Novosti


Javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

Na temelju članka IV. Odluke Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade o raspodjeli financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini (Klasa: 001-01/23- 01/29, URBROJ 519-02-1/6-23-1 od 3. srpnja 2023. g.), Ugovora o dodjeli financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini sklopljenog između Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Grada Novog Vinodolskog, 12. srpnja 2023. godine, članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog dana 26. rujna 2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

Predmet ovog Javnog poziva je usmjeren na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023.g. (u daljnjem tekstu: Korisnici) do najvišeg ukupnog iznosa od 18.000,00 eura za sveukupno 10 mladih obitelji i mladih. Središnji državni ured za demografiju i mlade utvrdio je financijske potpore kako slijedi:

  1. 180,00 eura ( 1.356,21 kuna) mjesečno za mladu obitelj sa djecom

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj mladoj obitelji sa djecom iznosi 2.160,00 eura (16.274,52 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1.1.2023.-31.12.2023. g.

  1. 120,00 eura (904,14 kuna) mjesečno za mladu osobu i mladu obitelj bez djece.

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj mladoj osobi i mladoj obitelji bez djece iznosi 1.440,00 eura (10.849,68 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1.1.2023.-31.12.2023. godine.

 

Tekst Javnog poziva

Prilog 1 – Obrazac prijave SSMO

Prilog 2 – Predložak Izjave

Skip to content