Novosti


Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2011./2012.

Na temelju članka 31. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/01, 01/02, 10/03, 34/03, 38/06 i 05/07) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku  godinu 2011./2012.

Ugostiteljsko-turistička namjena – kamp (T3); obuhvaća prostor za postavu smještajnih jedinica (šator, auto, kamp-prikolica);. Smještajne jedinice ne mogu se povezati s tlom na čvrsti način i planirane su izvan pojasa od 25 m od obalne crte. Postojeći prostor korištenja kampa (T3); oblikovan je jednorednim smještajnim jedinicama s razdjelnim i pristupnim prometnicama širine koja uglavnom ne zadovoljava potrebe kretanja kampera. Zatečeno oblikovanje smještajnih jedinica i prometne mreže zadržava se djelomično, pri čemu se smještajne jedinice organiziraju dvoredno sa širim pristupnim prometnicama. Novi prostor korištenja kampa (T3);, smještajne jedinice, također se organiziraju dvoredno s prometnom mrežom dimenzioniranom za kretanje kampera. Oblikovanje prostora za smještajne jedinice i prometnica uvjetovano je konfiguracijom terena, a jedinice su ozelenjene parternim zelenilom i pojedinačnim grupama visokog zelenila. Unutar toga prostora predviđene su površine za smještaj sanitarnih čvorova.

Ugostiteljsko-turistička namjena (T); obuhvaća prostor za zatvorene ugostiteljsko-turističke sadržaje u funkciji kampa. Izgrađenost može biti maksimalno 30% površine građevinske čestice, koeficijent iskoristivosti građevne čestice ne može biti veći od 0,8. Najveća visina objekata jest prizemlje, jedan kat, potkrovlje i podrum ako je teren u padu (Po + P + 1 + Pk , odnosno 10,0 m od terena do vijenca);. Najmanje 40% površine mora biti uređeno kao cjelovito zelenilo. Potreban broj parkirališnih mjesta osigurava se unutar građevinske čestice i na planom utvrđenim parkirališnim površinama.

Poslovna namjena obuhvaća postojeću građevinu ugostiteljsko-trgovačke namjene, koja bi ostala pretežito trgovačke namjene (K2);, i predviđene površine za gradnju dodatnih sadržaja: građevina komunalno servisne namjene (K3); i uslužne – recepcija (K1); na sjecištu glavnih prometnica kampa i sportsko-rekreacijskog centra. Izgrađenost može biti maksimalno 50% površine građevinske čestice, koeficijent iskoristivosti građevne čestice ne može biti veći od 0,8. Najveća visina objekata jest prizemlje, potkrovlje i podrum ako je teren u padu (Po + P + Pk , odnosno 6,5 m od terena do vijenca);. Najmanje 20% površine mora biti uređeno kao cjelovito zelenilo. Potreban broj parkirališnih mjesta osigurava se unutar zone i na planom utvrđenim parkirališnim površinama.

Smještaj sportskih terena u sportsko-rekreacijskom centru predviđa se na umjetno oblikovanim kaskadama sa zaštitnim potpornim zidovima, a njihov raspored prema stupnju individualnosti pojedinih sportova, tj. prema broju njihovih korisnika: na najnižoj koti tereni su za grupne sportove, rukomet, mali nogomet, košarku i odbojku, a na višim kotama u dubini centra tereni za individualne sportove, tenis, badminton, stolni tenis, boćanje i slične. Završnu točku centra čini parkovno oblikovani teren za mini-golf.

Skip to content