Novosti


Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija

Sukladno članku 7. stavku 2. Općeg mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 38/15), Grad Novi Vinodolski objavljuje slijedeći:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu

 

1) PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski. Svrha ovog Javnog poziva je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Grada Novi Vinodolski.

U okviru Javnog poziva realiziraju se slijedeće mjere:

 • Očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti (Mjera 4)
 • Potpore za razvoj poduzetništva mladih i poduzetnika početnika (Mjera 5)
 • Potpore za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva (Mjera 6)
 • Potpore za socijalno poduzetništvo (Mjera 7)
 • Potpore poduzetnicima za korištenje sredstava iz fondova Europske unije (mjera 8)
 • Potpore za novo zapošljavanje ili samozapošljavanje (Mjera 9)

Nepovratne subvencije po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno zakonu o državnim potporama i pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br.1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na „de minimis“ potpore (Službeni list Europske unije L 352/1).

 

2) KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju malog gospodarstva (Narodne novine broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13), koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište odnosno prebivalište na području Grada Novi Vinodolski te koji ulažu na područje Grada.

Zahtjev za dodjelu potpore ne mogu podnijeti osobe koje imaju dospjela dugovanja prema Gradu Novi Vinodolski, koji su u postupku likvidacije ili nad kojima je otvoren stečajni postupak i koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

 

3) UVJETI, KRITIRERIJI I POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DODJELU NEPOVRATNIH SUBVENCIJA

 • Očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti (Mjera 4)

Nepovratne subvencije dodjeljuju se mikro, malim i srednjim trgovačkim društvima koja su u vlasništvu fizičkih osoba i obavljaju djelatnost na obrtnički način, obrti i djelatnosti slobodnih zanimanja. Nepovratne subvencije dodijeliti će se poduzetnicima koji obavljaju tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti (krojači, postolari, stolari) za najam poslovnog prostora.

Nepovratne subvencije dodjeljuju se u iznosu od 9.600,00 kuna godišnje, odnosno subvencije za najam po korisniku mogu iznositi maksimalno 800,00 kuna mjesečno.

Zahtjevi se podnose na Obrascu 1 uz koji je potrebno priložiti:

-presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa ili izvadak iz nadležnog registra

-GFI 2015./2016. ili  prijava poreza na dohodak 2015./2016.

-ugovor o najmu poslovnog prostora te preslika izvoda žiro-računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje

-potvrdu Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnove poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

-izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac 2)

 • Potpore za razvoj poduzetništva mladih i poduzetnika početnika (Mjera 5)

Grad Novi Vinodolski dodjeljuje nepovratne subvencije mladim poduzetnicima te poduzetnicima početnicima odnosno mikro, malim i srednjim trgovačkim društvima, zadrugama, ustanovama, obrtima i djelatnostima slobodnih zanimanja u većinskom vlasništvu mladih do 30 godina, odnosno u vlasništvu početnika koji prvi put osniva tvrtku ili posluje do dvije godine.

Nepovratne subvencije dodjeljuju se mladim poduzetnicima i poduzetnicima početnicima za izradu poslovnog plana kojeg je izradio Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. , izradu web stranice, otvaranje obrta/trgovačkog društva (javnobilježnički troškovi, troškovi nastali prilikom registracije obrta/trgovačkog društva), za troškove najma poslovnog prostora.

Iznos nepovratnih sredstava je maksimalno do 5.000,00 kn  po korisniku.

Zahtjevi se podnose na Obrascu 1 uz koji je potrebno priložiti:

-presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa ili izvadak iz nadležnog registra

– GFI 2015./2016. ili  prijava poreza na dohodak 2015./2016.

-presliku računa troškova te preslika izvoda žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje

-preslika osobne iskaznice

-potvrdu Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnove poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

-izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac 2)

 • Potpore za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva (Mjera 6)

Nepovratne subvencije dodjeljuju se mikro, malim i srednjim trgovačkim društvima, zadrugama, ustanovama, obrtima i djelatnostima slobodnih zanimanja u većinskom vlasništvu žena poduzetnica, odnosno nezaposlenim ženama iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za sufinanciranje čuvanja djece poduzetnicima, sufinanciranje/financiranje troškova doškolovanja/prekvalifikacije, sufinanciranje izrade poslovnog plana, konzultantske usluge za odobravanje kredita, sufinanciranje troškova izrade promidžbenog materijala i izrade web stranice.

