Javni natječaji


13. listopada 2014.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje programa za zadovoljavanje javnih potreba 2015. u Gradu Novom Vinodolskom

Grad Novi Vinodolski, Ured Grada, na temelju Zaključka gradonačelnika, KLASA:400-02/14-20/8, UR.BR.:2107/02-04-14-2 od 22. rujna 2014. g. objavljuje   JAVNI POZIV   ZA PRIKUPLJANJE […]

Grad Novi Vinodolski, Ured Grada, na temelju Zaključka gradonačelnika, KLASA:400-02/14-20/8, UR.BR.:2107/02-04-14-2 od 22. rujna 2014. g. objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA 

ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA U GRADU NOVOM VINODOLSKOM  U 2015. GODINI

 

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u Gradu Novom Vinodolskom u 2014. godini, a koje će Grad Novi Vinodolski financirati iz svog proračuna u 2014.godini.

 

 

II.

Programi/projekti namijenjeni zadovoljavanju javnih potreba za koje se može osigurati financijska potpora iz proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2014. godinu, razdjel Ureda Grad, a za javne potrebe – djelatnosti, programi, projekti i manifestacije, koji se odnose na slijedeća područja:

1)     sport,

2)     tehničku kulturu,

3)     socijalnu skrb i zdravstvo,

4)     kulturu.

 

III.

Opći uvjeti za prijavu:

Pravo podnošenja prijave imaju potencijalni korisnici koji:

1.     su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,

2. imaju registrirano sjedište i djeluju na području Grada Novog Vinodolskog, a izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji imaju registrirano sjedište na području Primorsko-goranske županije, ako ispunjavaju gore navedene uvjete redni broj 1. i 3., te ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Novog Vinodolskog.

3.      svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Grada Novog Vinodolskog.

 

IV.

Dokumentacija za podnošenje prijave može se podići u Uredu Grada,  Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1, te je dostupna  i na web stranicama Grada Novi Vinodolski: www.novi-vinodolski.hr

 

 

 

Dokumentacija se sastoji od 5 vrste obrazaca:

1.     Prijavnica za predlaganje javnih potreba u području TEHNIČKE KULTURE,  SOCIJALNE  SKRBI  I ZDRAVSTVA,

2.     Prijavnica za predlaganje javnih potreba u SPORTU,;

3.     Prijavnica za predlaganje MANIFESTACIJA u sportu u Gradu Novi Vinodolski,

4.     Prijavnica za predlaganje javnih potreba u području KULTURE,

5.     Prijavnica za predlaganje MANIFESTACIJA u KULTURI u Gradu Novom Vinodolskom.

 

Informacije je moguće dobiti u Uredu Grada, Trg Vinodolskog zakona 1 ili na telefon broj: 051/554-353.

 

V.

Prijave se dostavljaju Uredu Grada na popunjenim propisanim obrascima i s dokumentacijom kojom se prijava potkrepljuje.

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici uz napomenu „Prijava programa/projekata radi uvrštenja u programe javnih potreba u Gradu Novi Vinodolski za 2014. godinu“; na omotnici prijave potrebno je obavezno navesti podatke o podnositelju prijave.

Prijave se mogu dostaviti osobno ili putem pošte u Grad Novi Vinodolski, Ured Grada, Trg Vinodolskog zakona 1.

 

NAPOMENA: Za djelatnosti, programe, projekte i manifestacije pod točkom 4. kultura, odnosno za popunjavanje dokumentacije/obrazaca pod točkom 4. i 5. Grad Novi Vinodolski raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda, ali se prijave podnose na Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog, Korzo hrvatskih branitelja 2, Novi Vinodolski, informacije na telefon 091 1856411

 

Uz prijavu se obavezno prilaže:

–              presliku rješenja (ili izvatka iz registra) o upisu u sudski ili drugi registar (ustanova, udruga i dr.) sa svim kasnijim izmjenama u registraciji iz kojeg je vidljivo da je osoba registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja u kojem se podnosi prijava,

–              presliku zapisnika sa posljednje Skupštine Udruge.

 

VI.

Rok za podnošenje prijava počinje teći slijedećeg dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči i web stranicama Grada Novog Vinodoskog, odnosno od 23. rujna 2014. godine i traje do  31. listopada 2014. godine.

