Javni natječaji


4. listopada 2013.

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2013./2014.

Na temelju članka 31. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/01, 01/02, 10/03, 34/03, 38/06, 05/07, 05/11 i 33/12) Grad […]

Na temelju članka 31. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/01, 01/02, 10/03, 34/03, 38/06, 05/07, 05/11 i 33/12) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku  godinu 2013./2014.

1.                 Na natječaj pravo pristupa imaju učenici srednjih škola i redovni studenti fakulteta svih smjerova s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski.

2.                 Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 800,00 kn mjesečno.

3.                 Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju učenici i redovni studenti s prosjekom ocjena:

–         najmanje 4,00 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvu godinu srednje škole,

–         najmanje 3,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći i četvrti razred srednje škole,

–         najmanje 3,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,

–         najmanje 3,00 iz prethodne godine studija za studente

–         najmanje 3,00 iz preddiplomskog sveučilišnog studija za studente koji upisuju diplomski studij

4.                 Pravo na podnošenje zahtjeva imaju učenici i studenti pod uvjetom ispunjenja socijalnog uvjeta ili uvjeta prihoda iz članka 7. i 8. Odluke o socijalnoj skrbi.

5.                 Zainteresirani moraju ispuniti obrazac ZAHTJEVA koji mogu podignuti u Uredu Grada, Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, tel. 554-353 (kontakt osoba Maja Pilepić) ili na web stranici Grada Novog Vinodolskog.

6.                 Zahtjevu treba priložiti:

–         životopis,

–         uvjerenje o upisu u školsko-akademsku godinu 2013./2014.

–         preslike svjedodžbi, odnosno  potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija, a ako se upisuje diplomski studij potrebna je potvrda fakulteta o prosjeku ocjena sa preddiplomskog sveučilišnog studija,

– za studente priložiti dokaznice da su nagrađivani  za svoje radove (rektorova ili dekanova nagrada)

–         dokaz o primanjima članova zajedničkog obiteljskog domaćinstva (mirovina, dohodak, primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta, poslovnih prostora i sl.),

–         potvrde o prijavi na Zavodu za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

–         potvrda o visini dohotka od Porezne uprave,

–         preslika osobne,

–         izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba.

7. Zahtjeve s pratećom dokumentacijom iz točke 6. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 25. 10. 2013., osobno ili poštom preporučeno na adresu GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE-NE  OTVARAJ»

O rezultatima natječaja, po sprovedenom postupku, podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni dostavom rješenja od strane Ureda Grada.

                                 GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku 2013./2014. godinu
Zahtjev za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima srednjih škola i studentima
4. listopada 2013.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA U GRADU NOVOM VINODOLSKOM U 2014. GODINI

  Grad Novi Vinodolski, Ured Grada, na temelju Zaključka gradonačelnika, KLASA:400-02/13-01/13, UR.BR.:2107/02-04-13-3 od 04. listopada 2013.g. objavljuje   JAVNI POZIV   ZA PRIKUPLJANJE […]

 

Grad Novi Vinodolski, Ured Grada, na temelju Zaključka gradonačelnika, KLASA:400-02/13-01/13, UR.BR.:2107/02-04-13-3 od 04. listopada 2013.g. objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA 

ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA U GRADU NOVOM VINODOLSKOM  U 2014. GODINI

 

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u Gradu Novom Vinodolskom u 2014. godini, a koje će Grad Novi Vinodolski financirati iz svog proračuna u 2014.godini.

 

II.

Programi/projekti namijenjeni zadovoljavanju javnih potreba za koje se može osigurati financijska potpora iz proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2014. godinu, razdjel Ureda Grad, a za javne potrebe – djelatnosti, programi, projekti i manifestacije, koji se odnose na slijedeća područja:

 1)  predškolski odgoj i obrazovanje,

 2)  osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje,

                         3)  sport,

 4)  tehničku kulturu,

 5)  socijalnu skrb i zdravstvo,

 6)  kulturu.

