Javni natječaji


15. listopada 2020.

Obavijest zainteresiranim ponuditeljima za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta Lokvica u Novom Vinodolskom

Poziv za dostavu ponude za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta Lokvica u Novom Vinodolskom objavljen je na Portalu ponuda (https://www.apprrr.hr/): Mjera: 19.2 – […]

Poziv za dostavu ponude za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta Lokvica u Novom Vinodolskom objavljen je na Portalu ponuda (https://www.apprrr.hr/):

Mjera: 19.2 – Provedba LRS – 7.4.1 – LAG, Ulaganje u građenje i/ili opremanje dječjeg igrališta

Naziv ulaganja: Ulaganje u građenje i/ili opremanje dječjeg igrališta

Šifra ulaganja: 15756-18226

9. listopada 2020.

Javni oglas (otkup zemljišta) – Hrvatske autoceste d.o.o.

U svrhu provođenja postupka otkupa zemljišta odnosno uspostava prava služnosti (postupaka nepotpunog izvlaštenja), a u svrhu izgradnje A7 Križišće – Žuta Lokva, dionice: […]

U svrhu provođenja postupka otkupa zemljišta odnosno uspostava prava služnosti (postupaka nepotpunog izvlaštenja), a u svrhu izgradnje A7 Križišće – Žuta Lokva, dionice: Selce – Novi Vinodolski od km 17+500,00 do km 25+144,55 1.etapa, 3.faza – izmještanje vodovodnih instalacija radi uspostave prava služnosti vodovoda na nekretninama u k.o. Ledenice, k.o. Novi i k.o. Selce Nova, Hrvatske autoceste d.o.o. objavljuju javni oglas odnosno opću ponudu vlasnicima zemljišta:

JAVNI OGLAS-Ledenice, Novi, Selce nova

7. listopada 2020.

Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku  godinu 2020./2021.

Na temelju članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći   N A T […]

Na temelju članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku  godinu 2020./2021.

 1. Na natječaj pravo pristupa imaju učenici srednjih škola i redovni studenti fakulteta svih smjerova s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski.
 2. Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.
 3. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju učenici i redovni studenti s prosjekom ocjena:
  • najmanje 4,00 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvu godinu srednje škole,
  • najmanje 3,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći i četvrti razred srednje škole,
  • najmanje 3,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,
  • najmanje 3,00 iz prethodne godine studija za studente
 4. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju učenici i studenti pod uvjetom ispunjenja socijalnog uvjeta ili uvjeta prihoda iz članka 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi.
 5. Zainteresirani moraju ispuniti obrazac ZAHTJEVA koji mogu podignuti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, tel.051/554-353 (kontakt osoba: Dino Stošić) ili na web stranici Grada Novog Vinodolskog.
 6. Zahtjevu treba priložiti:
  • životopis,
  • za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
  • za učenike potvrdu o upisu u školu
  • preslike svjedodžbi, odnosno potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija,
  • presliku rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb, ukoliko su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osovnu invalidninu,
  • dokaz o primanjima članova zajedničkog obiteljskog domaćinstva (mirovina, dohodak, primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta, poslovnih prostora i sl.),
  • potvrde o prijavi na Zavodu za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
  • preslika osobne podnositelja zahtjeva i ostalih članova kućanstva,
  • izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba.
 1. Zahtjeve s pratećom dokumentacijom iz točke 6. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 22. listopada 2020. godine osobno ili poštom preporučeno na adresu GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE (SOCIJALNA SKRB) – NE  OTVARAJ»

O rezultatima natječaja, po provedenom postupku, podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni dostavom rješenja od strane Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti.

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Natječaj_ socijalne stipendije 2020

Obrazac zahtjeva – socijalne stipendije

Izjava o neprimanju druge stipendije_2020

7. listopada 2020.

Natječaj za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha za 2020./2021. godinu

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) […]

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2020./2021. godinu, temeljem školskog/akademskog uspjeha i to:

10 stipendija za učenike srednjih škola,

10 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha ima redoviti učenik srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

-da je državljanin Republike Hrvatske,

-da učenik/student ima prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

-da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog,

-da je postigao opći uspjeh, i to:

-najmanje 4,80 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole

-najmanje 4,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju svaki sljedeći razred srednje škole

-najmanje 4,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za studente polaznike prvih godina studija

-najmanje 4,00 za studente koji upisuju višu godinu studija, uz uvjet da je u prethodnoj godini ostvario najmanje 54 ECTS bodova

III.

Zahtjevu iz točke II. prilažu se sljedeći dokumenti:

Obvezna dokumantacija:

-Kratki životopis sa kontakt podacima,

-Preslika domovnice,

-Izjava o članovima kućanstva i preslike osobnih iskaznica učenika/studenta i svih članova zajedničkog domaćinstva

-Za učenike potvrdu o upisu u školu

-Za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,

-Preslika/e svjedodžbi, odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine,

-Potvrda o ostvarenim ECTS bodovima u prethodnoj godini studija (ukoliko nije navedeno u potvrdi o ostvarenom prosjeku ocjena),

-Izjava o nekorištenju stipendija dodijeljenih od drugih pravnih osoba.

