Novosti


NATJEČAJ: Sufinanciranje projekata i programa udruga u 2021. godini – kultura

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), te članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., uz suglasnot ravnatelja Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog, dana 7. siječnja 2021. godine objavljuje

 Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture Grada Novi Vinodolski za 2021.g.

I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Novi Vinodolski su projekti i programi od interesa za Grad Novi Vinodolski.

II.

Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski, financirat će se programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika iz područja:

– Javne potrebe u kulturi:

 1. Rad s djecom i mladima
 2. Očuvanje čakavštine i tradicionalnih običaja
 3. Poticanje kulturnog amaterizma
 4. Očuvanje karnevalskih običaja
 5. Rad udruga na području glazbene, plesne, dramske i likovne umjetnosti
 6. Očuvanje kulturnih dobara.

 III.

Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 270.000,00 kn.

Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći 45.000,00 kuna.

Grad Novi Vinodolski osigurao je na aktivnostima Financiranje udruga u kulturi u Proračunu Grada Novi Vinodolski potrebna sredstva za provođenje programskih djelatnosti iz točke II. ovog Natječaja.

IV.

Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:

 • sve pravne osobe sa sjedištem u Gradu Novom Vinodolskom, te koje djeluju na području Grada Novi Vinodolski
 • prijavitelj je upisan u Registar udruga RH/Sudski registar te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija / pri Trgovačkom sudu, kao i u Registar djelatnosti;

Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište napodručju Grada Novi Vinodolski ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Novi Vinodolski te provode programe na području Grada Novi Vinodolski.

Prijave se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Grada Novi Vinodolski, www.novi-vinodolski.hr, zajedno s obrascima, istovremeno s objavom Natječaja.

Prijavnicu na Natječaj potrebno je dostaviti s odgovarajućom dokumentacijom:

– Ispunjen obrazac – „PODACI O PREDLAGATELJU“

– Ispunjen obrazac – „PODACI O PROGRAMU/PROJEKTU“

– Ispunjen obrazac – „FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA“ (sadrži financijski plan, odnosno specificirani troškovnik predloženog programa s podacima o ukupnim troškovima programa, iznosu sredstava koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski, vlastitih prihoda i drugih izvora).

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU„

-Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O PARTNERSTVU„

– Ispunjen obrazac – „OPISNO IZVJEŠĆE PROGRAMA“

– Ispunjen obrazac – „IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA“

Uz opisane obrasce dostavlja se slijedeća dokumentacija:

 1. izvadak iz registra – preslika, za udruge: Izvadak o upisu u Registar udruga, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (može ispis s elektronske stranice Registra udruga)
 1. Preslika obavijesti o upisu u Registar neprofitnih djelatnosti
 2. Preslika statuta prijavitelja. Ukoliko udruga nije uskladila svoj Statut, potrebno je dostaviti presliku dokaza da je Statut predan Uredu državne uprave u PGŽ radi usklađivanja u skladu sa Zakonom
 3. Preslika dokaza o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema Državnom proračunu (Porezna uprava) i Proračunu Grada, ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja

V.

Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.

Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:

 1. naziv i adresu prijavitelja
 2. naznaku ” Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture Grada Novi Vinodolski za 2021. g.- ne otvarati”.

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno.

Poštom se prijave dostavljaju na adresu:

Grad Novi Vinodolski, Centar za kulturu, Korzo hrvatskih branitelja 2, 51250 Novi Vinodolski.

Osobno se prijave dostavljaju u Grad Novi Vinodolski, Centar za kulturu, Korzo hrvatskih branitelja 2, 51250 Novi Vinodolski.

VI.

Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu Novi Vinodolski u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski u prethodnoj kalendarskoj godini.

VII.

Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava, sastavljeno od pet članova koje će imenovati Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog.

Nakon toga će sve formalno valjane prijavljene programe Povjerenstvo razmatrat i sadržajno vrednovat i ocjenjivat.

Programi se vrednuju temeljem kriterija za vrednovanje programa objavljenih u Uputama za prijavitelja i obrasca za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta.

VIII.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 6. veljače 2021. godine.

IX.

Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati.

X.

S prijaviteljima za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu

XI.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne obavijesti na adresu:

Grad Novi Vinodoski

Centar za kulturu Grada Novi Vinodolski

Korzo hrvatskih branitelja 2

51250 Novi Vinodolski

XII.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, te Centru za kulturu Grada Novi Vinodolski, te na web stranicama Grada Novog Vinodolskog.

 

RAVNATELJ CENTRA ZA KULTURU                                                                             GRADONAČELNIK

                  Mario Butorac, prof., v.r.                                                                                      Velimir Piškulić, oec., v.r.

KULTURA_natjecajna dokumentacija_2021

 

Skip to content