U javnim glasilima biti će objavljena samo obavijest o objavi ovog Poziva.

 

VII.

Pri vrednovanju podnesenih prijava primjenjivat će se slijedeći kriteriji i postupak utvrđeni u Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba Grada Novi Vinodolski objavljeni u Službenim novinama  i web stranicama Grada kao i dolje navedeni opći kriteriji:

 

 

 

–              potreba za određenim programom u Gradu Novom Vinodolskom,

–              povezanost sa zajednicom – (pre)poznavanje, analiza i rješavanje konkretnog problema/potrebe u zajednici,

–              ciljevi – jasno iskazani ciljevi programa/projekta,

–              logička povezanost – planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima,

–              rad s korisnicima – neposredan rad s korisnicima iz lokalne zajednice,

–              infrastruktura – postojanje materijalne (prostor, oprema) i stručne (organizacija, ljudski resursi) infrastrukture za provedbu programa/projekta,

–              umreženost – suradnja, koordinacija i/ili partnerstvo s drugim subjektima u Gradu,

–              volonterstvo – uključivanje volontera u rad,

–              ekonomičnost – odnos očekivanih učinaka i troškova s obzirom na područje rada,

–              obuhvat korisnika u zajednici i trajanje programa/projekta, udio vlastitog doprinosa

–              predlagatelja u provedbi programa /projekta,

–              doseg programa i projekta – u smislu teritorijalne pokrivenosti grada, odnosno „gradski karakter“ programa/projekta,

–              obuhvat korisnika – kvantitativni (broj korisnika) i kvalitativni ( jasno definirana ciljana rizična skupina koju se programom/projektom zahvaća),

–              prethodno iskustvo – dosadašnji rezultati rada, te podaci o praćenju i evaluaciji programa/ projekta,

–              prepoznatljivost i prihvaćenost programa/projekta u širem okruženju – podrška jedinica lokalne i regionalne samouprave, financijska potpora iz drugih izvora i sl.

 

Ne postoji pravna osnova prema kojoj bi se određena prijava morala prihvatiti i sufinancirati program, projekt ili manifestacija.

 

VIII.

Neće se razmatrati niti uvrstiti u Programe financiranja javnih potreba za 2014. godinu prijave:

–         koje nisu dostavljene u propisanom roku,

–         koje nisu dostavljene na propisanim obrascima,

–         koje ne udovoljavaju propisanim uvjetima iz ovog Poziva,

–         koje se ne odnose na predložena područja,

–         koje se odnose na poslove i djelatnosti koje se financiraju po posebnim propisima,

–         koje nisu potpisane i ovjerene od strane ovlaštene osobe podnositelja,

–         subjekata koji su bili sufinancirani iz sredstava proračuna Grada Novog Vinodolskog, a nisu uredno ispunili sve obveze preuzete  iz prethodne godine.

 

IX.

Ured Grada će u roku od 30 dana nakon donošenja Programa javnih potreba Grada Novog Vinodolskog za 2015. godinu od strane Gradskog vijeća obavijestiti podnositelje prijave o rezultatima ovog Poziv.

 

PRIJAVNICA ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU U GRADU NOVOM VINODOLSKOM U 2015.
PRIJAVNICA ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U GRADU NOVOM VINODOLSKOM U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI U 2015.
Prijavnica za predlaganje javnih potreba u kulturi u Gradu Novom Vinodolskom u 2015. godini
PRIJAVNICA ZA PREDLAGANJE MANIFESTACIJAU SPORTU U 2015.
PRIJAVNICA ZA PREDLAGANJE MANIFESTACIJA U KULTURI 2015.
Kriteriji – javne potrebe Novi Vinodolski U 2015.
19. rujna 2014.

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Grad Novi Vinodolski je objavio OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG u Oglasniku javne nabave […]

Grad Novi Vinodolski je objavio OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG u Oglasniku javne nabave dana 18.09.2014., broj objave 2014/S 01K-0043753.

