te članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. navedenog zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 49. stavka 1. ovog Zakona. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua između kandidata koji su na temelju rang liste ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju oni kandidati koji su se u svojoj prijavi pozvali na to pravo i to dokazali s priloženim dokazima.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu – (kopija domovnice, putovnice ili osobne iskaznice),
 3. dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (kopija svjedodžbe),
 4. uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
 5. vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje prepreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 6. dokaz o poznavanju  rada na računalu (kopija svjedodžbe o položenom predmetu informatike ili preslika potvrde o položenim informatičkim tečajevima i sl.),
 7. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 8. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje – poslovi za koje je potrebno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje upravne, prometne, tehničke, ekonomske struke ili završena srednja škola gimnazijskog usmjerenja, od najmanje 1 godine (kopija ugovora o radu, potvrde poslodavca, rješenja o rasporedu, obrasca prijave na mirovinsko osiguranje i sl., koji sadrži vrstu posla koji je obavljao, uvjet stručne spreme i struke propisan za poslove koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove), a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 9. uvjerenje o položenom državnom ispitu, ako ga je podnositelj prijave položio,
 10. potvrda o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova pomorskog redara, ako ga je podnositelj položio,
 11. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi. Kopije dokumenata nije potrebno ovjeravati, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidati prijavom na javni natječaj pristaju da Grad Novi Vinodolski, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog natječaja obrađuje samo u opsegu i samo u svrhu provedbe javnog natječaja, od strane osoba ovlaštenih za provedbu javnog natječaja. Grad Novi Vinodolski će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje nisu podnijele pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, o čemu će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima. Ako izabrani kandidat ne dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane javnim natječajem. Izabrani kandidat, nakon obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj kuverti, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto: REFERENT – POMORSKI – KOMUNALNI REDAR (m/ž, 1 izvršitelj) – ne otvarati«, na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

Prijave se mogu dostaviti osobno, odnosno neposredno u pisarnici Grada Novog Vinodolskog na prethodno istaknutoj adresi ili poštom, odnosno preporučenom pošiljkom.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izvršiti izbor te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju javnog natječaja. Protiv odluke o poništenju javnog natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Odluka o poništenju javnog natječaja donosi se i u slučaju kada se na javni natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

 

KLASA: 112-03/24-01/1

URBROJ: 2170-11-07-24-2

GRAD NOVI VINODOLSKI

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

Pročelnik

Domagoj Kalanj, dipl. ing. građ.

 

Izjava

Obavijest i upute vezane uz provedbu Javnog natječaja za prijam u službu

19. veljače 2024.

Natječaj za radno mjesto – odgojitelj/ica predškolske djece

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg […]

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 15.02.2024. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje

NATJEČAJ
Za radno mjesto
-ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE-
-2 izvršitelja, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, zbog povećanja opsega posla-

 

Tekst Natječaja

19. veljače 2024.

Natječaj za radno mjesto – odgojitelj pripravnik/odgojiteljica/pripravnica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg […]

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 15.02.2024. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje

 

NATJEČAJ

Za radno mjesto

-ODGOJITELJ PRIPRAVNIK/ODGOJITELJICA PRIPRAVNICA –

-1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do završetka pripravničkog staža-

 

Tekst Natječaja

14. veljače 2024.

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine Republike Hrvatske  broj  83/2023), Plana upravljanja pomorskim dobrom […]

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine Republike Hrvatske  broj  83/2023), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novog Vinodolskog za razdoblje 2024. – 2028. (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 4/2024),  gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

 

Tekst Javnog natječaja 

Grafički prikaz lokacija

Ponudbeni obrazac

Izjava 1

Izjava 2

Izjava 3

Izjava 4

 

9. veljače 2024.

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog (SN Primorsko-goranske županije broj 28/11, 37/11, 28/16, 16/18)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/23-01/89, URBROJ: 2170-11-04-24-2, KLASA: 944-06/24-01/1 URBROJ: 2170-11-04-24-2, KLASA: 944-06/24-01/2, URBROJ: 2170-11-04-24-2, KLASA: 944-06/24-01/3, URBROJ: 2170-11-04-24-2, Grad Novi Vinodolski objavljuje sljedeći:

N A T J E Č A J

ZA  PRODAJU  GRADSKOG  ZEMLJIŠTA ZA FORMIRANJE GRADILIŠTA  I OKUĆNICA

 1. Predmet natječaja:
 2. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, 264/301 idealnog suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č.br 6442/7, dvorište, površine 301m², upisane u zk.ul. 3036 k.o. Novi, u površini od 264 m², a radi proširenja okućnice poslovnog objekta, po početnoj cijeni od 32,56 €/m², odnosno ukupno zaokruženo na 8.600,00 EUR za predmetnih 264 m²zemljišta, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta u iznosu od 860,00 EUR.
 3. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, nekretnina označena kao k.č.br. 5858/97, put, površine 18 m², upisane u zk.ul. 7151 k.o. Novi, a radi proširenja okućnice stambenog objekta, po početnoj cijeni od 91,67 €/m², odnosno ukupno zaokruženo na 1.650,00 EUR za predmetnih 18 m², uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta u iznosu od 165,00 EUR.
 4. građevinsko zemljište u Klenovici, Novi Vinodolski, nekretnina označena kao k.č.br. 3379/480, dvorište, površine 59 m² upisane u zk.ul. 6510 k.o. Ledenice, a u svrhu proširenja okućnice stambenog objekta, po početnoj cijeni od 81,72 €/m², odnosno ukupno zaokruženo na 4.820,00 EUR za predmetnih 59 m², uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta u iznosu od 482,00 EUR.
 5. građevinsko zemljište u Povilama, Novi Vinodolski, 89/192 idealnog suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 3347/52, cesta, površine 192 m², što iznosi 89 m² predmetne nekretnine te 141/589 idealnog suvlasničkog dijela k.č.br. 3347/53, neplodno zemljište, površine 589 m², što iznosi 141 m² predmetne nekretnine, obje upisane u zk.ul. 791-833 k.o. Ledenice, a radi proširenja okućnice, po početnoj cijeni od 60,03 €/m² za svako pojedinačno zemljište, odnosno ukupno zaokruženo na 13.800,00 EUR za ukupnih predmetnih 230 m², uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta u iznosu od 1.380,00 EUR.

Tekst Natječaja

 

 

 

 

23. siječnja 2024.

Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima – privremeni

Sukladno članku 9. Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/23) i točke II. Odluke o provedbi […]

Sukladno članku 9. Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/23) i točke II. Odluke o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog od dana 24.svibnja 2023. godine, gradonačelnik Grada Novi Vinodolski objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2024. godinu (u modalitetu privremeno otvorenog poziva s krajnjim rokom dostave zahtjeva).

Zahtjev za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2024. godinu, podnosi se Gradu Novom Vinodolskom na obrascu prijave. Uz zahtjev za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva prilaže dokumentaciju naznačenu u Javnom pozivu, a detaljne upute o uvjetima, kriterijima, načinu podnošenja prijave i proceduri dodjeli nalaze se u Javnom pozivu.

Javni poziv u modalitetu privremeno otvorenog poziva s krajnjim rokom dostave zahtjeva je otvoren od 23. siječnja 2024. godine do 6. veljače 2024. godine, do 14:00 sati.

Sve dodatne informacije vezane uz postupak dodjele potpora mogu se dobiti na broj telefona 051/554-369 ili na mail adresi [email protected].

23. siječnja 2024.

Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima – trajni

Sukladno članku 9. Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/23) i točke II. Odluke o provedbi […]

Sukladno članku 9. Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/23) i točke II. Odluke o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog od dana 24.svibnja 2023. godine, gradonačelnik Grada Novi Vinodolski objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2024. godinu (u modalitetu trajnog poziva – do iskorištenja sredstava).

Zahtjev za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu, podnosi se Gradu Novom Vinodolskom na obrascu prijave. Uz zahtjev za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva prilaže dokumentaciju naznačenu u Javnom pozivu, a detaljne upute o uvjetima, kriterijima, načinu podnošenja prijave i proceduri dodjeli nalaze se u Javnom pozivu.

Javni poziv u modalitetu trajnog poziva – do iskorištenja sredstava, otvoren je od 23. siječnja 2024. godine do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 31. listopada 2024. godine.

Sve dodatne informacije vezane uz postupak dodjele potpora mogu se dobiti na broj telefona 051/554-369 ili na mail adresi [email protected].

 

 

28. prosinca 2023.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2024. godini

Zaključkom gradonačelnika od 28. prosinca 2023. godine odobrava se raspisivanje javnih natječaja za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro udruga […]

Zaključkom gradonačelnika od 28. prosinca 2023. godine odobrava se raspisivanje javnih natječaja za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro udruga u 2024. godini.

Tekstovi javnih natječaja s pripadajućom natječajnom dokumentacijom mogu se pregledavati i preuzimati u nastavku.

 

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruga u športu i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski za 2024. godinu

SPORT I TEHNIČKA KULTURA – natječajna dokumentacija

 

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture Grada Novi Vinodolski za 2024. godinu

KULTURA – natječajna dokumentacija

 

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2024. godinu

SOCIJALA, ZDRAVSTVO I OSTALA PODRUČJA – natječajna dokumentacija

 

Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novi Vinodolski za 2024. godinu
MANIFESTACIJE – natječajna dokumentacija

Skip to content