 

III.

Opći uvjeti za prijavu:

Pravo podnošenja prijave imaju potencijalni korisnici koji:

1.     su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,

2. imaju registrirano sjedište i djeluju na području Grada Novog Vinodolskog, a izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji imaju registrirano sjedište na području Primorsko-goranske županije, ako ispunjavaju gore navedene uvjete redni broj 1. i 3., te ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Novog Vinodolskog.

3.      svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Grada Novog Vinodolskog.

 

IV.

Dokumentacija za podnošenje prijave može se podići u Uredu Grada,  Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1, te je dostupna  i na web stranicama Grada Novi Vinodolski: www.novi-vinodolski.hr .

 

 

Dokumentacija se sastoji od 5 vrste obrazaca:

1.     Prijavnica za predlaganje javnih potreba u području PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA, OSNOVNOŠKOLSKOG I SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA, TEHNIČKE KULTURE,  SOCIJALNE  SKRBI  I ZDRAVSTVA,

2.     Prijavnica za predlaganje javnih potreba u SPORTU,;

3.     Prijavnica za predlaganje javnihpotreba u sportu u Gradu Novom Vinodolskom za 2014. godinu

4.     Prijavnica za predlaganje javnih potreba u području KULTURE,

5.     Prijavnica za predlaganje MANIFESTACIJA u KULTURI u Gradu Novom Vinodolskom.

 

Informacije je moguće dobiti u Uredu Grada, Trg Vinodolskog zakona 1 ili na telefon broj: 051/554-353.

 

V.

Prijave se dostavljaju Uredu Grada na popunjenim propisanim obrascima i s dokumentacijom kojom se prijava potkrepljuje.

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici uz napomenu „Prijava programa/projekata radi uvrštenja u programe javnih potreba u Gradu Novi Vinodolski za 2014. godinu“; na omotnici prijave potrebno je obavezno navesti podatke o podnositelju prijave.

Prijave se mogu dostaviti osobno ili putem pošte u Grad Novi Vinodolski, Ured Grada, Trg Vinodolskog zakona 1.

 

NAPOMENA: Za djelatnosti, programe, projekte i manifestacije pod točkom 6. kultura, odnosno za popunjavanje dokumentacije/obrazaca pod točkom 4. i 5. Grad Novi Vinodolski raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda, ali se prijave podnose na Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog, Korzo hrvatskih branitelja 2, Novi Vinodolski, informacije na telefon 091 1856411

 

Uz prijavu se obavezno prilaže:

–              presliku rješenja (ili izvatka iz registra) o upisu u sudski ili drugi registar (ustanova, udruga i dr.) sa svim kasnijim izmjenama u registraciji iz kojeg je vidljivo da je osoba registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja u kojem se podnosi prijava,

–              presliku zapisnika sa posljednje Skupštine Udruge.

 

VI.

Rok za podnošenje prijava počinje teći slijedećeg dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči i web stranicama Grada Novog Vinodoskog, odnosno od 04. listopada 2013. godine i traje do  31. listopada 2013. godine.

U javnim glasilima biti će objavljena samo obavijest o objavi ovog Poziva.

 

VII.

Pri vrednovanju podnesenih prijava primjenjivat će se slijedeći kriteriji:

–              potreba za određenim programom u Gradu Novom Vinodolskom,

–              povezanost sa zajednicom – (pre)poznavanje, analiza i rješavanje konkretnog problema/potrebe u zajednici,

–              ciljevi – jasno iskazani ciljevi programa/projekta,

–              logička povezanost – planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima,

–              rad s korisnicima – neposredan rad s korisnicima iz lokalne zajednice,

–              infrastruktura – postojanje materijalne (prostor, oprema) i stručne (organizacija, ljudski resursi) infrastrukture za provedbu programa/projekta,