 

Dokumentaciju potrebnu za podnošenje ponude može podići ovlaštena osoba ili predstavnik, zainteresirani ponuditelj od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u EOJN u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša svakog radnog dana od 11 do 13 sati uz predočenje dokaza o uplati troškova dokumentacije u iznosu od 100,00 kn na račun Grada Novi Vinodolski broj: HR4424020061829000002, s naznakom poziva na broj: 7706-OIB, model: 68. Pod svrhom plaćanja navesti da se radi o uplati za preuzimanje Dokumentacije za obavljanje dimnjačarskih usluga.

 

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, s naznakom: «Ponuda za dodjelu dimnjačarske koncesije– ne otvaraj» te s naznakom i adresom ponuditelja. Ponuda mora stići na naznačenu adresu do zaključno 21. listopada  2014. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave ponude.


Javno otvaranje ponuda: izvršiti će se 21. listopada 2014. godine u 10:00 sati u prostorijama Grada Novi Vinodolski, Gradska vijećnica, Trg Vinodolskog zakona 1.

18. lipnja 2014.

II. Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava 2014

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10, 44/12 i 7/14) i […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10, 44/12 i 7/14) i Zaključka, KLASA: 372-03/14-01/47, URBROJ: 2107/02-04-14-2 od 18.06.2014. godine   r a s p i s u j e

NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava

Tekst natječaja, word
Tekst natječaja, pdf
Grafički prikaz – lokacija

 

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama, s naznakom «ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE – NE OTVARAJ – lok.br. ____» neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI, na Ured Grada ili poštom na adresu: GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1, KOMISIJI ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE

zaključno sa 30.06.2014. godine (ponedjeljak) do 12.00 sati

 

12. lipnja 2014.

NATJEČAJ za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine 2014.

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju čl. 10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ, br. 40/10), raspisuje […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju čl. 10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ, br. 40/10), raspisuje

 

NATJEČAJ

za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine


           I.  Predmet ovog natječaja je davanje u zakup dijela k.č.1390/1 k.o. Novi, u naravi javno prometna površina-parkiralište na Bahalinu, koje se daje na korištenje na rok od godine dana za potrebe prometnog vježbališta, tlocrtne površine 60,00 mx8,50 m, odnosno  ukupne površine 510,00 m².

            Na prometnom vježbalištu osposobljavati će se kandidati za vozače motornih vozila A, A1, A, M i B kategorije.

II. Početna cijena za javno nadmetanje za davanje u zakup površine iz točke 1. ovog natječaja iznosi 7,50 kn/m² godišnje, odnosno 3.825,00 kn za rok trajanja ugovornog odnosa.

Jamčevina iznosi 3.825,00 kn. Razliku do izlicitiranog iznosa odabrani natjecatelj plaća na dan potpisa ugovora.

           

III. OSTALI UVJETI NATJEČAJA

            Lokacija se daje po sistemu viđeno-uzeto

Grad zadržava pravo raskida ugovora prije isteka roka ukoliko dođe do potrebe prenamjene prostora u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom ili drugih Odluka.

Grad zadržava pravo promjene visine zakupnine.   

Početak obavljanja djelatnosti je po potpisu ugovora.

Grad zadržava pravo korištenja vježbališta za druge potrebe na način da to ne remeti aktivnosti koje na ukupnom prostoru svojim planom i programom vrši zakupoprimac.

Zakupoprimaca je u obavezi vježbalište držati čistim i urednim.

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama, s naznakom «ZA NATJEČAJ, prometno vježbalište» – NE OTVARAJ» neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI na Ured Grada ili poštom na adresu:

 

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51250 Novi Vinodolski

Trg Vinodolskog zakona br. 1,  Komisiji za provedbu natječaja

zaključno sa 23. 06. 2014. godine (ponedjeljak) do 12.00 sati

 

III. PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

 1. Ponuda sa cijenom, u kojoj mora biti naznačena tvrtka ili obrt ponuditelja sa adresom sjedišta, te brojem žiro računa pravne ili fizičke osobe obrtnika
 2. Dokaz o uplati jamčevine na IBAN Grada Novi Vinodolski broj: HR4424020061829000002, model plaćanja: HR24, s naznakom poziva na broj: 5738-0045861, sa svrhom uplate «jamčevina za prometno vježbalište».  
 3. Potvrdu Upravnog odjela za financije o podmirenju svih poreznih i neporeznih financijskih obaveza prema Gradu i gradskih komunalnih društava o podmirenju financijskih obavezama prema istima.
 4. Dokaz da je natjecatelj-fizička osoba ili zakonski zastupnik pravne osobe državljanin Republike Hrvatske.
 5. Izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra kao dokaz da su tvrtka, odnosno obrt registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se natječe.
 6. Skica tlocrtnog vježbališta s opisom prometno-tehničkih elemenata.

