Javni natječaji


3. rujna 2021.

Financiranje i sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata u 2021./2022. godini

Grad Novi Vinodolski povodom početka nove, školske i akademske 2021./2022. godine obavještava o nastavku sufinanciranja javnog prijevoza učenika i studenata s prebivalištem na […]

Grad Novi Vinodolski povodom početka nove, školske i akademske 2021./2022. godine obavještava o nastavku sufinanciranja javnog prijevoza učenika i studenata s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog.

 1. U cijelosti se financira javni prijevoz učenika osnovne škole iz naselja Grabrova i Povile
 2. Grad Novi Vinodolski sufinancira javni prijevoz učenika srednjih škola, u iznosu od 30% od preostalog dijela roditeljske obveze nakon sufinanciranja Vlade RH
 3. Grad Novi Vinodolski sufinancira javni prijevoz redovnih studenata u visini od 25 %
 4. Pravo na besplatni javni prijevoz za učenike srednjih škola i sufinanciranje javnog prijevoza redovnih studenata (u visini od 50%) po posebnom uvjetu ostvaruju djeca poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
 5. Pravo na besplatni javni prijevoz imaju učenici srednjih škola čiji roditelji, odnosno skrbnici ispunjavaju socijalni ili uvjet prihoda, a koji su utvrđeni člancima 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ, broj 21/16)

NAPOMENA:

 • Prava iz točke 1. i 2. ostvaruju se direktno na šalteru poslovnice Arrive (Autotransa)
 • Pravo iz točke 3. ostvaruje se dostavom potrebne dokumentacije sukladno pozivu:

Poziv studentima – PRIJEVOZ

 • Pravo iz točke 4. ostvaruje se dostavom potrebne dokumentacije sukladno pozivu:

Poziv učenicima – POSEBAN UVJETPoziv studentima – POSEBAN UVJET

 • Pravo iz točke 5. ostvaruje se na zahtjev stranke, a temeljem članka 20., vezano uz članak 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine PGŽ, broj 21/16):

Obrazac – Javni prijevoz;   Obrazac – Izjava o članovima kućanstva; Obrazac – Izjava o imovini

7. srpnja 2021.

II. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno – rang lista

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA Klasa: 112-03/20-30/1 Urbroj: 2107/02-07-21-14 Novi Vinodolski, dana 7. srpnja 2021. godine   Na temelju članka 23. Zakona o službenicima […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/20-30/1

Urbroj: 2107/02-07-21-14

Novi Vinodolski, dana 7. srpnja 2021. godine

 

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa donosi dana 7. srpnja 2021. godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Provedena je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – referent-komunalni redar, dana 7. srpnja 2021. godine  s početkom u 8,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu je kandidat bio obaviješten putem web stranica Grada, 5 dana prije provjere  i to sljedeći kandidat:

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski

Pismenoj provjeri znanja pristupio je:

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski

U pismenoj provjeri znanja  kandidat FRANJO TOPOLOVEC ostvario je rezultat iznad 50%, te pristupio intervjuu. 

 Kandidat je ostvario sljedeće bodove:

 • FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – pismena provjera 9,26 bodova i intervju 8 bodova

Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – ukupno bodova: 17,26,

 i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje na donošenje Rješenja o prijmu i Rješenja o rasporedu.

                                                           

 POVJERENSTVO

 1. Dijana Knez, predsjednik, v.r.
 2. Maja Stošić, član, v.r.
 3. Domagoj Kalanj, član, v.r.
6. srpnja 2021.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – Frankopan

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN RH, br. 125/11, 41/15 i 112/18), raspisuje […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN RH, br. 125/11, 41/15 i 112/18), raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Novom Vinodolskom, u prizemlju Doma kulture – Frankopan, na k.č.br. 575/2 k.o. Novi.

Površina poslovnog prostora iznosi 463,50 m², od toga zatvoreni dio 293,00 m², a otvoreni dio 170,50 m² .

Namjena poslovnog prostora: djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića.

Vrijeme trajanja zakupa: 5 godina počevši od dana zaključenja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, uz mogućnost ranijeg raskida ugovornog odnosa u slučaju realizacije prostorno-planske dokumentacije.

Pismene ponude predaju se zaključno s 14. srpnja 2021. godine (srijeda) do 12.00 sati

Uvjete i način podnošenja ponuda, odnosno sadržaj Natječaja možete preuzeti ovdje.

2. srpnja 2021.

Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos

Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos

Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos

18. lipnja 2021.

OGLAS: Prijam u službu na određeno vrijeme (6 mjeseci) – referent/komunalni redar

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u […]

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08,  61/11, 4/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent- komunalni redar – 1 izvršitelj- m/ž, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova uz obvezni probni rad od dva mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (1. punoljetnost, 2. hrvatsko državljanstvo, 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema upravne, tehničke, ekonomske ili druge struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati za prijam u službu koji ne ispunjavaju poseban uvjete za raspored na radno mjesto – poznavanje rada na računalu, a ispunjava sve ostrale uvjete, mogu biti primljeni u službu uz uvjet da u roku od godine dana od rasporeda steknu odgovarajuću potvrdu o poznavanju rada na računalu.

