Novosti


NATJEČAJ – ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN RH, br. 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), raspisuje

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Poslovni prostor se nalazi u Ledenicama, nasuprot poštanskog ureda Ledenice u prizemlju zgrade izgrađenoj na k.č.br. 2310/5 k.o. Ledenice

Urbanistički plan uređenja Poslovne zone Kargač

Obveza izrade Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Kargač u Gradu Novi Vinodolski utvrđena je Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski (Službene novine broj 25/04);. Važeći dokument prostornog uređenja višeg reda je Prostorni plan Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 14/00);. U izradi je Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski. Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Kargač nalazi se na području grada Novi Vinodolski. Zona se nalazi na sjeveroistočnom području Grada Novi Vinodolski uz lokalnu cestu Novi Vinodolski spoj na županijsku cestu –D.Zagon-Ledenice. Površina obuhvata Urbanističkog plana uređenja iznosi 16,882 ha. Područje obuhvata urbanističkog plana nalazi se prema konačnom prijedlogu Prostornog plana Grada Novi Vinodolski, u građevinskom području za izdvojene namjene kao površine gospodarske namjene (poslovne); namijenjene poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne ,skladišne ,uslužne ,trgovačke ili komunalno-servisne sadržaje. Prostorni razmještaj površina gospodarske namjene baziran je na stvarnim prostornim mogućnostima, planiranom sustavu središnjih naselja i rasporedu stanovništva, te povezanosti na prometnu i komunalnu infrastrukturu.

Skip to content