Novosti


Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10, 44/12, 7/14, 18/14, 8/15, 13/16 i 21/16) i Zaključka, KLASA: 372-03/18-01/26, URBROJ: 2107/02-04-18-2 od 04.05.2018. godine, r a s p i s u j e

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska

 

I. SEZONSKI ŠTANDOVI I POKRETNI OBJEKTI

    za period prema ponudama ponuditelja

 

I. 1. lokacije štandova i pokretnih naprava

 

NOVI VINODOLSKI

Oznaka

iz Plana

 

Bliža lokacija

 

Namjena

 

Tip

Površina

zakupa u m²

Početna

cijena u kn

(za 30 dana zakupa)

Jamčevina u kn

(50% od početne cijene)

 

1.

Korzo hrvatskih branitelja

(ispred Erste banke)

prodaja knjiga štand/šator 12,00 3.960,00 1.980,00
 

2.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio Trga

prodaja autohtonog suvenira Novog Vinodolskog štand 5,00 4.200,00 2.100,00
 

3.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio trga

prodaja autohtonog suvenira Novog Vinodolskog štand 3,00 2.520,00 1.260,00
 

4.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio Trga

pečenje palačinki, pop-corn, kukuruz uslužna naprava 4,00 3.360,00 1.680,00
 

5.

 

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio Trga

oslikavanje i prodaja predmeta (majice, šalice i sl.) štand 3,00 2.520,00 1.260,00
6. Korzo hrvatskih branitelja info punkt pult 3,00 2.520,00 1.260,00
7. Korzo hrvatskih branitelja info punkt pult 3,00 2.520,00 1.260,00
8. Korzo hrvatskih branitelja info punkt pult 3,00 2.520,00 1.260,00
9. Korzo hrvatskih branitelja info punkt pult 3,00 2.520,00 1.260,00
10. Korzo hrvatskih branitelja info punkt pult 3,00 2.520,00 1.260,00
11. Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja meda i proizvoda od meda uslužna naprava 4,00 2.949,60 1.474,80
12. Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja prirodnih proizvoda: ulja, sokova i sl. štand 5,00 3.687,00 1.843,50
13. Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja slika/portretiranje pokretna naprava 3,00 2.212,20 1.106,10
14. Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

tetovaža/oslikavanje tijela pokretna naprava bez štanda 3,00 2.212,20 1.106,10
15. Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja primorskih suvenira ili nakita štand 5,00 3.687,00 1.843,50
16. Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja primorskih suvenira ili nakita štand 5,00 3.687,00 1.843,50
17. Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja slastica (bombona, šeć.vune i sl.) uslužna naprava 4,00 2.949,60 1.474,80
 

 

18.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja tekstilnih proizvoda, rukotvorina, pletene, kožne, plastične i slične galanterije, plažnih rekvizita štand 5,00 3.687,00 1.843,50
 

 

19.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja tekstilnih proizvoda, rukotvorina, pletene, kožne, plastične i slične galanterije, plažnih rekvizita štand 5,00 3.687,00 1.843,50
 

20.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja meda i proizvoda od meda uslužna naprava 4,00 2.949,60 1.474,80
 

21.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

iznamljivanje bicikala i mopeda pult/površina  10,00 m² 10,00 1.200,00 600,00
24. Nasuprot nove plaže na početku Šetnice dr. Franje Tuđmana pečenje palačinki, pop-corn, kukuruz uslužna naprava 4,00 2.949,60 1.474,80
25. Nasuprot nove plaže na početku Šetnice dr. Franje Tuđmana ambulantna prodaja sladoleda i pića uslužna naprava 4,00 2.949,60 1.474,80
 

26.

Park Ivana Mažuranića ugostiteljstvo pokretna ugostiteljska radnja 12,00 5.040,00 2.520,00
 

27.

Ulica Lukavica, izlaz prema vili Rustici iznajmljivanje bicikala pult/površina 10,00 m² 10,00 1.200,00 600,00
 

30.

Javna površina između ul. A.Mataije i parcele Tommy ambulantna prodaja ribarskog ulova tipsko vozilo 3,00 1.710,00 855,00

 

KLENOVICA

– Ribarska obala

 

 

Oznaka

 

Bliža lokacija

 

Namjena

 

Tip

Površina

zakupa u m²

Početna

cijena u kn

(za 30 dana zakupa)

Jamčevina

u kn

(50% od početne cijene)

 

40.