Poseban uvjet je i položen državni ispit, ali natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Prijavi je potrebno priložiti sljedeće u preslici:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – osobna iskaznica ili domovnica,
 • svjedodžba kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • uvjerenje da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidati imaju položen državni stručni ispit
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – rješenje, ugovor, potvrda poslodavca ili sl.,
 • potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika index-a o položenom predmetu informatike ili preslika potvrde o položenom informatičkom tečaju i sl.)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka. (Tekst izjave o prihvaćanju javne objave podataka može se preuzeti na web-stranici Grada Novog Vinodolskog www.novi-vinodolski.hr ili u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski).

Prijave kandidata kojima nedostaje vlastoručno potpisana izjava o prihvaćanju javne objave podataka neće se smatrati nepotpunim, te se osobni podaci tih kandidata neće javno objavljivati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pismenim testom i intervjuom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navest će se  na web stranici Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave  najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a  prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranicama Zavoda neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Novi Vinodolski ili poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, s naznakom «Oglas za radno mjesto: referent – komunalni redar».

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor  te se donosi odluka o poništenju oglasa.

Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

KLASA: 112-03/20-30/1

UR.BROJ: 2107/02-07-21-11

Novi Vinodolski, 17. lipnja 2021.

GRAD NOVI VINODOLSKI

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje

Pročelnik

Domagoj Kalanj, dipl. ing.

Oglas

OBAVIJEST I UPUTE

Izjava o prihvaćanju javne objave podataka

17. lipnja 2021.

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u manifestaciji Okolotorno u 2021. godini.

Grad Novi Vinodolski donesao je odluku o održavanju manifestacije Okolotorno u 2021. godini, koja je  utvrđena kao događanje od interesa svih građana i […]

Grad Novi Vinodolski donesao je odluku o održavanju manifestacije Okolotorno u 2021. godini, koja je  utvrđena kao događanje od interesa svih građana i od osobite važnosti za grad. Okolotorno se tradicionalno održava u Starom gradu s ciljem širenja turističke ponude revitalizacijom Starog grada, te s danom 17. lipnja 2021. godine gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u manifestaciji Okolotorno kroz izlaganje proizvoda i suvenira u 2021. godini.

Sadržaj Javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Sastavni dio Javnog poziva su:

Obrazac prijave 2021

Izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka

10. lipnja 2021.

Natječaj za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju čl. 10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ, br. 40/10 i […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju čl. 10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ, br. 40/10 i 16/15), raspisuje Natječaj za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine.

Predmet ovog Natječaja je davanje u zakup dijela k.č.1390/1 k.o. Novi, u naravi javno prometna površina-parkiralište na Bahalinu, koje se daje na korištenje na rok od godine dana za potrebe prometnog vježbališta, tlocrtne površine 60,00 m x 8,50 m, odnosno  ukupne površine 510,00 m².

Sadržaj i uvjete Natječaja možete preuzeti ovdje, a sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski, na telefon 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

Pristigle ponude otvarat će se u Gradskoj vijećnici dana 21.06.2021.godine (ponedjeljak) s početkom u 11.30 h.

 

10. lipnja 2021.

Natječaj za davanje u zakup javne površine za kiosk

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine, br. 12/19) i Zaključka, KLASA: 372-03/21-01/28, URBROJ: 2107/02-04-21-2 […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine, br. 12/19) i Zaključka, KLASA: 372-03/21-01/28, URBROJ: 2107/02-04-21-2 od 08.06.2021. godine, raspisuje Natječaj za davanje u zakup javne površine za kiosk.

Sadržaj Natječaja možete preuzeti ovdje, a sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

Pristigle ponude otvarati će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog dana 21.06.2021. godine (ponedjeljak), s početkom u 12.00 sati.

 

 

 

 

13. svibnja 2021.

Ispravak Natječaja za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine PGŽ, br. 12/19),  objavljuje Ispravak Natječaja, objavljenog na […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine PGŽ, br. 12/19),  objavljuje Ispravak Natječaja, objavljenog na web stranicama Grada Novi Vinodolski za davanje na zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska kojim se brišu lokacije.

Sadržaj Ispravka Natječaja možete preuzeti ovdje.

12. svibnja 2021.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta poslovne namjene

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluka Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/21-10/4, UR.BROJ: 2107/02-01-21-2, od 14. travnja 2021.god , Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta poslovne namjene.

Predmet natječaja:

 • k.č.br. 6609/2, oranica, površine 248 m², upisana u zk.ul. 5436, k.o. Novi
 • k.č.br. 6611/1, oranica Veli orih, površine 306 m², upisana u zk.ul. 5881, k.o. Novi
 • k.č.br. 6693/8, dvorište, površine 5 m², upisana u zk.ul. 28, k.o. Novi
 • k.č.br. 6701, oranica Veli orih u Podobrovi, površine 219 m², upisana u zk.ul. 515,    k.o. Novi
 • k.č.br. 6702, oranica i trsje Veli orih u Podobrovu, površine 198 m², upisana u zk.ul. 28, k.o. Novi
 • k.č.br. 6703/1, dvorište, površine 2219 m², upisana u zk.ul. 28, k.o. Novi

Početna cijena 1 m² zemljišta je 149,53 kn, odnosno ukupno 477.900,00 kn za sva oglašena zemljišta.

Sadržaj i uvjete Natječaja možete preuzeti ovdje.

Dopunu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta poslovne namjene, objavljenog 12.5.2021. godine preuzmite ovdje.

Skip to content