Novosti


Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2022. godini

Na temelju članka 9. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 25/19), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

J A V N I P O Z I V
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2022. godini

I.

Ovaj Javni poziv objavljuje se za podnošenje prijedloga za dodjelu sljedećih javnih priznanja koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu obilježavanja Dana Grada Novog Vinodolskog:
1.) Imenovanje počasnim građaninom Grada Novog Vinodolskog
Počasnim građaninom Grada Novog Vinodolskog može se imenovati fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, a istakla se naročitim zaslugama za razvoj i promicanje Grada Novog Vinodolskog (uspjesi u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, sporta i drugih javnih djelatnosti).
2.) Nagrada Grada Novog Vinodolskog za životno djelo
Nagrada Grada Novog Vinodolskog za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Novog Vinodolskog iz područja kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, i drugih javnih djelatnosti.
3.) Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog
Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarskog i društvenog života Grada Novog Vinodolskog, kao i za ostala iznimno vrijedna društvena dostignuća iz područja kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, i drugih javnih djelatnosti, ostvarena tijekom godine koja prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.

II.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati:
– najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća,
– radna tijela Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, osim Komisije za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog,
– gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog,
– ovlaštena tijela ustanova, udruga, političkih stranaka i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Novog Vinodolskog,
– najmanje 10 građana s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog.

III.

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.
Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Grada.
Godišnje se može dodijeliti najviše jedna Nagrada za životno djelo.
Godišnje se mogu dodijeliti u pravilu najviše dvije Godišnje nagrade Grada Novog Vinodolskog, i to po jedna fizičkoj osobi, ili grupi fizičkih osoba i jedna pravnoj osobi, iznimno Gradsko vijeće može odobriti veći broj godišnjih nagrada, na prijedlog i uz obrazloženje gradonačelnika.

IV.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i sadrži sljedeće priloge:
– podatke o podnositelju prijedloga s naznakom vrste javnog priznanja na koju se prijedlog odnosi,
– iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog, s priloženim odgovarajućim dokaznicama,
– životopis kandidata za fizičku osobu,
– tekst od najviše dvanaest riječi koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.

V.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se poštom na adresu Grad Novi Vinodolski, Komisija za dodjelu javnih priznanja, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog, ne otvarati“.
Rok za podnošenje prijedloga je 6. prosinca 2022.g.
Nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, putem telefona broj 051/554-350, te elektroničke pošte, adresa: [email protected].

GRAD NOVI VINODOLSKI

Javni poziv

Skip to content