Novosti


Kuglački klub “VINODOL”

Kuglački klub “VINODOL”
Predsjednik: Franjo Sokolić
Novi Vinodolski, Vatrogasna 8

I.PREDMET NATJEČAJA je odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti-održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski na rok od 28.04.2005. godine do 28.04.2009. godine.

II.Dokumentacija za nadmetanje, te detaljne upute, podižu se u Gradu Novom Vinodolskom, Upravni odjel za komunalnu djelatnost, Trg Vinodolskog Zakona br. 1. uz dokaz o uplati troškova tender dokumentacije u iznosu od 500,00 kn. Trošak tender dokumentacije uplaćuje se na žiro račun proračun Grada Novi Vinodolski broj 2402006- 1829000002, poziv na broj 24-7706-MB sa svrhom uplate «trošak natječajne dokumentacije».

Rok za dostavu ponude je 15 dana od dana objave u tisku.

Ponuda se šalje u zatvorenoj koverti na adresu Grad Novi Vinodolski, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja, Trg Vinodolskog zakona 1. 51.250. Novi Vinodolski, sa naznakom «Ponuda za ugovorno obavljanje komunalne djelatnosti-održavanje nerazvrstanih cesta-ne otvaraj»

III. OTVARANJE PONUDA izvršiti će se javno17.02.2005. u 15,00h, Otvaranju ponuda mogu biti prisutni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici.

VI. ODLUKU O DODJELI POLOVA UGOVORNOG OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI-ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA donosi Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na temelju najniže ponuđene cijene komunalne usluge, među sposobnim ponuditeljima. Natjecatelji će biti obaviješteni o Odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnost-održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski u roku od 8 dana od dana donošenja iste. Protiv Odluke žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Grad Novi Vinodolski zadržava pravo da ne izaberete niti jednog ponuditelja.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Skip to content