Sva naprijed navedena dokumentacija mora se priložiti u izvorniku ili preslici sa pravom uvida u izvornu dokumentaciju od strane Grada prilikom otvaranja ponude.

Natjecatelj koji nije u mogućnosti prisustvovati javnom otvaranju ponuda, dužan je svom opunomoćeniku dati originalnu punomoć, koji će istu dati Komisiji najkasnije do početka nadmetanja.

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će se u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda, te će se o tome obavijestiti sve natjecatelje, a sa najpovoljnijim natjecateljem sklopiti Ugovor  ovjeren kod javnog bilježnika. Trošak ovjere snosi natjecatelj.    

Ukoliko najpovoljniji ponuđač u roku od 3 dana od dana odabira ne zaključi Ugovor, nema prava na povrat uplaćene jamčevine.

Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Novi Vinodolski, na telefon 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

Pristigle ponude otvarati će se u Gradskoj vijećnici dana 23.06.2014. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12.00 h.

 

                                                                             GRADONAČELNIK

                                                                    GRADA NOVI VINODOLSKI

26. svibnja 2014.

Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava 2014

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10, 44/12 i 7/14) i […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10, 44/12 i 7/14) i Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 372-03/14-01/27, URBROJ: 2107/02-04-14-2 od 26. svibnja 2014. godine   r a s p i s u j e

 

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava


Tekst natječaja, pdf
Tekst natječaja, word
Grafički prikaz


Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama, s naznakom

«ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE – NE OTVARAJ – lok.br. ____»

neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI, 

na Ured Grada ili poštom na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1

 KOMISIJI ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE

zaključno sa 06.06.2014. godine (petak) do 12.00 sati 


ZBOG ZAUZETOSTI PROSTORIJE GRADSKE VIJEĆNICE, OTVARANJE PONUDA ĆE SE ODRŽATI U MALOJ SALI DOMA KULTURE, Korzo hrvatskih branitelja 2, Novi Vinodolski.

30. travnja 2014.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Klenovici

Predmet natječaja je prodaja atraktivnog zemljišta u Klenovici, I. red uz more, i to dijela k.č.br.3499/9 K.O.LEDENICE u površini od 211,90 čhv odnosno […]

Predmet natječaja je prodaja atraktivnog zemljišta u Klenovici, I. red uz more, i to dijela k.č.br.3499/9 K.O.LEDENICE u površini od 211,90 čhv odnosno 762,00 m2 koje po prijedlogu parcelacije nosi novu oznaku k.č.br. 3499/837 po početnoj cijeni od 1.963,05 kn/m2 odnosno ukupno 1.495.844,10 kn uz uplatu jamčevine od 10 % početne cijene zemljišta odnosno od 149.600,00 kn.

Zainteresirani ponuditelji dostavljaju ponude najkasnije u roku 15 dana računajući od dana objave natječaja neposredno u Uredu Grada ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
GRAD  NOVI  VINODOLSKI
Trg Vinodolskog zakona 1
51 250  NOVI  VINODOLSKI
Komisija za provođenje natječaja prodaje nekretnina
«PONUDA  ZA  KUPNJU    ZEMLJIŠTA  U  KLENOVICI»-NE  OTVARAJ»

Javno otvaranje pristiglih ponuda održat će se 26.svibnja 2014.godine sa početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski.

Sve potrebne informacije kao i dokumentaciju koja se odnosi na prodaju zemljišta zainteresirani ponuditelji mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj  svakog dana od 09,00 do 13,00 sati  kod Ivice Tomića na mob.091 2444092 ili tel.051/554-372 , Nives Antić na mob. 091 2444094 ili tel.051/554-371 ili Vesne Mrzljak na mob.091 2444091 ili tel.051/554-361.

Tekst natječaja
25. studenoga 2013.

NATJEČAJ ZA PRODAJE ZEMLJIŠTA, 24.11.2013.

