Novosti


NATJEČAJ: Prijam u službu vježbenika na radnom mjestu – Viši referent za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

Na temelju članka 17. i 19., vezano za članak 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19; u daljnjem tekstu: ZSN), vršitelj dužnosti pročelnika Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

– za prijam u službu vježbenika u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, na radnom mjestu:

 • Viši referent za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti (1 izvršitelj/ica) radi obavljanja vježbeničke prakse, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci)

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta), te sljedeće posebne uvjete:

 • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke,
 • bez radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž,
 • poznavanje rada na računalu.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Uvjet sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke, na temelju članka 35. stavak 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Za dokumentaciju na stranom jeziku potrebno je dostaviti ovjereni prijevod.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijama u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a  prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – (preslik domovnice, putovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (preslik diplome)
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje prepreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik indexa o položenom kolegiju ili preslike potvrda o položenim informatičkim tečajevima i sl.)
 • kandidat koji nema radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke dužan je priložiti dokumente navedene u točki a), a kandidat koji ima radno iskustvo kraće od vremena propisanog za vježbenički staž dužan je priložiti dokumente navedene u točkama a) i b):

a) ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava

b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu ili potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 • vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave osobnih podataka. (Tekst izjave o prihvaćanju javne objave podataka može se preuzeti na web-stranici Grada Novog Vinodolskog www.novi-vinodolski.hr ili u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski).

Prijave kandidata kojima nedostaje vlastoručno potpisana izjava o prihvaćanju javne objave osobnih podataka neće se smatrati nepotpunim, te se osobni podaci tih kandidata neće javno objavljivati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Poveznica na službenu web stranicu Ministarstva branitelja

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pismenim testom i intervjuom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objaviti će se na službenoj web-stranici Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr.           

Vrijeme i mjesto održavanja pisanog testiranja objavit će se na web-stranici Grada Novi Vinodolski i na oglasnoj ploči Grada Novi Vinodolski najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Novi Vinodolski ili poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski,  Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, s naznakom „Natječaj za vježbenika – Viši referent za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, odnosno najkasnije 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

KLASA: 112-07/20-70/1

URBROJ: 2107-02-05-20-2

Novi Vinodolski, 7. veljače 2020. godine

GRAD NOVI VINODOLSKI

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

V.d. pročelnika

Dijana Knez, dipl.iur., v.r.

Natječaj
Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti
Izjava o prihvaćanju objave osobnih podataka
Skip to content