Novosti


Natječaj za davanje na korištenje dijela javno – prometne površine

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju  Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ, br. 40/10 i 16/15), raspisuje
NATJEČAJ
za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine: dijela k.č.1390/1 k.o. Novi, u naravi parkiralište na Bahalinu za potrebe prometnog vježbališta, ukupne površine 510,00 m²
Pismene ponude predaju se zaključno s 15.6.2023. godine (četvrtak) do 12.00 sati, a pristigle ponude otvarat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog 16.6.2023. (petak) s početkom u 11.00 sati.
Skip to content