Na temelju članka 391.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01 , 79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 i […]

Na temelju članka 391.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01 , 79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, ,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12 i 19/13)2 , te Odluke Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski o prodaji zemljišta, Klasa:944-01/13-10/21,  URBROJ: 2107/02-01-13-1 od 31.10.2013.godine,Klasa:940-02/13-20/35,URBROJ:2107/02-01-13-2 od 21.11.2013.godine, Klasa:944-01/13-01/27,URBROJ:2107/02-01-13-2 od 21.11.2013.godine i Klasa:940-02/13-01/38,URBROJ:2107/02-01-13-2 Grad Novi Vinodolski raspisuje

                              N A T J E Č A J

za prodaje zemljišta 

 

PREDMET  NATJEČAJA

I.

                        Predmet natječaja je prodaja zemljišta u Poslovnoj zoni KARGAČ ,Poslovnoj zoni ZAPAD , naselju Novi Vinodolski naselju Klenovica i to kako slijedi:

                        1.1.k.č.br.9559/2 z.k.ul.6236 K.O.NOVI površine 6662 m2koje se nalazi u Poslovnoj zoni KARGAČ ( po Urbanističkom planu uređenja Poslovne zone KARGAČ oznake K-1) po početnoj cijeni od 120,69 kn/m2 odnosno ukupno 804.036,78 kn,

                        1.2.10440/10936 dijela k.č.br.6580/1 z.k.ul.6358 K.O.NOVI površine 10936 m2 ,k.č.br.6599 z.k.ul.6229 K.O.NOVI površine 309 m2 ,k.č.br.6564/2 z.k.ul.3679 K.O.NOVI površine 162 m2 ,k.č.br.6607/1 z.k.ul.5435 K.O.NOVI površine 94 m2i k.č.br.6606/1 z.k.ul.28 K.O.NOVI površine 61 m2odnosno zemljišta ukupne površine 11.066 m2  u Poslovnoj zoni ZAPAD (po Urbanističkom planu uređenja poslovne zone ZAPAD oznake K-9) po početnoj cijeni od 382,00 kn/m2 odnosno za ukupnu površinu od 11.066 m2po početnoj cijeni od 4.227.212,00 kn,

                        1.3.dio k.č.br.1405 z.k.ul.6295 K.O.NOVI površine 888 m2za formiranje parcele u površini do 400 m2koje se nalazi u naselju Novi Vinodolski po početnoj cijeni od 406,49 kn/m2 odnosno ukupno 198.596,68 kn,

                        1.4.suvlasnički dio k.č.br.3499/9 z.k.ul.3061 K.O.LEDENICE suvlasništvo Grada Novi Vinodolski i Republike Hrvatske ,po prijedlogu parcelacije oznake k.č.br.3499/837 površine 762,00 m2 za formiranje građevinske parcele u naselju  Klenovica na kojoj se po Prostornom planu uređenja Grada Novi Vinodolski može graditi objekt ugostiteljsko-turističke namjene odnosno ugostiteljski objekt iz skupine restorani,barovi,catering objekti i objekti jednostavnih usluga katnosti Po+P+kat koje se nalazi na atraktivnoj poziciji uz more po početnoj cijeni od 1.963,05 kn/m2  odnosno ukupno 1.495.844,10 kn.

                        Na zemljištima koja se nalaze u poslovnoj zoni KARGAČ i Poslovnoj zoni ZAPAD ne mogu se obavljati djelatnosti čija tehnologija može štetnim i prekomjernim emisijama nepovoljno utjecati na okoliš ka što su kamenolom,proizvodnja kemijskih preparata (u farmaciji.kozmetici,proizvodnja boja i lakova i sl.).

 

UVJETI  NATJEČAJA

II.

2.1.OPĆI  UVJETI

                        Pravo sudjelovanja u natječaju za zemljišta iz točke 1.1. i 1.2. imaju  isključivo pravne osobe  i fizičke osobe kao vlasnici obrta, a za zemljišta iz točke 1.3. i 1.4.i fizičke i pravne osobe.

