Novosti


Natječaj za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha za 2021./2022. godinu

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

 N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2021./2022. godinu, temeljem školskog/akademskog uspjeha i to:

 • 10 stipendija za učenike srednjih škola,
 • 10 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha ima redoviti učenik srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da učenik/student ima prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,
 • da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog,
 • da je postigao opći uspjeh, i to:
 • najmanje 4,80 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole,
 • najmanje 4,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju svaki sljedeći razred srednje škole,
 • najmanje 4,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za studente polaznike prvih godina studija,
 • najmanje 4,00 za studente koji upisuju višu godinu studija, uz uvjet da je u prethodnoj godini ostvario najmanje 54 ECTS bodova.

III.

Zahtjevu iz točke II. prilažu se sljedeći dokumenti:

Obvezna dokumantacija:

 • Kratki životopis sa kontakt podacima,
 • Preslika domovnice,
 • Izjava o članovima kućanstva i preslike osobnih iskaznica učenika/studenta i svih članova zajedničkog domaćinstva,
 • Za učenike potvrdu o upisu u školu,
 • Za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
 • Preslika/e svjedodžbi, odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine,
 • Potvrda o ostvarenim ECTS bodovima u prethodnoj godini studija (ukoliko nije navedeno u potvrdi o ostvarenom prosjeku ocjena),
 • Izjava o nekorištenju stipendija dodijeljenih od drugih pravnih osoba.

 Dodatna dokumentacija:

 • Za učenike srednjih škola dokaz za  osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnom natjecanju, odnosno dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na županijskom natjecanju,
 • Za učenike sportaše dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnim natjecanjima propisanim od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza,
 • Preslika rješenja ili potvrde o kategorizaciji sportaša izdano od Hrvatskog olimpijskog odbora,
 • Za studente priložiti dokaznice da su nagrađivani za svoje radove (rektorova ili dekanova nagrada),
 • Volonterska knjižica ili odgovarajuća potvrda o volonterskom radu.

 IV.

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 21. listopada 2021. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Natječaj_Opći uspjeh

Obrazac_Izjava o neprimanju druge stipendije

Obrazac_Izjava o članovima kućanstva

Dodatno bodovanje

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

 

Skip to content