Novosti


Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu štandova i pokretnih naprava

Zamjenik Gradonačelnika koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10, 44/12, 7/14, 18/14, 8/15, 13/16 i 21/16) i Zaključka, KLASA: 372-03/17-01/9, URBROJ: 2107/02-04-17-4 od 18. travnja 2017. godine, r a s p i s u j e

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu štandova i pokretnih naprava

 

I. SEZONSKI ŠTANDOVI I POKRETNI OBJEKTI

    za period prema ponudama ponuditelja

 

I. 1. lokacije štandova i pokretnih naprava

 NOVI VINODOLSKI

Oznaka

iz

Plana

 

Bliža lokacija

 

Namjena

 

Tip

Površina

zakupa u m²

Početna

cijena u kn

(za 30 dana zakupa)

Jamčevina u kn

(50% od početne cijene)

 

1.

Frankopanski trg iznajmljivanje igračaka za djecu mobilni konjići za jahanje ili autići na baterije 40,00 5.760,00 2.880,00
 

2.

Korzo hrvatskih branitelja

(ispred Erste banke)

prodaja knjiga štand/šator 12,00 3.960,00 1.980,00
 

3.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio Trga

primorski suveniri štand 5,00 4.200,00 2.100,00
 

4.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio trga

oslikavanje tijela/

tetovaža

pokretna naprava bez štanda 3,00 2.520,00 1.260,00
 

5.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio Trga

prodaja pop-corna i kukuruza uslužna naprava 4,00 3.360,00 1.680,00
 

6.

 

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio Trga

prodaja slika/portretiranje, prodaja nakita, balona s helijem pokretna naprava bez štanda 3,00 2.520,00 1.260,00
 

7.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio Trga

prodaja slika/portretiranje, prodaja nakita, balona s helijem pokretna naprava

bez štanda

3,00 2.520,00 1.260,00
 

8.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio Trga

automati za igru pokretna naprava

bez štanda

3,00 2.520,00 1.260,00
 

9.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio trga

prodaja slastica

(bombona, šećer.vune)

uslužna naprava 4,00 3.360,00 1.680,00
 

10.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio trga

tetovaža/oslikavanje tijela pokretna naprava bez štanda 3,00 2.520,00 1.260,00
 

11.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio trga

proizvodnja i prodaja sladoleda ili slastica ili napitaka uslužna naprava 4,00 3.360,00 1.680,00
 

12.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio trga

trampolin konstrukcija 75,00 10.800,00 5.400,00
 

13.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio Trga

primorski suveniri štand 5,00 4.200,00 2.100,00
 

14.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio Trga

primorski suveniri štand 5,00 4.200,00 2.100,00
 

15.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio trga

pečenje palačinki, pop corn, kukuruz uslužna naprava 4,00 3.360,00 1.680,00
 

 

16.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja primorskih suvenira ili nakita štand 5,00 3.687,00 1.843,50
 

 

17.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja primorskih suvenira ili nakita štand 5,00 3.687,00 1.843,50
 

 

18.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja primorskih suvenira ili nakita štand 5,00 3.687,00 1.843,50
19. Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja primorskih suvenira ili nakita štand 5,00 3.687,00 1.843,50
20. Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja primorskih suvenira ili nakita štand 5,00 3.687,00 1.843,50
 

 

21.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja tekstilnih proizvoda, rukotvorina, pletene, kožne, plastične i slične galanterije, plažnih rekvizita štand 5,00 3.687,00 1.843,50
 

 

22.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja tekstilnih proizvoda, rukotvorina, pletene, kožne, plastične i slične galanterije, plažnih rekvizita štand 5,00 3.687,00 1.843,50
 

 

23.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja tekstilnih proizvoda, rukotvorina, pletene, kožne, plastične i slične galanterije, plažnih rekvizita štand 5,00 3.687,00 1.843,50
 

 

24.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja tekstilnih proizvoda, rukotvorina, pletene, kožne, plastične i slične galanterije, plažnih rekvizita štand 5,00 3.687,00 1.843,50
 

25.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja tekstilnih proizvoda, rukotvorina, pletene, kožne, plastične i slične galanterije, plažnih rekvizita štand 5,00 3.687,00 1.843,50
 

26.

Lokvica, rukometno igralište zelena površina duž Lokvice naprava za djecu (gumeni grad) naprava 35,00 4.200,00 2.100,00
 

27.

Šetalište kneza Domagoja

(u parku)

ugostiteljstvo pokretna ugostiteljska radnja 12,00 5.040,00 2.520,00
 

28.

Nasuprot nove plaže na početku Šetnice dr. Franje Tuđmana ambulantna prodaja sladoleda i pića uslužna naprava 4,00 2.949,60 1.474,80
 

29.

Ulica Lukavica, izlaz prema vili Rustici iznajmljivanje bicikala bez štanda 15,00 1.800,00 900,00
 

32.

Javna površina između ul. A.Mataije i parcele Tommy ambulantna prodaja ribarskog ulova tipsko vozilo 5,00 1.710,00 855,00
33. Nasuprot nove plaže na početku Šetnice dr. F.Tuđmana pečenje palačinki, pop-corn, kukuruz Uslužna naprava 4,00 2.949,60 1.474,80

 

KLENOVICA

– Ribarska obala

 

 

Oznaka

 

Bliža lokacija

 

Namjena

 

Tip

Površina

zakupa u m²

Početna

cijena u kn

(za 30 dana zakupa)

Jamčevina

u kn

(50% od početne cijene)

 

40.