2.2.POSEBNI  UVJETI  NATJEČAJA

                        Ponuditelji su u obvezi uplatiti jamčevinu u  visini 10 % početne cijene odnosno

                       -za zemljište u poslovnoj zoni KARGAČ u iznosu od 81.000,00 kn,

                        -za zemljišta u Poslovnoj zoni ZAPAD u iznosu od 423.000,00 kn,

                        -za zemljište u naselju Novi Vinodolski u iznosu od 20.000,00 kn,

                        -za zemljište u naselju Klenovica u iznosu od 150.000,00 kn

                        Poseban uvjet svim natjecateljima  je da su prema Gradu Novi Vinodolski , GKTD  IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski i KTD  VODOVOD  ŽRNOVNICA d.o.o. Novi Vinodolski izmirili sve dospjele obveze što dokazuju prilaganjem potvrda Grada i navedenih komunalnih društava.

SADRŽAJ  PONUDE

III.

                        Zainteresirani natjecatelji dostavljaju :

                        1.Ponudu sa naznakom cijene u kn/m2 koju nude za kupnju zemljišta   koja treba sadržavati podatke o natjecatelju sa naznačenim žiro računom ili tekućim računom za fizičke osobe radi povrata jamčevine natjecateljima koji ne udovolje uvjetima iz natječaja. Ponuda mora biti na hrvatskom jeziku

                        Za zemljišta u Poslovnoj zoni KARGAČ i Poslovnoj zoni ZAPAD ponuda mora sadržavati opis  djelatnosti koju ponuditelj ima namjeru obavljati na predmetnom zemljištu.

                        2.Izjavu  ovjerenu kod javnog bilježnika o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta natječaja.

                        3.Izvod iz sudskog odnosno obrtnog  registra iz kojeg je vidljivo  registriranost za obavljanje  djelatnosti za koju namjerava kupiti zemljište (za Poslovnu zonu ZAPAD i POSlovnu zonu KARGAČ).

                        4.Za zemljišta iz točke 1.3. i 1.4. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da će u roku od 90 dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora pred nadležnim tijelom pokrenuti postupak radi dobivanja lokacijskih uvjeta za gradnju objekta.

                        5.Potvrde Grada Novi Vinodolski, GKTD  IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski i KTD  VODOVOD  ŽRNOVNICA d.o.o.Novi Vinodolski o izmirenim obvezama.

                        6.Dokaz o uplaćenoj jamčevini koja se uplaćuje na žiro račun Grada br.: HR4424020061829000002, s pozivom na broj:  68-7757-O.I.B.

MJERILA  ZA  ODABIR  PONUDE  I  ROKOVI  ZAKLJUČENJA  KUPOPRODAJNOG  UGOVORA  I  PLAĆANJA  KUPOPRODAJNE  CIJENE

IV.

                        Oglašeno zemljište  prodat će se natjecatelju koji udovolji općim i posebnim uvjetima natječaja i ponudi najviši iznos kupovnine. Ukoliko dva ili više natjecatelja ponude isti iznos kupovnine prednost ostvaruje natjecatelj čija je ponuda prije zaprimljena.

                        Nepravovremene ponude neće se otvarati.

                        Nepotpune ponude  neće se razmatrati.

                        Natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija u obvezi je najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana donošenja Odluke Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski o prihvaćanju ponude, odnosno od stjecanja uvjeta za zaključenje kupoprodajnog ugovora, zaključiti sa Gradom kupoprodajni ugovor. Kupoprodajna cijena plaća  se sa rokom plaćanja najkasnije 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora .Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu zemljišta.  Ukoliko natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija u roku od 15 dana ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora ili ukoliko odustane od svoje ponude nakon izvršenog  otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine. Natjecatelj može odustati od svoje ponude najkasnije do dana otvaranja ponuda i to podnošenjem pismenog očitovanja o odustanku ili davanjem izjave pred Komisijom prije samog otvaranja ponuda.

                        Natjecateljima čija ponuda ne bude odabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina vraća se najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana primitka Odluke  o odabiru najpovoljnije ponude i na uplaćenu jamčevinu se ne obračunava kamata.

ROKOVI  DOSTAVLJANJA  PONUDA

V.

