Novosti


Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu pokretnih objekata i kioska

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 16/24) i Zaključka, KLASA: 372-06/24-01/7, URBROJ: 2170-11-04-24-8 od 23.5.2024. godine, raspisuje Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu pokretnih objekata i kioska

Skip to content