6. listopada 2021.

Natječaj za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha za 2021./2022. godinu

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) […]

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

 N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2021./2022. godinu, temeljem školskog/akademskog uspjeha i to:

 • 10 stipendija za učenike srednjih škola,
 • 10 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha ima redoviti učenik srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da učenik/student ima prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,
 • da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog,
 • da je postigao opći uspjeh, i to:
 • najmanje 4,80 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole,
 • najmanje 4,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju svaki sljedeći razred srednje škole,
 • najmanje 4,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za studente polaznike prvih godina studija,
 • najmanje 4,00 za studente koji upisuju višu godinu studija, uz uvjet da je u prethodnoj godini ostvario najmanje 54 ECTS bodova.

III.

Zahtjevu iz točke II. prilažu se sljedeći dokumenti:

Obvezna dokumantacija:

 • Kratki životopis sa kontakt podacima,
 • Preslika domovnice,
 • Izjava o članovima kućanstva i preslike osobnih iskaznica učenika/studenta i svih članova zajedničkog domaćinstva,
 • Za učenike potvrdu o upisu u školu,
 • Za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
 • Preslika/e svjedodžbi, odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine,
 • Potvrda o ostvarenim ECTS bodovima u prethodnoj godini studija (ukoliko nije navedeno u potvrdi o ostvarenom prosjeku ocjena),
 • Izjava o nekorištenju stipendija dodijeljenih od drugih pravnih osoba.

 Dodatna dokumentacija:

 • Za učenike srednjih škola dokaz za  osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnom natjecanju, odnosno dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na županijskom natjecanju,
 • Za učenike sportaše dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnim natjecanjima propisanim od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza,
 • Preslika rješenja ili potvrde o kategorizaciji sportaša izdano od Hrvatskog olimpijskog odbora,
 • Za studente priložiti dokaznice da su nagrađivani za svoje radove (rektorova ili dekanova nagrada),
 • Volonterska knjižica ili odgovarajuća potvrda o volonterskom radu.

 IV.

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 21. listopada 2021. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Natječaj_Opći uspjeh

Obrazac_Izjava o neprimanju druge stipendije

Obrazac_Izjava o članovima kućanstva

Dodatno bodovanje

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

 

6. listopada 2021.

Natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2021./2022. godinu

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) […]

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

 N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2021./2022. godinu

I.

 Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima i to:

 • 3 stipendije za učenike srednjih škola,
 • 3 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja ima redoviti učenik i student koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da učenik/student ima prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,
 • da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog,
 • da je ostvario opći uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja u visini prosječne ocjene 3,0 i više, i
 • da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem.

Stipendija za deficitarna zanimanja raspisuje se prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to za:

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski:

 • Bravar/bravarica,
 • Tesar/tesarica,
 • Vozač motornog vozila / vozačica motornog vozila,
 • Zidar/zidarica,
 • Monter suhe gradnje / monterka suhe gradnje,
 • Kuhar/kuharica,
 • CNC operater / CNC operaterka,
 • Konobar/konobarica,
 • Slastičar/slastičarka,
 • Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima / rukovateljica samohodnim građevinskim strojevima,
 • Instalater grijanja i klimatizacije / instalaterka grijanja i klimatizacije,
 • Mesar/mesarica,
 • Zavarivač/zavarivačica,
 • Soboslikar ličilac dekorater / soboslikarica ličiteljica dekoraterka,
 • Keramičar-oblagač / keramičarka-oblagačica,
 • Automehatroničar/automehatroničarka,
 • Pekar/pekarica,
 • Stolar/stolarica,
 • Fasader/fasaderka,
 • Automehaničar/automehaničarka,
 • Vodoinstalater/vodoinstalaterka,
 • Autoelektričar/autoelektričarka,
 • Limar/limarica,
 • Krovopokrivač/krovopokrivačica,
 • Tapetar.

Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski:

 • Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege,
 • Tehničar za mehatroniku / tehničarka za mehatroniku,

Stručni studij:

 • Sestrinstvo

Sveučilišni studij:

 • Medicina,
 • Strojarstvo,
 • Proizvodno strojarstvo; smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvoda, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije,
 • Računarstvo,
 • Primijenjeno / poslovno računarstvo,
 • Elektrotehnika,
 • Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu,
 • Elektrotehnika i informacijska tehnologija,
 • Rehabilitacija,
 • Farmacija,
 • Logopedija,
 • Fizika i matematika; smjer: nastavnički,
 • Matematika; smjer: nastavnički,
 • Matematika i informatika; smjer: nastavnički,
 • Građevinarstvo,
 • Brodogradnja,
 • Socijalni rad,
 • Socijalna pedagogija,
 • Biologija i kemija; smjer: nastavnički,
 • Geografija; smjer: nastavnički,
 • Geografija (dvopredmetni); smjer: nastavnički,
 • Geografija i povijest; smjer: nastavnički,
 • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
 • Glazbena pedagogija,
 • Glazbena pedagogija (dvopredmetni),
 • Informacijske znanosti; smjer: Bibliotekarstvo,
 • Informacijske znanosti-knjižničarstvo,
 • Kineziologija, nastavnički smjer,
 • Geodezija i geoinformatika.