Ribarska obala prodaja ekoloških proizvoda: voće, povrće i dr. domaćih proizvoda štand 5,00 2.850,00 1.425,00
 

41.

Ribarska obala ambulantna prodaja sladoleda naprava tipizirana od proizvođača 4,00 2.280,00 1.140,00
 

42.

Ribarska obala prodaja voća i povrća štand 5,00 2.850,00 1.425,00
 

43.

Ribarska obala prodaja primorskih suvenira, nakita, plažnih rekvizita štand 5,00 2.850,00 1.425,00
 

44.

Ribarska obala prodaja primorskih suvenira, nakita, plažnih rekvizita štand 5,00 2.850,00 1.425,00
 

45.

Ribarska obala ambulantna prodaja ribarskog ulova tipsko vozilo 3,00 1.710,00 855,00
 

46.

Ribarska obala ambulantna prodaja ribarskog ulova tipsko vozilo 3,00 1.710,00 855,00

 

SIBINJ

 

Oznaka

 

Bliža lokacija

 

Namjena

 

Tip

Površina

zakupa u m²

Početna

cijena u kn

(za 30 dana zakupa)

Jamčevina

u kn

(50% od početne cijene)

 

50.

Proširenje ispred vodospreme prodaja suvenira i

razglednica

štand 5,00  

2.850,00

 

1.425,00

 

2. izgled štandova

 

Štandovi koji se postavljaju na utvrđenim lokacijama moraju biti tipski, veličine 2,00 m x 1,00 m i to jedan od dva tipa drvenih sklopivih štandova (samo sa pultom ili sa kutijom), sa platnenom tendom bijele ili svjetlo plave boje ili kombinacija bijele i svjetlo plave boje što ponuditelj dokazuje snimkom vlastitog štanda, a sve u skladu sa odredbama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata i Planu rasporeda privremenih objekata.

 

II. OSTALI UVJETI NATJEČAJA

Lokacije se daju u zakup po sistemu viđeno-uzeto.

U cijenu zakupa nije uračunat trošak priključka i potrošnje električne energije, vode, kanalizacije i ostalih komunalnih i drugih davanja koji zakupoprimatelj snosi sam.

Grad zadržava pravo korištenja zakupljenih lokacija za postavu pokretnih naprava u slučaju potreba prilikom ljetne manifestacije na rok od najdulje 5 dana.

 

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama, s naznakom

«ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE – NE OTVARAJ – lok.br. ____»

neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI,

 

na Ured Grada ili poštom na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1

 

KOMISIJI ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE

zaključno sa 25.05.2017.godine (četvrtak) do 11.00 sati

PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

  1. Zahtjev u kojem treba biti navedeno ime, prezime, adresa natjecatelja (za fizičke osobe), e-mail adresa, odnosno naziv i sjedište tvrtke (za pravne osobe), broj žiro računa, lokacija za koju se dostavlja ponuda, ponuđeni iznos zakupnine iznad početnog iznosa za nadmetanje i period zakupa,
  2. Dokaz o uplati jamčevine uplaćene na IBAN Grada Novi Vinodolski br. HR7323900011829000002, model: HR24, s naznakom poziva na broj: 5738-0045861 za pravne osobe ili za fizičke osobe,
  3. Dokaznicu o podmirenju financijskih obveza prema Gradu (Upravni odjel za financije) i komunalnim trgovačkim društvima pri Gradu Novom Vinodolskom (KTD «Ivanj» d.o.o., KTD «Vodovod-Žrnovnica» d.o.o.),
  4. Dokaz da je natjecatelj-fizička osoba ili zakonski zastupnik pravne osobe državljanin Republike Hrvatske,
  5. Izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra kao dokaz da su tvrtka, odnosno obrt registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se natječu,
  6. Snimku ili idejnu skicu iz točke I.1.,
  7. Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz natječaja,
  8. Izjavu o davanju bjanko zadužnice na ime jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza.

Sva naprijed navedena dokumentacija mora se priložiti u izvorniku ili preslici (na dan otvaranja ponude ponuditelj je dužan dati na uvid originalnu dokumentaciju natječajnoj komisiji).

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači osobno ili njihovi ovlašteni zastupnici uz priloženu punomoć Komisiji prije otvaranja ponuda.

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će se u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, te će se o tome obavijestiti sve natjecatelje putem pošte ili e-maila, a sa najpovoljnijim natjecateljem sklopiti Ugovor o zakupu javne površine.

Ugovorni zakupoprimatelj je za sezonske štandove i pokretne naprave dužan izvršiti uplatu izlicitiranog mjesečnog iznosa zakupa prilikom sklapanja Ugovora, dok je preostali iznos zakupa dužan platiti zaključno do 01.08.2017. godine.

Ugovorni zakupoprimatelj je za sezonske štandove i pokretne naprave prilikom potpisa Ugovora dužan priložiti bjanko zadužnicu u ime jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza  na iznos vrijednosti Ugovora.

U slučaju odustanka od Ugovora jamčevina se ne vraća.

Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

 Pristigle ponude otvarati će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog dana 25.05.2017. godine (četvrtak), s početkom u 12.00 sati.   

 

Zamjenik Gradonačelnika koji obnaša dužnost

   gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog

        Velimir Piškulić, oec.

 

NATJEČAJ
Grafika
Skip to content