Novosti


Natječaj za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine u Novom Vinodolskom za potrebe prometnog vježbališta

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog na temelju čl.10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 40/10 i 16/15) i Zaključka, KLASA: 372-06/24-01/22, URBROJ: 2170-11-04-24-2 od 20.5. 2024. godine, raspisuje natječaj za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine u Novom Vinodolskom, dio k.č.br. 1437 k.o. Novi, u naravi parkiralište na Bahalinu na rok od 1 godine za potrebe prometnog vježbališta
Skip to content