–              umreženost – suradnja, koordinacija i/ili partnerstvo s drugim subjektima u Gradu,

–              volonterstvo – uključivanje volontera u rad,

–              ekonomičnost – odnos očekivanih učinaka i troškova s obzirom na područje rada,

–              obuhvat korisnika u zajednici i trajanje programa/projekta, udio vlastitog doprinosa

–              predlagatelja u provedbi programa /projekta,

–              doseg programa i projekta – u smislu teritorijalne pokrivenosti grada, odnosno „gradski karakter“ programa/projekta,

–              obuhvat korisnika – kvantitativni (broj korisnika) i kvalitativni ( jasno definirana ciljana rizična skupina koju se programom/projektom zahvaća),

–              prethodno iskustvo – dosadašnji rezultati rada, te podaci o praćenju i evaluaciji programa/ projekta,

–              prepoznatljivost i prihvaćenost programa/projekta u širem okruženju – podrška jedinica lokalne i regionalne samouprave, financijska potpora iz drugih izvora i sl.

 

Ne postoji pravna osnova prema kojoj bi se određena prijava morala prihvatiti i sufinancirati program, projekt ili manifestacija.

 

VIII.

Neće se razmatrati niti uvrstiti u Programe financiranja javnih potreba za 2014. godinu prijave:

–         koje nisu dostavljene u propisanom roku,

–         koje nisu dostavljene na propisanim obrascima,

–         koje ne udovoljavaju propisanim uvjetima iz ovog Poziva,

–         koje se ne odnose na predložena područja,

–         koje se odnose na poslove i djelatnosti koje se financiraju po posebnim propisima,

–         koje nisu potpisane i ovjerene od strane ovlaštene osobe podnositelja,

–         subjekata koji su bili sufinancirani iz sredstava proračuna Grada Novog Vinodolskog, a nisu uredno ispunili sve obveze preuzete  iz prethodne godine.

 

IX.

Ured Grada će u roku od 30 dana nakon donošenja Programa javnih potreba Grada Novog Vinodolskog za 2014. godinu od strane Gradskog vijeća obavijestiti podnositelje prijave o rezultatima ovog Poziv.


Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje programa za zadovoljvanje javnih potreba u Gradu Novom Vinodolskom u 2014. godini


OBRASCI

PRIJAVNICA ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U GRADU NOVOM VINODOLSKOM ZA PODRUČJE KULTURE ZA 2014. GODINU
PRIJAVNICA ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U GRADU NOVOM VINODOLSKOM U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA, OSNOVNOŠKOLSKOG I SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA, TEHNIČKE KULTURE, SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA ZA 2014. GODINU
PRIJAVNICA ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU U GRADU NOVOM VINODOLSKOM ZA 2014. GODINU
PRIJAVNICA ZA PREDLAGANJE MANIFESTACIJA U KULTURI U GRADU NOVOM VINODOLSKOM ZA 2014. GODINU
PRIJAVNICA ZA PREDLAGANJE MANIFESTACIJA U SPORTU U GRADU NOVOM VINODOLSKOM ZA 2014. GODINU
25. rujna 2013.

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Klasa: 112-02/13-20/1 UR. broj: 2107/02-05-13-3 Novi Vinodolski, 25. rujna 2013. Tel. 051 554 353 e-mail: [email protected]            Na temelju članka 19. Zakona […]

Klasa: 112-02/13-20/1

UR. broj: 2107/02-05-13-3

Novi Vinodolski, 25. rujna 2013.

Tel. 051 554 353

e-mail: [email protected]

 

         Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11), a u svezi s Natječajem  objavljen u «Narodnim novinama»  broj 117/13 od 18.09.2013. godine , Grad Novi Vinodolski objavljuje

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto – viši stručni suradnik za europske projekte u Ured Grada provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1.     Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)

2.     Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11)

3.     Zakon o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12)

Imena i prezimena kandidata  prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Grada najmanje 5 dana prije održavanja provjere znanja.

