Novosti


LASTOVO 2007.

   

Predaja zahtjeva

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole u pisanom obliku podnosi investitor. Zahtjev za područje Grada Novi Vinodolski podnosi se Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica, 51260 Crikvenica, Kralja Tomislava 85, na obrascima koji se nalaze u pisarnici Ureda. Ministarstvo izdaje građevinsku dozvolu za građevine navedene u čl. 86. Zakona o gradnji.

Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole investitor prilaže:

– četiri primjerka glavnog projekta,

– potvrde iz članka 82. stavka 2. Zakona (o usklađenosti projekta s odredbama Zakona o gradnji, posebnih zakona i propisa, odnosno s posebnim uvjetima sadržanim u lokacijskim uvjetima kada je to izričito propisano posebnim zakonom); koju pribavlja investitor, odnosno projektant,
– lokacijsku dozvolu, odnosno uvjerenje o izvodu iz detaljnog plana uređenja,

– izvadak iz katastarskoga plana za građevnu česticu, odnosno parcelacijski elaborat kojim je formirana građevna čestica u skladu s posebnim propisima,

– dokaz da ima pravo graditi na građevnoj čestici, odnosno uporabljivoj građevini,

– popis stranaka, odnosno izvatke iz zemljišnih knjiga za nekretnine s kojima neposredno graniči građevna čestica, odnosno građevina za koju se traži građevinska dozvola, ako ta čestica, odnosno građevina graniči sa deset ili manje nekretnina.

– pisano izvješće o kontroli glavnog projekta ako je kontrola projekta potrebna,

– pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji ako je projekt izrađen prema stranim propisima,

– drugi prilozi određeni posebnim zakonima:

– rješenje o promjeni namjene zemljišta (čl.22. i 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu – izdaje Ured državne uprave u PGŽ za gospodarstvo, Crikvenica, K. Tomislava 85);

– rješenje o plaćenom komunalnom doprinosu (čl.24. Zakona o komunalnom gospodarstvu – izdaje Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalnu djelatnost, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1);

– elaborat o geotehničkim istražnim radovima, ako geote­hnički uvjeti nisu utvrđeni lokacijskim uvjetima,

– elaborate o istražnim radovima, te tehnološke, prometne i druge elaborate ako su podaci iz tih elaborata poslužili za izradu glavnog projekta,

Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole investitor može priložiti:

– pisana pozitivna izjašnjenja svih stranaka o glavnom projektu građevine za koju se traži izdavanje građevinske dozvole s dokazima da davatelji tih izjašnjenja imaju svojstvo stranke,

– dokaz da je tijelu državne uprave, odnosno pravnoj osobi s javnim ovlastima podnio glavni projekt radi izdavanja potvrde iz članka 82. stavka 2. ovoga Zakona ako je protekao rok za izdavanje te potvrde, a nadležno tijelo, odnosno osoba je nije izdala, niti ju je odbila izdati,

– plan posebnih dijelova zgrade.

Umjesto četiri primjerka glavnog projekta iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka investitor može zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole priložiti četiri primjerka izvedbenog projekta koji sadrži sve elemente propisane za glavni projekt. U tom slučaju izvedbeni projekt u svim postupcima uređenim ovim Zakonom i posebnim propisima zamjenjuje glavni projekt.

Dokazom da ima pravo graditi u smislu članka 88. alineje 8. ovoga Zakona smatra se osobito:

– izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi,

– ugovor ili odluka nadležne državne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva, pravo građenja ili pravo služnosti,

– ugovor o ortakluku sklopljen s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje, rekonstrukcija ili adaptacija,

– ugovor o koncesiji kojim se stječe pravo građenja,

– pisana suglasnost vlasnika uporabljive građevine u slučaju rekonstrukcije ili adaptacije te građevine ako posebnim zakonom nije drukčije određeno,

– pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor.

Skip to content