                        Zainteresirani ponuditelji dostavljaju ponude najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana objave natječaja i to neposredno u Uredu Grada i to od ponedjeljka do četvrtka od 07,00 do 15,00 sati i petkom od 07,00 do 13,00 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom najkasnije posljednjeg dana otvorenog natječaja  na adresu

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Trg Vinodolskog zakona 1

51 250  NOVI  VINODOLSKI

Komisija za provođenje natječaja prodaje nekretnina

«PONUDE  ZA  KUPNJU    ZEMLJIŠTA  -NE  OTVARAJ»

 

                        Javno otvaranje pristiglih ponuda održat će se 5-og dana od isteka roka za podnošenje ponuda u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10,oo sati. Ukoliko dan otvaranja ponuda pada u neradni dan javno otvaranje ponuda održat će se prvog radnog dana sa početkom u 10,00 sati.

                        Sve potrebne informacije i dokumentaciju  zainteresirani ponuditelji mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj  radnim danom od 09,00 do 13,00 sati  kod Nives Antić na tel.051/554-371 ili na mob.091 244 4094 ili Ivica Tomić na tel.051/244-ili-ili mob.091/2444092 te kod Vesne Mrzljak na mob.091 244 4091.

  GRAD   NOVI   VINODOLSKI


NATJEČAJ ZA PRODAJE ZEMLJIŠTA, 24.11.2013.
16. listopada 2013.

Natječaj – zakup poslovnog prostora u Lednicama nasuprot poštanskog ureda

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (NN RH, br. 44/12), raspisuje NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (NN RH, br. 44/12), raspisuje

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

Poslovni prostor se nalazi u Ledenicama, nasuprot poštanskog ureda Ledenice u prizemlju zgrade izgrađenoj na k.č.br. 2310/6 upisane u z.k.ul.br. 1241 k.o Ledenice

 

Osnovni podaci:

1. Površina poslovnog prostora42,54 m²(od toga za prodajni dio26,73 m², a za skladišni dio15,81 m²) .

     Poslovni prostor je prazan i u njemu nema inventara, te se daje u zakup u viđenom stanju.

            2. Namjena poslovnog prostora: djelatnost prema NKD razvrstane u grupe

–  10.71 proizvodnja kruha, proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača

– 47.24 trgovina na malo kruhom pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama,

            3. Vrijeme trajanja zakupa: 5 godina počevši od dana zaključenja Ugovora o zakupu poslovnog prostora,

4.  Početak obavljanja djelatnosti: najkasnije 01. prosinca 2013. godine,

5. Jamčevina: 340,00 kn, ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća,

6. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, odnosno sklapanja ugovora, uplaćena jamčevina mu se ne vraća,

7. Početni iznos zakupnine: 8,00 kn/m²/mjesečno, ukoliko u tijeku trajanja zakupa odlukom Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski dođe do povećanja cijene zakupnine, zakupoprimatelj je dužan pristati na plaćanje više zakupnine,

8. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudio janviši iznos mjesečne zakupnine,

9. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine,

10.Ponuditelj ima pravo prigovora Gradonačelniku u roku od 5 dana od dana primitka Odluke o odabiru, ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden,

11.Ugovor o zakupu poslovnog prostora s najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru.

Poslovni prostor može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 09.00 -12.00 sati uz prethodnu najavu dan ranije na tel. 051/554-363.

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama s naznakom

«ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ»

 

neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI, na Ured Grada ili poštom na adresu:

 

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1. KOMISIJI ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA

u roku od 8 dana od dana objave Natječaja

 

            Javno otvaranje pisanih ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 29.10.2013. godine u 12.00 sati.

Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne izabrati niti jednu od dostavljenih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

 

PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

 1. Ime i prezime, odnosno naziv s adresom prebivališta ili sjedišta, OIB
 2. Iznos ponude u kn/m² za predmetni prostor,
 3. Dokaz o državljanstvu za fizičke osobe,
 4. Rješenje Trgovačkog suda ili Izvod iz obrtnog registra o registraciji ili drugi akt koji sadrži podatke iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti u izvorniku ili preslici s pravom uvida u izvornik na dan otvaranja ponuda,
 5. Dokaz o uplati jamčevine uplaćene na IBAN Grada Novi Vinodolski br. HR4424020061829000002, model plaćanja: HR68, s naznakom poziva na broj: 7722-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: Jamčevina za poslovni prostor,
 6. Potvrda o podmirenim obvezama ponuditelja prema Gradu Novi Vinodolski (Upravni odjel za financije), komunalnim trgovačkim društvima pri Gradu Novom Vinodolskom (GKTD «Ivanj» d.o.o., KTD «Vodovod-Žrnovnica» d.o.o.), ne stariji od 30 dana,
 7. Potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama prema državnom proračunu, odnosno dokaz da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se natjecatelj pridržava rokova otplate, ne starije od 30 dana,
 8. Dokaz o pravu prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, koji proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH br., 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09 i  137/09),
 9. Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz Natječaja ovjerenu kod Javnog bilježnika