Pravila testiranja

Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatražene osobne iskaznice radi utvrđivanja identiteta .

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

 

Pismena provjera znanja sastoji se od :

1.     2 pitanja iz Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)

2.     2 pitanja iz Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11)

3.     1 pitanje iz Zakon o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12)

 

 

Pismena provjera znanja ukupno traje 30 minuta .

Za svaki odgovor dodjeljuje se određeni broj bodova – do  10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za pismeni dio provjere znanja ostvario 50% bodova te se sa njim provodi intervju.

Intervju se provodi istog dana kada i provjera znanja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjera znanja odnosno za svaki odgovor kandidat može dobiti  do 10 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja listu pročelnici Upravnog odjela za urbanizam i razvoj koja donosi rješenje o prijamu. Navedeno rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u natječaju.

Opis poslova za radno mjesto viši stručni suradnik za europske projekte:

–  koordinira aktivnosti vezane za razvojne projekte Grada,

– daje savjetodavnu pomoć drugim upravnim tijelima Grada u pripremi projekata financiranim sredstvima EU ili iz drugih izvora,

– ažurira bazu gradskih razvojinih projekata za EU fondove i sudjeluje u ažuriranju iste pri PGŽ,

– po pitanju europskih projekata surađuje sa državnim tijelima, znanstveno-istraživačkim institucijama, regionalnim razvojnim agencijama, poduzetničkim sektorom i udrugama, a osobito sa Poduzetničkim centrom Vinodol

– zadužen je za obavljanje poslova svih faza poslova koji se odnose na praćenje mogućnosti apliciranja za dobivanje sredstava iz raznih fondova, pripreme, prijave, izrade i realizacije projekata i programa iz fondova Europske unije, državnih fondova i drugih fondova, a od interesa za Grad,

– sudjeluje u timskom radu pri pripremi gradskih projekata za europske fondove, za Gradonačelnika i Gradsko vijeće izrađuje materijale, izvješća i informacije o prijavljenim projektima za europske fondove,

– organizira interne tečajeve, seminare i radionice u cilju edukacije zaposlenika za pripremu projekata za europske fondove,

– prati i pomaže u pripremi i provedbi razvojnih projekata koje Grad razvija u partnerstvu s ostalim subjektima (EU, Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, gospodarski subjekti, domaći i inozemni privatni investitori, trgovačka društva, ustanove i udruge),

– prati stručnu literaturu, stručno se usavršava, razvija stručne kontakte u cilju informiranja o novim razvojnim mogućnostima, razvojnim ciljevima Grada Novog Vinodolskog u svezi apliciranja projekata Grada na strukturne fondove EU i Republike Hrvatske,

– prati i proučava zakonske i druge propise,

– obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog .

Podaci o plaći : temeljem članka 2. točka 5, viši stručni suradnik, klasifikacijski rang 6.,  Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 40/10) službenik ima pravo na  koeficijent za obračun plaće – 1,99.

 

 

GRAD NOVI VINODOLSKI

Obavijest i upute za testiranje kandidata 2013.

28. kolovoza 2013.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA OD 29. KOLOVOZA 2013. GODINE

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora  (Sl. novine PGŽ broj 44/12) raspisuje NATJEČAJ ZA DAVANJE U […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora  (Sl. novine PGŽ broj 44/12) raspisuje

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

Poslovni prostor nalazi se u Novom Vinodolskom, izgrađen na k.č.br. 573, upisane u z.k.ul. 2527 k.o. Novi.

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 29. KOLOVOZA 2013. GODINE I TRAJE DESET DANA.

 

NATJEČAJ O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, OD 29. KOLOVOZA
24. srpnja 2013.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora  (Sl. novine PGŽ broj 44/12) raspisuje   NATJEČAJ ZA DAVANJE […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora  (Sl. novine PGŽ broj 44/12) raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA


Poslovni prostor nalazi se u Smokvici Krmpotskoj, izgrađen na k.č.br. 825/2, upisana u z.k.ul. 1566 k.o. Krmpote.