Ribarska obala prodaja ekoloških proizvoda: voće, povrće i dr. domaćih proizvoda štand 5,00 2.850,00 1.425,00
 

41.

Ribarska obala ambulantna prodaja sladoleda naprava tipizirana od proizvođača 4,00 2.280,00 1.140,00
 

42.

Ribarska obala prodaja voća i povrća štand 5,00 2.850,00 1.425,00
 

43.

Ribarska obala prodaja primorskih suvenira, nakita, plažnih rekvizita štand 5,00 2.850,00 1.425,00
 

44.

Ribarska obala prodaja primorskih suvenira, nakita, plažnih rekvizita štand 5,00 2.850,00 1.425,00
 

45.

Ribarska obala ambulantna prodaja ribarskog ulova tipsko vozilo 3,00 1.710,00 855,00
 

46.

Ribarska obala ambulantna prodaja ribarskog ulova tipsko vozilo 3,00 1.710,00 855,00

 

SIBINJ

 

Oznaka

 

Bliža lokacija

 

Namjena

 

Tip

Površina

zakupa u m²

Početna

cijena u kn

(za 30 dana zakupa)

Jamčevina

u kn

(50% od početne cijene)

 

50.

Proširenje ispred vodospreme prodaja suvenira i

razglednica

štand 5,00  

2.850,00

 

1.425,00

 

 I. 2. izgled štandova

 Štandovi koji se postavljaju na utvrđenim lokacijama moraju biti tipski, veličine 2,00 m x 1,00 m i to jedan od dva tipa drvenih sklopivih štandova (samo sa pultom ili sa kutijom), sa platnenom tendom bijele ili svjetlo plave boje ili kombinacija bijele i svjetlo plave boje što ponuditelj dokazuje snimkom vlastitog štanda, a sve u skladu sa odredbama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata i Planu rasporeda privremenih objekata.

 

II. KIOSK

 

II. 1. lokacija kiosk

 

– SMOKVICA

– na rok od 5 (pet)  godina računajući od dana zaključenja ugovora

 

 

Oznaka

Lokacija Namjena Površina zakupa m2 Tlocrtna površina

kioska u m2

 

Početna cijena u kn

 

Jamčevina

u kn

L. Prilaz obali trgovina –

prehrambeni i neprehrambeni proizvodi u maloprodaji

15,00  

do

15,00

 

40,00

kn/m²/ mj

 

600,00

 

II. 2. izgled kioska

 

Tlocrtna površina kioska može biti do 15,00 m², slijedećeg izgleda:

 • gotove konstrukcije, vanjska oplata od prirodnog lomljenog kamena ili umjetnog kamena – dekorativni paneli za oblaganje eksterijera sa vjerodostojnom imitacijom kamena ili fasada sa zvršnom obradom vanjske plohe zaribanom silikatnom žbukom
 • krovna površina mora biti kosa, pokrivena mediteran crijepom
 • stolarija mora biti bijele ili plave boje i poželjno je naglasiti okvir otvora (erte),
 • ukoliko se dio zidnih ploha kioska izvodi kao glatka površina mora biti bijele ili svijetle pastelne boje, a poželjna je i obrada okvira kamenom površinom,
 • na vanjskom plaštu kioska nije dopušteno na vidljiv način montirati instalacije ili dijelove uređaja za ventilaciju i/ili klimatizaciju.,

a sve u skladu sa odredbama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata i Planu lokacija za postavljanje privremenih objekata.

 

Ponuditelji su dužni u natječajnoj dokumentaciji dostaviti idejno rješenje kioska koju namjerava postaviti izrađenu od strane ovlaštene osobe ili predračunsku ponudu od strane prodavatelja sa slikom ili dokaznicu o vlasništvu kioska sa slikom.

III. OSTALI UVJETI NATJEČAJA

Lokacije se daju u zakup po sistemu viđeno-uzeto.

U cijenu zakupa nije uračunat trošak priključka i potrošnje električne energije, vode, kanalizacije i ostalih komunalnih i drugih davanja koji zakupoprimatelj snosi sam.