 

Dodatna dokumentacija:

-Za učenike srednjih škola dokaz za  osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnom natjecanju, odnosno dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na županijskom natjecanju,

-Za učenike sportaše dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnim natjecanjima propisanim od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza,

-Preslika rješenja ili potvrde o kategorizaciji sportaša izdano od Hrvatskog olimpijskog odbora,

-Za studente priložiti dokaznice da su nagrađivani za svoje radove (rektorova ili dekanova nagrada),

Potvrda o volonterskom radu.

 

IV.

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 22. listopada 2020. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

  GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Natječaj_stipendije temeljem šk-akademskog uspjeha 2020

Dodatno bodovanje

Izjava_članovi kućanstva

Izjava o neprimanju druge stipendije_2020

7. listopada 2020.

Natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2020./2021. godinu

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) […]

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2020./2021. godinu

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima i to:

3 stipendije za učenike srednjih škola,3 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja ima redoviti učenik i student koji ispunjava sljedeće uvjete:

-da je državljanin Republike Hrvatske,

-da učenik i student ima prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

-da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog,

-da je ostvario opći uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja u visini prosječne ocjene 3,0 i više, i

-da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem.

Stipendija za deficitarna zanimanja raspisuje se prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to za:

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski:

-Kuhar/kuharica

-Konobar/konobarica

-Slastičar/slastičarka

-Pekar/pekarica

-Mesar/mesarica

-Vozač motornog vozila / vozačica motornog vozila

-Zidar/zidarica

-Stolar/stolarica

-Tesar/tesarica

-Limar/limarica

-Keramičar-oblagač / keramičarka-oblagačica

-CNC operater / CNC operaterka

-Bravar/bravarica

-Monter suhe gradnje / monterka suhe gradnje

-Soboslikar ličilac dekorater / soboslikarica ličiteljica dekoraterka

-Vodoinstalater/vodoinstalaterka

-Zavarivač/zavarivačica

-Automehaničar/automehaničarka

-Autoelektričar/autoelektričarka

Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski:

-Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

-Dentalni asistent / dentalna asistentica

Sveučilišni studij:

-Računarstvo

-Strojarstvo

-Elektrotehnika

-Medicina

-Farmacija

-Rehabilitacija

-Logopedija

-Brodogradnja

-Građevinarstvo

-Fizika i matematika, nastavnički smjer

-Matematika, nastavnički smjer

-Matematika i informatika, nastavnički smjer

-Socijalni rad

-Socijalna pedagogija

-Biologija i kemija, nastavnički smjer

-Geografija, nastavnički smjer

-Glazbena pedagogija

-Geodezija i geoinformatika

-Kineziologija, nastavnički smjer

-Informacijske znanosti, smjer Bibliotekarstvo

-Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

 

III.

Zahtjevu iz točke II. prilažu se sljedeći dokumenti:

Obvezna dokumentacija:

-Kratki životopis sa kontakt podacima,

-Preslika domovnice,

-Izjava o članovima kućanstva i preslike osobnih iskaznica učenika/studenta i svih članova zajedničkog domaćinstva

-Za učenike potvrdu o upisu u školu,

-Za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,

-Preslika svjedodžbe, odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine,

-Izjava o nekorištenju stipendija dodijeljenih od drugih pravnih osoba.

 

Dodatna dokumentacija:

-Potvrda o statusu člana obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata izdana od Ureda državne uprave,

-Rješenje o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida za roditelja učenika/studenta izdano od Ureda državne uprave odnosno Ministarstva hrvatskih branitelja,

-Potvrda Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova RH o danima sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

-Rješenje o utvrđivanju invaliditeta učenika/studenta ili člana uže obitelji (roditelj, brat, sestra) izdano od HZMO.

 

IV.

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 22. listopada 2020. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA STIPENDIJE (DEFICITARNA ZANIMANJA) – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

  GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Natječaj_stipendije-deficitarna zanimanja 2020

Preporuke_za_obrazovnu_upisnu_politiku_i_politiku_stipendiranja

Dodatno bodovanje – deficitarna

Izjava_članovi kućanstva

Izjava o neprimanju druge stipendije_2020

5. listopada 2020.

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta u vlasništvu i suvlasništvu za formiranje gradilišta, okućnica i okrupnjavanje posjeda

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog , KLASA: 944-01/20-10/16, KLASA: 944-01/20-10/19, KLASA: 932-01/20-01/7, KLASA: 940-02/20-20/19, KLASA: 940-02/20-20/20 , KLASA: 940-02/20-20/21 i KLASA: 944-01/20-10/31, Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za  prodaju  gradskog  zemljišta u vlasništvu i suvlasništvu za formiranje gradilišta , okućnica i okrupnjavanje  posjeda:

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta

17. lipnja 2020.