 

NATJEČAJ VRIJEDI OD 25. SRPNJA 2013. GODINE

 

NATJEČAJ O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA
21. lipnja 2013.

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10 i 44/12) i Zaključka, KLASA: 372-03/13-01/28, URBROJ: 2107/02-04-13-2 od 19. lipnja 2013. godine r a s p i s u j e NATJEČAJ

  Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10 i 44/12) i […]

 

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10 i 44/12) i Zaključka, KLASA: 372-03/13-01/28, URBROJ: 2107/02-04-13-2 od 19. lipnja 2013. godine   r a s p i s u j e

                      NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava


Natječaj vrijedi od nedjelje 23. lipnja 2013. godine


NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAV KIOSLA I POKRETNIH NAPRAVA
Grafički prikaz lokacija
29. svibnja 2013.

NATJEČAJza davanje na korištenje dijela javno-prometne površine

  Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju čl. 10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ, br. 40/10), […]

 

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju čl. 10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ, br. 40/10), raspisuje

 

NATJEČAJ

za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine

 

           I.  Predmet ovog natječaja je davanje u zakup dijela k.č.1390/1 k.o. Novi, u naravi javno prometna površina-parkiralište na Bahalinu, koje se daje na korištenje na rok od godine dana za potrebe prometnog vježbališta, tlocrtne površine60,00 mx8,50 m, odnosno  ukupne površine510,00 m².

            Na prometnom vježbalištu osposobljavati će se kandidati za vozače motornih vozila A, A1, A, M i B kategorije.

II. Početna cijena za javno nadmetanje za davanje u zakup površine iz točke 1. ovog natječaja iznosi 7,50 kn/m² godišnje, odnosno 3.825,00 kn za rok trajanja ugovornog odnosa.

Jamčevina iznosi 3.825,00 kn. Razliku do izlicitiranog iznosa odabrani natjecatelj plaća na dan potpisa ugovora.

           

III. OSTALI UVJETI NATJEČAJA

Lokacija se daje po sistemu viđeno-uzeto.

Grad zadržava pravo raskida ugovora prije isteka roka ukoliko dođe do potrebe prenamjene prostora u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom ili drugih Odluka.

Grad zadržava pravo promjene visine zakupnine.   

Početak obavljanja djelatnosti je po potpisu ugovora.

Grad zadržava pravo korištenja vježbališta za druge potrebe na način da to ne remeti aktivnosti koje na ukupnom prostoru svojim planom i programom vrši zakupoprimac.

Zakupoprimaca je u obavezi vježbalište držati čistim i urednim.

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama, s naznakom «ZA NATJEČAJ, prometno vježbalište – NE OTVARAJ» neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI na Ured Grada ili poštom na adresu: 

 

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51250 Novi Vinodolski

Trg Vinodolskog zakona br. 1,  Komisiji za provedbu natječaja

zaključno sa  11.06.2013. godine (utorak) 

 

III. PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

  1. Ponuda sa cijenom, u kojoj mora biti naznačena tvrtka ili obrt ponuditelja sa adresom sjedišta, te brojem žiro računa pravne ili fizičke osobe obrtnika
  2. Dokaz o uplati jamčevine na žiro računa Grada Novi Vinodolski broj 2402006-1829000002, model: 24, s naznakom poziva na broj: 5738-0045861, sa svrhom uplate «jamčevina za prometno vježbalište».  
  3. Potvrdu Upravnog odjela za financije o podmirenju svih poreznih i neporeznih financijskih obaveza prema Gradu i gradskih komunalnih društava o podmirenju financijskih obavezama prema istima.
  4. Dokaz da je natjecatelj-fizička osoba ili zakonski zastupnik pravne osobe državljanin Republike Hrvatske.
  5. Izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra kao dokaz da su tvrtka, odnosno obrt registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se natječe.
  6. Skica tlocrtnog vježbališta s opisom prometno-tehničkih elemenata.

