Novosti


LAG VINODOL ŠIRI SE S TRI NA SEDAM LOKALNIH JEDINICA

Na inicijativu Poduzetničkog centra “Vinodol” d.o.o., a uz podršku Vinodolske općine, Grada Novi Vinodolski i Grada Crikvenice u prosincu 2012. godine osnoivan je LAG “Vinodol”, kao preduvjet povlačenja sredstava iz strukturnih fondova EU za ruralni razvoj.  

zeljak16

 

LAG je organizacijski i kadrovski ustrojen ( zaposlena 3 mlade osobe na određeno vrijeme) sa sjedištem na području Vinodolske općine  i djeluje na adresi Bribir 1. 

 LAG “Vinodol” se prijavio na natječaj Agencije za plaćanja u  poljoprivredii, ribarstvu i ruralnom razvoju te je u travnju 2013. godine prošao na natječaju i 8. srpnja 2013. potpisao Ugovor o dodjeli sredstava IPARD programa s Agencijom za plaćanja u iznosu od 900 tisuća kuna, čime je stekao status ugovorenog LAG-a.

 LAG “Vinodol” trenutno obuhvaća tri jednice lokalne samouprave: Grad Novi Vinodolski, Grad Crikvenicu i Vinodolsku općinu.

 

Odlukom Ministarstva poljoprivrede za programsko razdoblje 2014.-2020. utvrđeno je da LAG-ovi moraju obuhvaćati teritorijalno područje od najmanje 5 jedinica lokalne samouprave. Iz tog razloga je LAG „VINODOL“ već polovicom 2014.g. započeo pregovore sa susjedne četiri JLS – Grad Bakar, Grad Kraljevica, Općina Kostrena i Općina Čavle – o pristupanju u LAG. Te lokalne  jedinice ne pripadaju ni jednom LAG-u, a s obzirom da su prepoznale mogućnosti koje im se pružaju kroz LAG, prihvatile su prijedlog o pristupanju i donijele su Odluku na gradskom ili općinskom vijeću o pristupanju u LAG „VINODOL“.

 

 Na osnovi donesenih Odluka od strane svih navedenih JLS-a, LAG „VINODOL“ ima obvezu na Skupštini donijeti također Odluku o pristupanju „novih“ članica u naš LAG (Skupština LAG-a će biti sazvana tijekom ovog mjeseca – 04/2015). Područje novog LAG-a obuhvatit će područje od 686 četvornih kilometara, sa 72 naselja i 42.810 stanovnika,  naveo je mr. sc. Ivica Jerčinović, predsjednik LAG-a “Vinodol”, ujedno i direktor Poduzetničkog centra Vinodol.

 

Pored svakodnevnih poslova i razvijanja redovnih radnih planova sukladno obvezama koje LAG ima prema Agenciji za plaćanje, LAg u 2015. godini ima za cilj izradu nove lokalne razvojne strategije LAG-a “Vinodol” za razdobljer 2014. – 2020.

 U sklopu Mjere 19 iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., podmjere 19.1. „Pripremna pomoć iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.“, LAG-ovi koji prođu na natječaju, koji će prema najavama iz Agencije za plaćanja biti raspisan u svibnju 2015.g., dobit će bespovratna sredstva za izradu nove Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2014.-2020., kao strateškog dokumenta LAG-a nužnog za daljnji rad i moguće povlačenje sredstava iz ostalih mjera Programa ruralnog razvoja RH. Upravo će prijava na navedeni natječaj te kompleksna i dugotrajna izrada navedene razvojne strategije obilježiti rad LAG-a „VINODOL“ u 2015.godine.

 

Bitna mogućnost koja se pruža LAG-ovima u budućem programskom razdoblju jest ta da će projekti koji budu uključeni u Lokalnu razvojnu strategiju odabirati LAG i takvi projekti imati će veće sufinanciranje nego da se prijavljuju direktno u Agenciju za plaćanja (ukupni iznos potpore za sve projekte može iznositi maksimalno 3.000.000 eura). Stoga je vrlo bitno izraditi bazu prihvatljivih projekata.

 LAG „VINODOL“ će u fazi izrade svoje Lokalne razvojne strategije organizirati radionice/sastanke za stanovnike sa svog područja, na koje će biti pozvani svi koji imaju projektne ideje ili već gotove i spremne projekte.

LAG „VINODOL“ kontinuirano radi na pripremi projekata u suradnji s javnim, civilnim i gospodarskim sektorom.

 Kako bi se stvorili uvjeti za održivi razvoj, potrebno je izgraditi kvalitetnu infrastrukturu čime bi se poboljšala kvaliteta života LAG područja. U realizaciji ove aktivnosti, ključnu ulogu će odigrati sve jedinice lokalne samouprave koje čine LAG „VINODOL“. Jedinicama lokalne samouprave, kao potencijalnim korisnicima, stoji na raspolaganju Mjera 7 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 Poljoprivrednim gospodarstvima (d.o.o., obrt, udruge, zadruge, OPG) također stoje na raspolaganju mjere iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. (Mjera 4 i Mjera 6 – posebno interesantne za područje LAG-a „VINODOL“).

 Protekla dva mjeseca, LAG „VINODOL“ je intenzivno radio na pripremi dva projekta za Mjeru 4 iz Programa ruralnog razvoja RH. Natječaj je zatvoren 15. travnja 2015.      

 LAG „VINODOL“ također surađuje i sa preostala tri LAG-a koja djeluju na području Primorsko-goranske županije (LAG Terra Liburna, LAG Gorski Kotar i LAG Kvarnerski otoci) s kojima je potpisan  Sporazum o suradnji te je osnovana koordinacija LAG-ova Primorsko goranske županije,  čiji je zadatak usklađenje stavova i zajedničkih nastupa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content