Grad zadržava pravo korištenja zakupljenih lokacija za postavu pokretnih naprava u slučaju potreba prilikom ljetne manifestacije na rok od najdulje 5 dana, odnosno za kiosk raskid Ugovora o zakupu ukoliko dođe do potrebe uklanjanja prilikom realizacije prostorno planske dokumentacije.

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama, s naznakom

«ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE – NE OTVARAJ – lok.br. ____»

neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI,

na Ured Grada ili poštom na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1

KOMISIJI ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE

zaključno sa 17.05.2018. godine (četvrtak) do 12.00 sati

 

PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

 1. Zahtjev u kojem treba biti navedeno ime, prezime, adresa natjecatelja (za fizičke osobe), e-mail adresa, odnosno naziv i sjedište tvrtke (za pravne osobe), broj žiro računa, lokacija za koju se dostavlja ponuda, ponuđeni iznos zakupnine iznad početnog iznosa za nadmetanje i period zakupa,
 2. Dokaz o uplati jamčevine uplaćene na IBAN Grada Novi Vinodolski br. HR7323900011829000002, model: HR24, s naznakom poziva na broj: 5738-0045861 za pravne osobe ili za fizičke osobe,
 3. Dokaznicu o podmirenju financijskih obveza prema Gradu (Upravni odjel za financije) i komunalnim trgovačkim društvima pri Gradu Novom Vinodolskom (KTD «Ivanj» d.o.o., KTD «Vodovod-Žrnovnica» d.o.o.),
 4. Dokaz da je natjecatelj-fizička osoba ili zakonski zastupnik pravne osobe, državljanin Republike Hrvatske,
 5. Izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra kao dokaz da su tvrtka, odnosno obrt registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se natječu,
 6. Snimku ili idejnu skicu iz točke I.2. i II.2. ovog natječaja ,
 7. Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz natječaja,
 8. Izjavu o davanju bjanko zadužnice na iznos od 100.000,00 kn na ime jamstva za uredno izvršene ugovorne obveze, za ponuditelje koji se natječu za postavu kioska na javnoj površini iz točke II. ovog natječaja

 

Sva naprijed navedena dokumentacija mora se priložiti u izvorniku ili preslici (na dan otvaranja ponude ponuditelj je dužan dati na uvid originalnu dokumentaciju natječajnoj komisiji).

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači osobno ili njihovi ovlašteni zastupnici uz priloženu punomoć Komisiji prije otvaranja ponuda.

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će se u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, te će se o tome obavijestiti sve natjecatelje putem pošte ili e-maila, a sa najpovoljnijim natjecateljem sklopiti Ugovor o zakupu javne površine.

Pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu javne površine za postavu kioska ostvaruje raniji zakupoprimatelj ako udovoljava svim uvjetima natječaja, ako je uredno ispunio sve obveze iz Ugovora o zakupu i nema duga prema Gradu i gradskim komunalnim društvima, te prihvati najviši iznos zakupnine.

Prilikom potpisa Ugovora zakupoprimatelj je dužan izvršiti uplatu razlike do izlicitiranog iznosa zakupa i to za pokretne naprave u visini ukupnog izlicitiranog iznosa, a za kiosk u visini mjesečnog izlicitiranog iznosa.

Ugovornom zakupoprimatelju za kiosk jamčevina ulazi u prvu mjesečnu zakupninu, dok će zakupodavatelj za ostale mjesečne zakupnine ispostavljati račune.

Ugovorni zakupoprimatelj je za sezonske štandove i pokretne naprave dužan izvršiti uplatu izlicitiranog mjesečnog iznosa zakupa prilikom sklapanja Ugovora, dok je preostali iznos zakupa dužan platiti zaključno do 01.08.2018. godine.

Ugovorni zakupoprimatelj je za sezonske štandove i pokretne naprave prilikom potpisa Ugovora dužan priložiti bjanko zadužnicu u ime jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza  na iznos vrijednosti Ugovora.

U slučaju odustanka od Ugovora jamčevina se ne vraća.

Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

Pristigle ponude otvarati će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog dana 17.05.2018. godine (četvrtak), s početkom u 12.15 sati.   

 

                                                                                  Gradonačelnik

                                                                                  Grada Novog Vinodolskog

                                                                                       Velimir Piškulić, oec.

Natječaj
Ispravak natječaja
Grafika
Skip to content