Novosti


KOŠARKAŠKI TURNIR 01.05.2005.

KK «VINODOL» organizira juniorski košarkaški turnir u školskoj sportskoj dvorani O.Š.Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski u nedjelju 01. svibnja 2005. sa početkom u 11,00 sati.
Sudjeluju: KK VINODOL,  KK CRIKVENICA, KK KRK i KK KRALJEVICA

Poslovi koje obavljaju

Upravni odjeli Grada, u okviru svog djelokruga i ovlasti neposredno izvršavaju odluke i druge opće akte Gradskog vijeća i osiguravaju njihovo provođenje, neposredno izvršavaju poslove državne uprave kada su ti poslovi prenijeti u djelokrug Grada, prate stanje u područjima za koje su osnovana i o tome izvješćuju Poglavarstvo, pripremaju nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo, te pripremaju izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Gradskog vijeća i Poglavarstva. Također, pružaju stručnu i drugu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Grada, podnose izvješće Gradskom vijeću i Poglavarstvu o svom radu i obavljaju i druge poslove za koje su ovlašteni.

Djelovanje organa gradske uprave u obavljanju poslova usmjerava Gradsko poglavarstvo, te nadzire njihov rad. Sredstva za rad organa gradske uprave osiguravaju se u proračunu grada.
Organi gradske uprave jesu:
Ured grada,
Upravni odjel za urbanizam i razvoj,
Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša,
Upravni odjel za financije

Sistematizacija radnih mjesta u upravnim odjelima, te uvjeti za obavljanje poslova i zadataka tih radnih mjesta sa opisom poslova utvrđuje se Pravilnikom kojeg donosi Gradsko poglavarstvo.

Skip to content