Novosti


Natječaj za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom u Gradu Novom Vinodolskom

 

 

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju čl. 5. Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u Gradu Novom Vinodolskom (Sl.novine PGŽ, br. 16/15), raspisuje

NATJEČAJ

za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine

 

           I.  Predmet ovog natječaja je davanje na korištenje javno-prometne površine za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom u Gradu Novom Vinodolskom na relacijama prometovanja Vinodolska ulica – Ulica Antona Mataije – Pavlomir – Ulica Mel – kružno raskrižje – Obala kneza Domagoja – Lišanjska ulica – prijelaz semaforiziranog raskrižja Ulice KRALJA Tomislava – Korzo hrvatskih branitelja – Frankopanski trg – Vinodolska ulica, u koje se daje na korištenje na rok od 5 godina uz plaćanje godišnje naknade i to

II. Početna cijena za javno nadmetanje za davanje u zakup površine iz točke 1. ovog natječaja iznosi 10.000,00 godišnje.

Jamčevina iznosi 50 % od početne cijene za javno nadmetanje odnosno 5.000,00 kn. Razliku do izlicitiranog iznosa odabrani natjecatelj plaća na dan potpisa ugovora.

           

III. OSTALI UVJETI NATJEČAJA

            Javno-prometna površina se daje po sistemu viđeno-uzeto.

Grad zadržava pravo raskida ugovora prije isteka roka ukoliko dođe do potrebe prenamjene prostora u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom ili drugih Odluka.

Grad zadržava pravo promjene visine zakupnine.   

Početak obavljanja djelatnosti je po potpisu ugovora odnosno od 01.06. do najkasnije 30.9. kalendarske godine.

Grad zadržava pravo korištenja javno-prometne površine za druge potrebe na način da to ne remeti aktivnosti koje na ukupnom prostoru svojim planom i programom vrši zakupoprimatelj.

 

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama, s naznakom „PONUDA ZA NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA CESTOVNIM VLAKOM – NE OTVARATI“ – neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI na Ured Grada ili poštom na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51250 Novi Vinodolski

Trg Vinodolskog zakona br. 1, Komisiji za provedbu natječaja

Rok za podnošenje prijava iznosi 8 dana od dana objave natječaja

III. PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

          zahtjev sa osobnim podacima,

          iznos naknade,

          dokaz o uplaćenoj jamčevini,

          dokaz da ponuditelj posjeduje sredstvo za obavljanje djelatnosti, tj.da u svom vlasništvu ima turistički vlak ili da ima sklopljen ugovor o korištenju cestovnog vlaka,

          isprave kojima ponuditelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom ( izvadak iz Registra Trgovačkog suda ili obrtnog registra),

          potvrdu Porezne uprave da je kao domaća osoba ispunila sve obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

          potvrdu Grada da nema dospjelih nepodmirenih obveza prema Gradu po bilo kojoj osnovi,

          potvrdu Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o. i KTD-a Vodovod Žrnovnica d.o.o. da nema dospjelih nepodmirenih obveza,

          dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (prometna dozvola za vučno vozilo i priključna vozila),

          druge potvrde i dokaze u svezi s uvjetima koje mora zadovoljavati cestovni vlak

      sukladno Odluci o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u Gradu Novom

      Vinodolskom (Sl.novine PGŽ, br. 16/15)

 

Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

O postupku otvaranja ponuda sastavlja se zapisnik.

Postupku otvaranja ponuda mogu biti nazočne ovlaštene i opunomoćene osobe ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza ovlasti i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja.

U razmatranje se uzimaju samo potpune ponude koje ispunjavaju sve uvjete iz objavljenog natječaja.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

Sva naprijed navedena dokumentacija mora se priložiti u izvorniku ili preslici sa pravom uvida u izvornu dokumentaciju od strane Grada prilikom otvaranja ponude.

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će se u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja.

Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, uplaćena jamčevina vratiti će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaključivanja natječaja, dok se onom ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uračunava u naknadu.

Ponuditelju koji odustane od ponude do javnog otvaranja, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja izjave o odustanku od ponude.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti će se Ugovor najkasnije u roku od osam (8) dana računajući od dana primitka Odluke. Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi Ugovor smatra se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Ugovor se ovjerava kod javnog bilježnika, a trošak ovjere snosi natjecatelj.    

Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski, na telefon 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

Pristigle ponude otvarati će se u Gradskoj vijećnici dana 03.06.2015. godine                          

(srijeda) sa početkom u 9.00 h.

                                                                             GRADONAČELNIK

GRADA NOVI VINODOLSKI

NATJEČAJ_PDF
Skip to content