Novosti


NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE JAVNE USTANOVE NARODNE ČITAONICE I KNJIŽNICE

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine RH broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članak 26. i 27. Zakona o knjižnicama (Narodne novine RH broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i članka 12.a Statuta Narodne čitaonice i knjižnice,  Grad Novi Vinodolski raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA  IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE JAVNE USTANOVE NARODNE ČITAONICE I KNJIŽNICE   

 

 

Za ravnatelja/icu Narodne čitaonice i knjižnice u  Novom Vinodolskom može biti imenovana osoba koja ima :

–          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

–          položen ispit za diplomiranog knjižničara,

–          najmanje pet godina radnog iskustva u knjižničarskoj struci.

Ravnatelj/ica imenuje se na četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.

Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokaze:

–          životopis s opisom dosadašnjeg rada

–          dokaz o stručnoj spremi – diploma

–          dokaz o položenom stručnom ispitu

–          preslika radne knjižice

–          potvrda o radnom iskustvu o radu u knjižnjičarskoj struci

–          dokaz o hrvatskom državljanstvu –  domovnica

–          uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci

Dokazi se dostavljaju u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poštom preporučeno  na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE  NATJEČAJA

Trg Vinodolskog zakona 1, 51 250 Novi Vinodolski

„Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Narodne čitaonice i knjižnice“

-NE OTVARAJ-

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja  kandidati  će biti obavješeteni u zakonskom roku.

GRAD NOVI VINODOLSKI

 

 

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE JAVNE USTANOVE NARODNE ČITAONICE I KNJIŽNICE
Skip to content