Novosti


Natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2021./2022. godinu

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

 N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2021./2022. godinu

I.

 Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima i to:

 • 3 stipendije za učenike srednjih škola,
 • 3 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja ima redoviti učenik i student koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da učenik/student ima prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,
 • da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog,
 • da je ostvario opći uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja u visini prosječne ocjene 3,0 i više, i
 • da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem.

Stipendija za deficitarna zanimanja raspisuje se prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to za:

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski:

 • Bravar/bravarica,
 • Tesar/tesarica,
 • Vozač motornog vozila / vozačica motornog vozila,
 • Zidar/zidarica,
 • Monter suhe gradnje / monterka suhe gradnje,
 • Kuhar/kuharica,
 • CNC operater / CNC operaterka,
 • Konobar/konobarica,
 • Slastičar/slastičarka,
 • Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima / rukovateljica samohodnim građevinskim strojevima,
 • Instalater grijanja i klimatizacije / instalaterka grijanja i klimatizacije,
 • Mesar/mesarica,
 • Zavarivač/zavarivačica,
 • Soboslikar ličilac dekorater / soboslikarica ličiteljica dekoraterka,
 • Keramičar-oblagač / keramičarka-oblagačica,
 • Automehatroničar/automehatroničarka,
 • Pekar/pekarica,
 • Stolar/stolarica,
 • Fasader/fasaderka,
 • Automehaničar/automehaničarka,
 • Vodoinstalater/vodoinstalaterka,
 • Autoelektričar/autoelektričarka,
 • Limar/limarica,
 • Krovopokrivač/krovopokrivačica,
 • Tapetar.

Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski:

 • Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege,
 • Tehničar za mehatroniku / tehničarka za mehatroniku,

Stručni studij:

 • Sestrinstvo

Sveučilišni studij:

 • Medicina,
 • Strojarstvo,
 • Proizvodno strojarstvo; smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvoda, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije,
 • Računarstvo,
 • Primijenjeno / poslovno računarstvo,
 • Elektrotehnika,
 • Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu,
 • Elektrotehnika i informacijska tehnologija,
 • Rehabilitacija,
 • Farmacija,
 • Logopedija,
 • Fizika i matematika; smjer: nastavnički,
 • Matematika; smjer: nastavnički,
 • Matematika i informatika; smjer: nastavnički,
 • Građevinarstvo,
 • Brodogradnja,
 • Socijalni rad,
 • Socijalna pedagogija,
 • Biologija i kemija; smjer: nastavnički,
 • Geografija; smjer: nastavnički,
 • Geografija (dvopredmetni); smjer: nastavnički,
 • Geografija i povijest; smjer: nastavnički,
 • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
 • Glazbena pedagogija,
 • Glazbena pedagogija (dvopredmetni),
 • Informacijske znanosti; smjer: Bibliotekarstvo,
 • Informacijske znanosti-knjižničarstvo,
 • Kineziologija, nastavnički smjer,
 • Geodezija i geoinformatika.

 III.

 Zahtjevu iz točke II. prilažu se sljedeći dokumenti:

Obvezna dokumentacija:

 • Kratki životopis sa kontakt podacima,
 • Preslika domovnice,
 • Izjava o članovima kućanstva i preslike osobnih iskaznica učenika/studenta i svih članova zajedničkog domaćinstva,
 • Za učenike potvrdu o upisu u školu,
 • Za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
 • Preslika svjedodžbe, odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine,
 • Izjava o nekorištenju stipendija dodijeljenih od drugih pravnih osoba.

 Dodatna dokumentacija:

 • Potvrda o statusu člana obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata izdana od Ureda državne uprave,
 • Rješenje o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida za roditelja učenika/studenta izdano od Ureda državne uprave odnosno Ministarstva hrvatskih branitelja,
 • Potvrda Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova RH o danima sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
 • Rješenje o utvrđivanju invaliditeta učenika/studenta ili člana uže obitelji (roditelj, brat, sestra) izdano od HZMO.

 IV.

 Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 21. listopada 2021. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA STIPENDIJE (DEFICITARNA ZANIMANJA) – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Natječaj_Deficitarna zanimanja

Obrazac_Izjava o članovima kućanstva

Obrazac_Izjava o neprimanju druge stipendije

Dodatno bodovanje_Deficitarna zanimanja

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Skip to content