Sveukupna potpora može iznositi maksimalno 10.000,00 kn godišnje i to do 50% prihvatljivih troškova odnosno maksimalno 5.000,00 kn godišnje za doškolovanja/prekvalifikacije, sufinaciranje izrade poslovnog plana kojeg je izradio Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. i konzultantskih usluga za odobravanje kredita, sufinanciranje troškova izrade promidžbenog materijala i izrade web stranice i dodatna potpora za sufinanciranje troškova čuvanja djece do 50% prihvatljivih troškova odnosno maksimalno 5.000,00 kn godišnje.

Zahtjevi se podnose na Obrascu 1 uz koji je potrebno priložiti:

-presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa ili izvadak iz nadležnog registra

– GFI 2015./2016. ili  prijava poreza na dohodak 2015./2016.

-presliku Ugovora o prekvalifikaciji ili doškolovanju sa ustanovom ovlaštenom za provođenje programa obrazovanja odraslih

-preslika računa i dokaz o izvršenoj uplati troškova prekvalifikacije ili doškolovanja, troškova čuvanja djece, troškova izrade poslovnog plana i konzultantskih usluga za odobravanje kredita, troškova izrade promidžbenog materijala i izrade web stranice

-potvrdu Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnove poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

-izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac 2)

 • Potpore za socijalno poduzetništvo (Mjera 7)

Nepovratne subvencije dodjeljuju se mikro, malim i srednjim trgovačkim društvima, zadrugama, ustanovama, obrtima, djelatnostima slobodnih zanimanja u vlasništvu osoba s invaliditetom/osoba s umanjenom radnim sposobnošću/žrtva nasilja u obitelji/roditelja ili skrbnika djece s teškoćama u razvoju te onima koji zapošljavaju ili planiraju zaposliti osobe s invaliditetom/osobe s umanjenom radnom sposobnošću/žrtve nasilja u obitelji/roditelje ili skrbnike djece s teškoćama u razvoju.

Nepovratne subvencije dodjeljuju se izradu poslovnog plana kojeg je izradio Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. i konzultantskih usluga za odobravanje kredita, troškova osnivanja obrta/trgovačkog društva/udruge/ustanove, izradu web stranice, sufinanciranje troškova najma poslovnog prostora, sufinanciranje izrade promidžbenog materijala gospodarskim subjektima čiji su osnivači odnosno vlasnici osobe s invaliditetom, osobe s umanjenom radnom sposobnošću, žrtve nasilja u obitelji, te roditelji ili skrbnici djece s teškoćama u razvoju.

Potpora po korisniku može iznositi maksimalno 10.000,00 kn godišnje.

Za svako zapošljavanje osoba s invaliditetom, osoba s umanjenom sposobnošću, žrtvi nasilja u obitelji, roditelja ili skrbnika djece s teškoćama u razvoju potpora može iznositi maksimalno 5.000,00 kn po osobi.

Zahtjevi se podnose na Obrascu 1 uz koji je potrebno priložiti:

-presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa ili izvadak iz nadležnog registra

– GFI 2015./2016. ili  prijava poreza na dohodak 2015./2016.

-presliku računa troškova te preslika izvoda žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje troška

-dokaz o utvrđivanju invaliditeta, umanjene radne sposobnosti, žrtve nasilja u obitelji ili skrbništva nad djecom s teškoćama u razvoju

-potvrdu Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnove poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

-izjavu o korištenim potporama male vrijednosti(Obrazac 2)

 • Potpore poduzetnicima za korištenje sredstava iz fondova Europske unije (mjera 8)

Grad Novi Vinodolski nepovratna sredstva dodjeljuje svim gospodarskim subjektima koji su u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski. Nepovratna sredstva dodjeljuju se za sufinanciranje troškova pripreme i kandidiranja projektnih prijedloga za prijavu na natječaje fondova Europske unije.

Potpora se može dodijeliti za naknade konzultantima Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. za izradu projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca, te za izradu poslovnih planova, investicijskih studija, kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaje Europske unije.

Subvencija iznosi maksimalno do 50% troška pripreme i kandidiranja, odnosno maksimalno 10.000,00 kn po korisniku.

Zahtjevi se podnose na Obrascu 1 uz koji je potrebno priložiti:

-presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa ili izvadak iz nadležnog registra

– GFI 2015./2016. ili  prijava poreza na dohodak 2015./2016.