Sva naprijed navedena dokumentacija mora se priložiti u izvorniku ili preslici sa pravom uvida u izvornu dokumentaciju od strane Grada prilikom otvaranja ponude.

Natjecatelj koji nije u mogućnosti prisustvovati javnom otvaranju ponuda, dužan je svom opunomoćeniku dati originalnu punomoć, koji će istu dati Komisiji najkasnije do početka nadmetanja.

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će se u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, te će se o tome obavijestiti sve natjecatelje, a sa najpovoljnijim natjecateljem sklopiti Ugovor  ovjeren kod javnog bilježnika. Trošak ovjere snosi natjecatelj.    

Ukoliko najpovoljniji ponuđač u roku od 3 dana od dana odabira ne zaključi Ugovor, nema prava na povrat uplaćene jamčevine.

Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Novi Vinodolski, na telefon 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

Pristigle ponude otvarati će se u Gradskoj vijećnici dana 13.06.2013. godine (četvrtak) sa početkom u 12.00 h.

                                                                                   GRADONAČELNIK                                                                    GRADA NOVI VINODOLSKI

 

Natječaj
14. svibnja 2013.

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA TE BLOKIRANJA I DEBLOKIRANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA, TE BLOKIRANJA I DEBLOKIRANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA Grad Novi […]

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA, TE BLOKIRANJA I DEBLOKIRANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA

Grad Novi Vinodolski je objavio OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA, TE BLOKIRANJA I DEBLOKIRANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA u Oglasniku javne nabave dana 08.05.2013., broj objave 2013/S 01K-0042142.

Dokumentaciju potrebnu za podnošenje ponude može podići ovlaštena osoba ili predstavnik, zainteresirani ponuditelj u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša svakog radnog dana od 11 do 13 sati zaključno do 31.05.2013., uz predočenje dokaza o uplati troškova dokumentacije u iznosa od 200,00 kn na žiro-račun Grada Novi Vinodolski broj: 2402006-1829000002, s naznakom poziva na broj: 7706-OIB , model: 68 .

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona  br. 1, 51 250 Novi Vinodolski, s naznakom: «Ponuda za dodjelu koncesije – pauk vozilo – ne otvaraj» te s naznakom i adresom ponuditelja. Ponuda mora stići na naznačenu adresu zaključno do 10. lipnja 2013. godine do 12h, bez obzira na način dostave ponude.

Otvaranje ponuda će se izvršiti  10. lipnja 2013. godine u 12,00h u prostorijama Grada Novi Vinodolski, Gradska vijećnica, Trg Vinodolskog zakona 1.

 

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPSINO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA TE BLOKIRANJA I DEBLOKIRANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA
26. travnja 2013.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINEZA POSTAVU KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10 i 44/12) i Zaključka […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10 i 44/12) i Zaključka Gradonačelnika, Klasa: 372-03/13-01/13, Ur.br.: 2107/02-04-13-2 od 24.04.2013. godine   r a s p i s u j e

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava

 


Natječaj vrijedi od 28.04.2013. godine (nedjelje).NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVU KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA
GRAFIČKI PRIKAZ LOKACIJA
7. ožujka 2013.

NATJEČAJ za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti-održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje  komunalne djelatnosti-održavanja NERAZVRSTANIH CESTA kl: 340-01/13-01/4, ur.br: 2107/02-04-12-03 od 15.02.2013. […]

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje  komunalne djelatnosti-održavanja NERAZVRSTANIH CESTA kl: 340-01/13-01/4, ur.br: 2107/02-04-12-03 od 15.02.2013. godine GRADONAČELNIK Grada Novi Vinodolski objavljuje

 NATJEČAJ

za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti-održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski 

 

Tekst natječaja
Skip to content