Novosti


JAVNI POZIV ZA PRIBAVLJANJE PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U RIJECI

I.

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije zaprimio je dopis predsjednika Županijskog suda u Rijeci, posl. broj 4.Su-154/2020 od 3. ožujka 2020. g., kojim je zatraženo da se pokrene postupak imenovanja sudaca porotnika istoga Suda, budući u lipnju ove godine ističe četverogodišnji mandat sucima porotnicima imenovanim u lipnju 2016.g. Odredbom članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16-Uredba i 67/18 – dalje u tekstu: Zakon) propisao je da je suce porotnike općinskih  i županijskih sudova imenuje županijska skupština, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba po pribavljenim prijedlozima općinskog, odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore. Odredbom članka 117. Zakona određeno je da za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja suca porotnika. Također, člankom 118. Zakona propisano da se suci porotnici imenuju na četiri godine i da istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani, dok je stavkom 2. istog članka propisano je da se odredbe Zakona koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drukčije određeno.

II.

Odredbom članka 90. stavka 1. Zakona propisano da sudac (porotnik) ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću (npr. članovi predstavničkih tijela izabrani s liste grupe birača). Nadalje, člankom 91. Zakona propisano je da sudac ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kao i da ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

III.

Prijave za podnošenje prijedloga za suce porotnike dostavljaju se najkasnije do 10. lipnja 2020. godine osobno ili poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski (pisarnica), Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, ili skenirano na e-mail: [email protected]. Uz prijavu kandidati su obvezni dostaviti i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, odnosno da nema nikakvih drugih zakonskih razloga zbog kojih ne bi bili dostojni obnašanja dužnosti suca porotnika, da nisu članovi političke stranke niti se bave političkom djelatnošću, odnosno da ispunjavaju i sve ostale zakonske uvjete za imenovanje na dužnost suca porotnika, koja se nalazi u prilogu ovog poziva, te presliku osobne iskaznice.

 

GRAD NOVI VINODOLSKI

 

Izjava o prihvaćanju kandidature
Skip to content