-presliku računa troškova savjetodavnih usluga pri izradi projektne prijave te preslika izvoda žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje

-potvrdu prijave projekta na natječaj za korištenje sredstava Europske unije

-potvrdu Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnove poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

-izjavu o korištenim potporama male vrijednosti(Obrazac 2)

 • Potpore za novo zapošljavanje ili samozapošljavanje (Mjera 9)

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici sa sjedištem na području Grada Novi Vinodolski, a koji se sukladno zakonu o poticanju malog gospodarstva svrstavaju u male i mikro subjekte, te poduzetnici početnici koji prvi puta otvaraju obrt ili trgovačko društvo, a koji posluju ili imaju registrirano sjedište na području Grada Novi Vinodolski.

Sredstva potpore mogu koristiti korisnici koji su u 2017. godini zaposlili ili će zaposliti osobe na neodređeno ili određeno vrijeme u trajanju od od najmanje 12 mjeseci uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana i da imaju prebivalište na području Grada Novi Vinodolski u minimalnom trajanju od 12 mjeseci računajući do dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje sredstava potpore.

Korisnici moraju zadržati isti broj zaposlenih osoba uključujući i novozaposlene osobe najmanje 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o radu s novozaposlenom osobom.

U slučaju da dođe do raskida odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika Mjere unutar roka od 12 mjeseci, korisnik je obvezan vratiti Gradu Novi Vinodolski sredstva dobivena s osnove ove Mjere.

Subvencija iznosi 2.000,00 kn za svaku novozaposlenu osobu.

Zahtjevi se podnose na Obrascu 1 uz koji je potrebno priložiti:

-presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa ili izvadak iz nadležnog registra

– GFI 2015./2016. ili  prijava poreza na dohodak 2015./2016.

-izvješće o primicima od nesamostalnog rada (JOPPD obrazac), porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za obvezna osiguranja za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zaposlena osoba za koju se traži potpora, ovjereno od strane Porezne uprave

-dokaz da je osoba za koju se traži potpora nezaposlena najmanje 30 dana

-presliku osobne iskaznice ili potvrada o prebivalištu osobe za koju se traži potpora

-Ugovor o radu s osobom za koju se traži potpora

-potvrdu Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnove poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

-izjavu o korištenim potporama male vrijednosti(Obrazac 2)

 

4) PODNOŠENJE ZAHTJEVA                                           

Zahtjev za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu, podnose se Poduzetničkom centru „Vinodol“ d.o.o. na obrascu prijave. Uz zahtjev za dodjelu nepovratnih subvencija, podnositelj zahtjeva prilaže dokumentaciju naznačenu u ovom Javnom pozivu. Na osnovi provedenog Javnog poziva, Povjerenstvo Grada Novi Vinodolski na prijedlog Poduzetničkog centra dodjeljuje nepovratne subvencije.

Zahtjev se može predati poštom ili neposredno u Poduzetnički centar „Vinodol“ , Trg Vinodolskog zakona 1, s naznakom „ -zahtjev za dodjelu nepovratne subvencije iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski“.

Obrazac za prijavu na Javni poziv te obrazac Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti, podnositelj zahtjeva može podići u Poduzetničkom centru „Vinodol“ d.o.o. na adresi Trg Ivana Mažuranića 1 ili na stranicama www.pc-vinodol.com

Po ovom Javnom pozivu moguće je podnijeti prijavu za više mjera, ali na jednu mjeru moguće se prijaviti samo jednom tijekom godine.

Dokumente zahtijevane po Javnom pozivu moguće je dostaviti u preslikama. U slučaju nepotpunog zahtjeva, Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. upućuje podnositelju zahtjev za dopunu istog. Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku 8 dana od primitka zahtjeva za dopunu.

Zahtjevi se rješavaju redom zaprimanja potpunog zahtjeva prema uvjetima ovog Javnog poziva.

Povjerenstvo Grada Novi Vinodolski nakon provjere dostavljene dokumentacije, donosi Zaključak o dodjeli nepovratne subvencije u kojem se navodi iznos i namjena subvencije. Po donošenju Zaključka, Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. obavještava korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih sredstava.

Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro-račun korisnika gradske subvencije odnosno podnositelja zahtjeva.

Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju se u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Gradu Novi Vinodolski duguje dospjelu obvezu na ime komunalne naknade ili drugu dospjelu obvezu.

 

5) OSTALE ODREDBE

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr i na web stranici Poduzetničkog centra „Vinodol“ d.o.o.  www.pc-vinodol.hr , a obavijest o objavljenom Javnom pozivu obznanjuje se u dnevnom tisku.

Sve dodatne informacije vezane za uvjete, kriterije i postupak dodjele nepovratnih subvencija mogu se dobiti u Poduzetničkom centru „Vinodol“ d.o.o. na broj telefona 051/791-101 ili na mail adresi  [email protected]

 

Javni poziv
Skip to content