Novosti


NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA:Novi Vinodolski, prizemlje Doma kulture – Frankopan

Zamjenik Gradonačelnika koji obnaša dužnost Gradonačelnika, Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN RH, br. 125/11 i 41/15), raspisuje

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Poslovni prostor se nalazi u Novom Vinodolskom, prizemlje Doma kulture – Frankopan, na k.č.br. 575/2 k.o. Novi

Osnovni podaci:

1. Površina poslovnog prostora 463,50 m² (od toga zatvoreni dio 293,00 m², a otvoreni dio 170,50 m². Poslovni prostor je uređen i sadrži veći dio potrebnog inventara, koji je u vlasništvu bivšeg zakupodavatelja. Zatvoreni prostor čini restoranski prostor s točionikom i roštiljem, kuhinjom, skladišnim prostorom, sanitarnim čvorom za goste koji se zajednički koristi sa ostalim prostorijama (kino dvorana i sl.) Doma kulture.
Prostor se nalazi unutar zgrade Doma kulture Grada Novog Vinodolskog pa je budući zakupoprimatelj  u obvezi usko surađivati sa Centrom u vrijeme održavanja organiziranih kulturnih manifestacija.

2. Namjena poslovnog prostora: djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti razvrstani u grupe:
    – 56 – djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
    – u jednom dijelu prostora budući zakupoprimatelj je u obvezi osigurati prostor za „Internet caffe“,
   
3. Vrijeme trajanja zakupa: 5 godina počevši od dana zaključenja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, uz mogućnost ranijeg raskida ugovornog odnosa u slučaju realizacije prostorno-planske dokumentacije,

4. Početak obavljanja djelatnosti i plaćanja zakupnine: danom zaključenja ugovora,

5.  Jamčevina: 6.174,50 kn. Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvasćene jamčevina se vraća.,

6. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, odnosno sklapanja ugovora, uplaćena jamčevina mu se ne vraća,

7. Početni iznos zakupnine: 6.174,50 kn/mjesečno uvećano za iznos PDV-a, ukoliko u tijeku trajanja zakupa Odlukom zamjenika Gradonačelnika koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog dođe do povećanja cijene zakupnine, zakupoprimatelj je dužan pristati na plaćanje više zakupnine,

8. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je uz ispunjenje uvjete iz natječaja ponudio najviši iznos mjesečne zakupnina.

9. Pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvastkih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

10. Ponuditelj ima pravo prigovora Zamjeniku Gradonačelnika koji obnaša dužnost Gradonačelnika u roku od 5 dana od dana primitka Odluke o odabiru, ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.

11. Ugovor o zakupu poslovnog prostora s najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru.

   

Poslovni prostor može se razgledati svakim radnim danom uz prethodnu najavu dan ranije na tel. 051/554-363.

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama s naznakom
«ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ»
neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI, na Ured Grada
ili poštom na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1. KOMISIJI ZA PROVEDBU NATJEČAJA
zaključno sa 05.07.2016. godine (utorak) do 12.00 sati

Javno otvaranje pisanih ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 05.07.2016. godine (utorak) u 12.15 sati.

Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne izabrati niti jednu od dostavljenih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

1.    Ime i prezime, odnosno naziv s adresom prebivališta ili sjedišta, OIB,
2.    Iznos ponude u kn/mjesečno za predmetni prostor,
3.    Dokaz o državljanstvu za fizičke osobe,
4.    Rješenje trgovačkog suda ili izvod iz obrtnog registra o registraciji ili drugi akt koji sadrži podatke iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti u izvorniku ili preslici sa pravom uvida u izvornik na dan otvaranja ponuda,
5.    Dokaz o uplati jamčevine uplaćene na IBAN Grada Novi Vinodolski: HR7323900011829000002, model: HR24, s naznakom poziva na broj: 7722-0045861 za pravne osobe ili za fizičke osobe, sa svrhom uplate: jamčevina,
6.    Potvrda o podmirenim obvezama prema Grdau Novi Vinodolski (Upravni odjel za financije), komunalnim trgovačkim društvima prema Gradu (KTD „Ivanj“ d.o.o. i KTD „Vodovod-Žrnovnica“ d.o.o.), ne stariji od 30dana,
7.    Potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama prema državnom proračunu odnosono dokaz da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se natjecatelj pridržava rokova otplate, ne stariji od 30 dana,
8.    Dokaz o pravu prvenstva temeljem odredbi čl. 58 Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH, br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14),
9.    Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz javnog natječaja ovjerenu kod javnog bilježnika.

Zakašnjele i nepotpune ponude neće se uzimati u obzir. Otvaranje ponuda izvršiti
će Komisija za provođenje javnog natječaja za zakup poslovnog prostora, a odabir najpovoljnijeg ponuditelja obavit će zamjenik Gradonačelnika koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog.

O izboru najpovoljnijeg ponuditelja svi sudionici natječaja bit će obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja Odluke, a s najboljim ponuditeljem zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora.
Sve informacije o oglašenom Natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-363.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA
GRADA NOVOG VINODOLSKOG Velimir Piškulić, oec.

 

Natječaj
Skip to content