Novosti


NATJEČAJ: Dodjela stipendija za deficitarna zanimanja

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

 N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2019./2020. godinu

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima i to:

 • 3 stipendije za učenike srednjih škola,
 • 3 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja ima redoviti učenik i student koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da učenik i student ima prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,
 • da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog,
 • da je ostvario opći uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja u visini prosječne ocjene 3,0 i više, i
 • da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem.

Stipendija za deficitarna zanimanja raspisuje se prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to za:

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski:

zidar/zidarica, stolar/stolarica, tesar/tesarica, limar/limarica, fasader/fasaderka, vodoinstalater/vodoinstalaterka, soboslikar-ličilac/soboslikarica-ličiteljica, monter suhe gradnje / monterka suhe gradnje, cnc operater / cnc operaterka, instalater grijanja i klimatizacije / instalaterka grijanja i klimatizacije, bravar/bravarica, kuhar/kuharica, konobar/konobarica, slastičar/slastičarka, mesar/mesarica, pekar/pekarica, vozač motornog vozila / vozačica motornog vozila, automehaničar/automehaničarka.

Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski

medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege, strojarski tehničar / strojarska tehničarka, tehničar geodezije i geoinformatike / tehničarka geodezije i geoinformatike.

Sveučilišni studij:

računarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, medicina, farmacija, rehabilitacija, logopedija, geodezija, brodogradnja, fizika i matematika, nastavnički smjer, matematika i informatika, nastavnički smjer, socijalni rad, socijalna pedagogija, biologija i kemija, nastavnički smjer, geografija, nastavnički smjer, glazbena pedagogija, rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

 III.

Zahtjevu iz točke II. prilažu se sljedeći dokumenti:

Obvezna dokumentacija:

 • Kratki životopis sa kontakt podacima,
 • Preslika domovnice,
 • Izjava o članovima kućanstva i preslike osobnih iskaznica učenika/studenta i svih članova zajedničkog domaćinstva
 • Za učenike potvrdu o upisu u školu,
 • Za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
 • Preslika svjedodžbe, odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine,
 • Izjava o nekorištenju stipendija dodijeljenih od drugih pravnih osoba.

 Dodatna dokumentacija:

 • Potvrda o statusu člana obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata izdana od Ureda državne uprave,
 • Rješenje o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida za roditelja učenika/studenta izdano od Ureda državne uprave odnosno Ministarstva hrvatskih branitelja,
 • Potvrda Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova RH o danima sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
 • Rješenje o utvrđivanju invaliditeta učenika/studenta ili člana uže obitelji (roditelj, brat, sestra) izdano od HZMO.

 IV.

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 14. studenog 2019. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA STIPENDIJE (DEFICITARNA ZANIMANJA) – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

STIPENDIJE – deficitarna zanimanja

Obrazac – Izjava o članovima kućanstva

Obrazac – Izjava o neprimanju druge stipendije


Odluka o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog (SN PGŽ 25/19)

Dodatno bodovanje

Skip to content