 III.

 Zahtjevu iz točke II. prilažu se sljedeći dokumenti:

Obvezna dokumentacija:

 • Kratki životopis sa kontakt podacima,
 • Preslika domovnice,
 • Izjava o članovima kućanstva i preslike osobnih iskaznica učenika/studenta i svih članova zajedničkog domaćinstva,
 • Za učenike potvrdu o upisu u školu,
 • Za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
 • Preslika svjedodžbe, odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine,
 • Izjava o nekorištenju stipendija dodijeljenih od drugih pravnih osoba.

 Dodatna dokumentacija:

 • Potvrda o statusu člana obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata izdana od Ureda državne uprave,
 • Rješenje o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida za roditelja učenika/studenta izdano od Ureda državne uprave odnosno Ministarstva hrvatskih branitelja,
 • Potvrda Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova RH o danima sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
 • Rješenje o utvrđivanju invaliditeta učenika/studenta ili člana uže obitelji (roditelj, brat, sestra) izdano od HZMO.

 IV.

 Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 21. listopada 2021. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA STIPENDIJE (DEFICITARNA ZANIMANJA) – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Natječaj_Deficitarna zanimanja

Obrazac_Izjava o članovima kućanstva

Obrazac_Izjava o neprimanju druge stipendije

Dodatno bodovanje_Deficitarna zanimanja

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

6. listopada 2021.

Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći  N A T J […]

Na temelju članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći

 N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku  godinu 2021./2022.

 1. Na natječaj pravo pristupa imaju učenici srednjih škola i redovni studenti fakulteta svih smjerova s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski.
 2. Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.
 3. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju učenici i redovni studenti s prosjekom ocjena:
  • najmanje 4,00 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvu godinu srednje škole,
  • najmanje 3,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći i četvrti razred srednje škole,
  • najmanje 3,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,
  • najmanje 3,00 iz prethodne godine studija za studente.
 4. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju učenici i studenti pod uvjetom ispunjenja socijalnog uvjeta ili uvjeta prihoda iz članka 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi.
 5. Zainteresirani moraju ispuniti obrazac ZAHTJEVA koji mogu podignuti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, tel.051/554-352 (kontakt osoba: Dino Stošić) ili na web stranici Grada Novog Vinodolskog.
 6. Zahtjevu treba priložiti:
  • životopis,
  • za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
  • za učenike potvrdu o upisu u školu,
  • preslike svjedodžbi, odnosno potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija,
  • presliku rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb, ukoliko su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osovnu invalidninu,
  • dokaz o primanjima članova zajedničkog obiteljskog domaćinstva (mirovina, dohodak, primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta, poslovnih prostora i sl.),
  • potvrde o prijavi na Zavodu za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
  • preslika osobne podnositelja zahtjeva i ostalih članova kućanstva,
  • izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba.
 7. Zahtjeve s pratećom dokumentacijom iz točke 6. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 21. listopada 2021. godine osobno ili poštom preporučeno na adresu GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE (SOCIJALNA SKRB) – NE  OTVARAJ»

O rezultatima natječaja, po sprovedenom postupku, podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni dostavom rješenja od strane Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti.

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Natječaj_socijalne stipendije

Obrazac zahtjeva _socijalne stipendije

Obrazac_Izjava o neprimanju druge stipendije

13. listopada 2021.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene – Breze

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluke gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Tomislava Cvitkovića, univ.spec.oec., KLASA: 940-02/21-20/60, UR.BROJ: 2107/02-04-21-5, od 12. listopada 2021. godine, Grad Novi Vinodolski dana 13. listopada 2021. godine objavljuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje gradilišta.

Predmet natječaja je 680/4021 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 16047, sjenokoša, ukupne površine 4021 m², upisane u z.k.ul. 6865, k.o. Novi, a  prema Prijedlogu parcelacije izrađenom po Uredu ovlaštenog inženjera geodezije, Dobrinj 42, otok Krk, ANTON GRŠKOVIĆ, ing. geodezije, pod radnim brojem: „k.č.br. 16047/4“, u površini od 680 m².

Početna cijena 1 m² zemljišta je 177,77 kn, ukupno  120.883,60 kn, a jamčevina u visini od 10% početne cijene, u iznosu od 12.088,36 kn uplaćuje se na žiro račun Grada Novog Vinodolskog IBAN HR7323900011829000002, model HR68, poziv na broj 7757 – OIB, s naznakom: jamčevina za natječaj, najkasnije posljednjeg dana za podnošenje ponuda, a dokaz o izvršenoj uplati mora se priložiti ponudi.

Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 29. listopada 2021. godine (petak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, s početkom u 9,30 sati

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju  sve domaće fizičke i registrirane pravne osobe te strane fizičke i pravne osobe po uvjetima reciprociteta koje dokažu pravni interes za kupnju.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje gradilišta možete preuzeti ovdje, a sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje na tel. 051/554-362 (Kalanj), 051/554-360 (Stošić)  svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

Skip to content