Zakašnjele i nepotpune ponude neće se uzimati u obzir. Otvaranje ponuda izvršiti će Komisija za provođenje javnog natječaja za zakup poslovnog prostora, a odabir najpovoljnijeg ponuditelja obavit će Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski.

O izboru najpovoljnijeg ponuditelja svi sudionici natječaja bit će obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja Odluke, a s najboljim ponuditeljem zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Sve informacije o oglašenom Natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1 ili na tel. 051/554-363.

                                                                                       GRADONAČELNIK 

GRADA NOVI VINODOLSKI     

Oleg Butković, dipl.ing.

 

NATJEČAJ PDF
9. listopada 2013.

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

  KLASA: 112-01/13-20/1 URBROJ: 2107/02-05-13-5 Novi Vinodolski, 09.10.2013. godine Telef 051/554-353 E-mail: [email protected]                         Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima […]

 

KLASA: 112-01/13-20/1

URBROJ: 2107/02-05-13-5

Novi Vinodolski, 09.10.2013. godine

Telef 051/554-353

E-mail: [email protected]

                        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje sljedeću

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE

ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

 

                        U svezi natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 117/13. od 18. rujna.2013.godine za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za EU projekte u Ured Grada, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke sa najmanje jednom godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a na neodređeno vrijeme, obavještavamo sljedeće  kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja:

                   1. Daniela Škarica, Drage Gervaisa 66, 51000 Rijeka

                   2. Sanjin Begić, Pavlinska 7, 51260 Crikvenica

                   3. Sandra Ristić, Zatrep 43, 51250 Novi Vinodolski

                      

da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana 16.10.2013. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, a isti dan će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare 50 % bodova, provesti intervju.

                        Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

                            1.  Vesna Mrzljak, predsjednik

                            2.  Dijana Knez, član

                            3.  Tomislav Cvitković, član

 

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
4. listopada 2013.

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija darovitim učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2013./2014. godinu

Na temelju članak 3. Odluke o dodjeli stipendija darovitim učenicima i studentima („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 30/01 i 17/02) Grad […]

Na temelju članak 3. Odluke o dodjeli stipendija darovitim učenicima i studentima („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 30/01 i 17/02) Grad Novi Vinodolski raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija darovitim učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2013./2014. godinu

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima i to:

–         10 stipendija za učenike srednjih škola,

–         10 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 800,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija za darovite učenike i studente, s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski s prosjekom ocjena:

–         najmanje 4,50 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji

                      upisuju prvu godinu srednje škole,

–         najmanje 4,00 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju drugi, treći i četvrti razred srednje škole,

–         najmanje 4,00 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,

–    najmanje 3,50 iz prethodne godine studija za studente,

–    najmanje 3,50 iz preddiplomskog sveučilišnog studija za studente koji   upisuju diplomski studij.

III.

Zahtjevu iz točke II. prilaže se:

–         životopis sa kontakt podacima,

– preslike svjedodžbi, odnosno  potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija, a ako se upisuje diplomski studij potrebna je potvrda fakulteta o prosjeku ocjena sa preddiplomskog sveučilišnog studija,

–         za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,

–         preslika osobne

–         izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba,

–         za učenike srednjih škola dokaz za  osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnom natjecanju, odnosno dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na županijskom natjecanju,

–         za studente priložiti dokaznice da su nagrađivani  za svoje radove (rektorova ili dekanova nagrada)

IV.

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 25.10.2013. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE-NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva biti će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

  GRAD  NOVI  VINODOLSKI

 

Natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za školsku/akademsku2013./2014.godinu
Skip to content