OGLAS – REFERENT/KOMUNALNI REDAR: II. izvješće povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno (rang lista)

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA Klasa: 112-03/20-30/1 Urbroj: 2107/02-07-20-5 Novi Vinodolski, dana 17. lipnja 2020. godine Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/20-30/1

Urbroj: 2107/02-07-20-5

Novi Vinodolski, dana 17. lipnja 2020. godine

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa donosi dana 17. lipnja 2020. godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Provedena je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – referent-komunalni redar, dana 17. lipnja 2020. godine  s početkom u 9,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranica Grada, 5 dana prije provjere  i to sljedeći kandidati:

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski
 2. MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka

Pismenoj provjeri znanja pristupili su:

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski
 2. MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka

Kandidat MARINKO SMOKROVIĆ nije ostvario najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja, te kao takav nije ostvario pravo pristupiti intervjuu.

U pismenoj provjeri znanja  kandidat FRANJO TOPOLOVEC ostvario je rezultat iznad 50%, te pristupio intervjuu. 

 Kandidati su ostvatili sljedeće bodove:

 • FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – pismena provjera 9,3 bodova i intervju 7,8 bodova
 • MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka – pismena provjera 2,6 bodova

Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – ukupno bodova: 17,1
 2. MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka – ukupno bodova 2,6,

i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje na donošenje Rješenja o prijmu i Rješenja o rasporedu.

POVJERENSTVO

Dijana Knez, predsjednik, v.r.

Tomislav Cvitković, član, v.r.

Domagoj Kalanj, član, v.r.

II. Izvješće povjerenstva – rang lista
12. lipnja 2020.

OGLAS – REFERENT/KOMUNALNI REDAR: I. izvješće povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA Klasa: 112-03/20-30/1 Urbroj: 2107/02-07-20-4 Novi Vinodolski, dana 12. lipnja 2020. godine   I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/20-30/1

Urbroj: 2107/02-07-20-4

Novi Vinodolski, dana 12. lipnja 2020. godine

 

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Temeljem Odluke pročelnika UO za komunalni sustav i prostorno planiranje, a uz suglasnost gradonačelnika od 28. svibnja 2020. godine, raspisan je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent – komunalni redar – 1 izvršitelj- m/ž, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova uz obvezni probni rad od dva mjeseca, koji je objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Grada dana 29. svibnja 2020. godine.

Podnesene su dvije (2) prijave u roku i to:

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski
 • Prijava pravovremena, potpuna i ispunjava formalne uvjete propisane oglasom
 1. MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka
 • Prijava pravovremena, potpuna i ispunjava formalne uvjete propisane oglasom

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatima pod točkama 1. i 2. provesti dana 17. lipnja 2020. s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan će se s kandidatima, ako za pismeni dio provjere znanja ostvare najmanje 50 % bodova, provesti intervju.

 POVJERENSTVO:

 1. Dijana Knez, predsjednik, v.r.
 2. Tomislav Cvitković,član, v.r.
 3. Domagoj Kalanj, član,v.r.

 

I. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa
9. lipnja 2020.

NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE DIJELA JAVNO-PROMETNE POVRŠINE

Natječaj za davanje na korištenje dijela javno – prometne površine  
Natječaj za davanje na korištenje dijela javno – prometne površine

 

29. svibnja 2020.

OGLAS: Prijam u službu na određeno vrijeme (6 mjeseci) – referent – komunalni redar

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u […]

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08,  61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent – komunalni redar – 1 izvršitelj- m/ž, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova uz obvezni probni rad od dva mjeseca

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (1. punoljetnost, 2. hrvatsko državljanstvo, 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema upravne, tehničke, ekonomske ili druge struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati za prijam u službu koji ne ispunjavaju poseban uvjet za raspored na radno mjesto – poznavanje rada na računalu, a ispunjava sve ostale uvjete, mogu biti primljeni u službu uz uvjet da u roku od godine dana od rasporeda steknu odgovarajuću potvrdu o poznavanju rada na računalu.

Poseban uvjet je i položen državni stručni ispit, ali natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu priložiti  sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju javno su objavljeni na web stranici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/oministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicki-sustav/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

Prijavi je potrebno priložiti sljedeće u preslici:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – osobna iskaznica ili domovnica,
 • svjedodžba kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • uvjerenje da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidati imaju položen državni stručni ispit
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – rješenje, ugovor, potvrda poslodavca ili sl.,
 • potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika indexa-a o položenom predmetu informatike ili preslika potvrde o položenome informatičkom tečaju i sl.)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka. (Tekst izjave o prihvaćanju javne objave podataka može se preuzeti na web-stranici Grada Novog Vinodolskog www.novi-vinodolski.hr ili u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski).

Prijave kandidata kojima nedostaje vlastoručno potpisana izjava o prihvaćanju javne objave podataka neće se smatrati nepotpunim, te se osobni podaci tih kandidata neće javno objavljivati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pismenim testom i intervjuom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navest će se  na web stranici Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave  najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a  prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranicama Zavoda neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Novi Vinodolski ili poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, s naznakom «Oglas za radno mjesto: referent – komunalni redar».

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor  te se donosi odluka o poništenju oglasa. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Oglas
Obavijest i upute
Izjava o prihvaćanju objave osobnih podataka
Skip to content